Vatikáni kérdezz-felelek

 

2. kép Róbert BezákAz 1960-as születésű Róbert Bezák redemptoristaszerzetesi elöljárót 2009 júniusában szentelték püspökké Nagyszombaton (Trnava). A szertartást Josef Tomko szlovák származású kuriális bíboros vezette, aki szentbeszédében arra hívta fel az új érsek figyelmét, hogy egyházmegyéjében folytassa a szlovák katolikus egyház új korszakának elődje, Ján Sokol érsek által kijelölt irányvonalát. Az új korszak a bíboros szerint a szlovák egyházmegyék újrarendezésével kezdődött. Ez nem vette figyelembe a magyar kisebbség saját egyházmegyére vonatkozó kérését. Bezák érsek azonban hamarosan elhatárolódott elődje egyes kijelentéseitől, mindenekelőtt a szélsőségesen nacionalista és fasiszta korszak méltatásától, amelyben Andrej Hlinka és Josef Tiso katolikus pappolitikusok meghatározó szerepet játszottak. Az új érseknek azt is szemére vetették, hogy kifejezetten jó viszonyra törekedett a szlovákiai magyar kisebbséggel. Amikor Sokol érsekkel kapcsolatban egyebek közt több mint 16 millió eurós (kb. 4,5 milliárd Ft) gazdasági visszaélés gyanúja merült fel, Bezák nem volt hajlandó elkenni az ügyet, hanem vizsgálatot kezdeményezett, és tájékoztatatta a Szentszéket. A könyvvizsgáló jelentése alapján a nagyszombati ügyészség büntető eljárást indított a nyugalmazott érsek ellen. Bezák érseket viszont Rómában jelentették fel, majd 2012 elején vizsgálat indult ellene, Marc Quellet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa pedig májusban 11 kérdést intézett hozzá, amelyekre ő írásban válaszolt. Az eljárás feltűnő gyorsasággal zajlott le, aminek végén a pápa az érseket lemondásra szólította fel. Megfelelő indoklás híján azonban Bezák nem tett eleget a kérésnek, ezért XVI. Benedek 2012. július 1-jén felmentette. Egy évvel később a pápaválasztáson részt vett Dominik Duka cseh bíboros úgy nyilatkozott, hogy Bezáknak nem erkölcsi vétség miatt kellett távoznia hivatalából. A jelek szerint Ferenc pápa újra megnyitja a Bezák-ügy aktáit, bár visszahelyezése korábbi hivatalába gyakorlatilag kizártnak tekinthető.


 

Alább Quellet bíboros 11 kérdését és Bezák érsek ezekre adott válaszait közöljük. (A szerk.)

Marc Quellet bíboros kérdései és Róbert Bezák érsek válaszai1

1. Két nyugalmazott segédpüspök Nyitrára költözött át. Vajon az Ön személyes döntése volt ez? Igaz-e, hogy megtiltották számukra, hogy betegyék a lábukat a püspöki hivatalba és a nagyszombati székesegyházba?

Róbert Bezák válasza: Dominik Tóth és Štefan Vrablec nyugalmazott segédpüspökök, akik Ján Sokol nyugalmazott püspök tevékenysége folyamán 13 évig éltek és dolgoztak Trnava (Nagyszombat) érsekségben, ez évben lesznek 88 évesek. Nem tudtam, miként adhatnám meg nekik a koruknak megfelelő egészségügyi ellátást és ápolást. Mons. Dominik Tóth nyugalmazott püspök számára közösen találtunk megoldást. Minthogy sok éven át segített a verbita rendnek, így felajánlották neki, hogy a verbiták otthonában a neki megfelelő gondozásban részesül. Štefan Vrablec segédpüspök, akinek két lánytestvére a Páli Szent Vince Irgalmas Nővérek Rendjének tagja volt, ott részesülhetett teljes gondozásban, ami a teljes egyetértésével történt. Noha e rendek egyike sem folytat tevékenységet a Nagyszombati Érsekségben, mindkét püspöknek ma is bejárása van az Érseki Hivatal és a székesegyház helyiségeibe.

2. Igaz-e, hogy Excellenciád nyilvánosan a „pápa úr” megszólítást használja, a többi püspököt elmaradottnak, önmagát ugyanakkor „modernnek és liberálisnak” mondja?

A szlovák püspökök vagy velem egykorúak, legfeljebb pár év eltéréssel, vagy pedig életkoruknál fogva olyan nemzedékhez tartoznak, mely nagyjából inkább a saját apám életkorában van. Nem maradi emberek ők, hanem abban a korszakban nevelkedtek, amelyikben a tulajdon apám. Minthogy apámnál egyértelműen fiatalabb vagyok, így aztán eltérő társadalmi és kulturális tapasztalatokra tettem szert. Mindez természetes különbséget jelent köztem és némely püspök között. Egészen bizonyosan közelebb vagyok egy nemzedékkel a fiatalokhoz, nincs ebben semmi olyasmi, amiért bárkinek is oka volna megsértődnie. Közel állok a fiatal életkorban lévőkhöz, és igyekszem meg is érteni őket, ebben áll minden „modernségem” és „liberális mivoltom”.

Sosem neveztem magam „modernnek és liberálisnak”, és azt sem mondtam, hogy „modern és felvilágosult liberális püspök” lennék. Még három éve sem vagyok hivatalban. Kevés idő ez arra, hogy definiáljam önmagam.

3. Igaz-e, hogy az Érseki Hivatal 2008-ban komoly ráfordítással felújított helyiségeit elegáns étteremmé és tornateremmé alakították át, Excellenciád pedig az érseki hivatalból a kanonoki házba költözött át, ahol kétes hírű személyek laknak?

A nagyszombati Érseki Hivatal saját voltaképpeni és előirányzott célját szolgálja, erről bárki bármikor személyesen is meggyőződhet.

Az ebédlőn annyit változtattunk, hogy az érsek és valamennyi alkalmazott együtt étkezhetnek anélkül, hogy el kelljen hagyniuk az épületet. Ilyenformán nincsenek arra utalva, hogy egyéb, városi létesítményeket vegyenek igénybe. A konyhai berendezéseket úgy fejlesztettük, hogy sok étellel tudjunk szolgálni. Ezért további hívőknek is fel tudjuk kínálni gasztronómiai létesítményeink használatát. Az Érseki Hivatal bejáratát semmiféle akadály nem zárja el. Működőképes tornateremről egyáltalán semmiféle tudomásom sincsen, ám annak is bármikor utána lehet nézni.

Jelenleg a Szent Miklós téren, az Érseki Hivatalhoz tartozó helyiségekben lakom. A szemközti oldalon lakik 3 éve elégedetten Ján Sokol egykori püspök, ott lakik még öt apácarendi nővér, akik a püspöki hivatalban látnak el kisegítői feladatokat. Fogalmam sincs, ugyan miféle, kérdésében „kétes hírűként” említett személyek laknának itt.

4. Excellenciád csak civilben, farmerban, ingben, tréningruhában járkál, a reverendát pedig, amolyan varázslóruhaként, kikacagja? Igaz-e, hogy előszeretettel visel szabadidőruhát és a papi öltözeten gúnyolódik?

Püspöki ténykedésem során a megfelelő papi ruhát használom, amelyet a kereszt és a gyűrű egészít ki, illetve bizonyos alkalmakkor az a püspöki reverenda, amelyet Rómában készítettek. A püspökök és papok papi civilben járnak a hivatalba, aki akar, az pedig reverendában. Sem a reverendát, sem a civil papi öltözetet nem gúnyolom. Ellenkezőleg, fontosnak tartom az egyházi személynél a kellő megjelenést. Munkám végeztével a késő esti órákban civil otthoni ruhát szoktam felvenni.

5. Igaz, hogy nem tartja elengedhetetlennek a szentmise naponkénti ünneplését, arra buzdítja a papokat, hogy hetente egy napra zárják be a templomokat?

A Codes Iuris Canonici canon 905 1) arra hívja fel valamennyi pap figyelmét, hogy az eukarisztia ünneplése „frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana“ legyen. Ugyanakkor arra is figyelmeztet a 905. canon, hogy „non licet sacerdotes plus celem in die celebrare“. Vagyis egyértelmű, hogy a papnak naponta kell tartani misét, és hogy erre komoly ajánlás vonatkozik, ugyanakkor a hétköznapokon naponta csak egyszer. Találkoztam olyan esetekkel, amikor a papok hét közben duplán ünneplik az eukarisztiát, és ha halotti misét is tartanak, akkor háromszor is. Hihetetlen, hogy némely papok akár még három egymást követő szertartás keretében, három különböző helyen is húsvéti triduumot (szent három napot) tartanak/ünnepelnek. Ezért arra biztattam őket, igyekezzenek úgy beosztani, hogy hét közben naponta csak egy, ne pedig két misét tartsanak, hármat pedig soha.

Személy szerint nagyon örülnék neki, ha az érsekség minden egyes temploma naponta nyitva állna a hívők előtt, hogy személyes áhítatra betérhessenek, nem pedig csak röviddel a szentmisét megelőzően. A templom nyitva tartása azonban az egyes papok és az őket támogatók lehetőségeitől függ.

6. Látszólag kétes hírű munkatársakkal veszi körül magát, akik között homoszexuális hajlamú papok is vannak, sőt olyanok is, akiknek még gyermekeik is vannak.

Erre lehetetlen pontos választ adni, mivel nem derül ki a kérdésből, konkrétan mely papokra gondolnak, kik azok, akiknek esetleg homoszexuális hajlamaik vannak, vagy gyermekeik lennének. Legközelebbi munkatársam egyúttal segédpüspököm is: Ján Orosch helynök, rajta kívül pedig még kilenc pap van. Az Érseki Hivatal egyetlen irodájában sem találtam egyetlen olyan megfelelő iratot sem, melyben a papok „kétes hírnevéről” lenne szó.

Megjegyezném, valamennyi legközelebbi munkatársam hivatalba lépésemkor már a nagyszombati érseki egyházmegye papja volt, elődöm, Mons. Ján Sokol pedig elmulasztotta, hogy óva intsen bármifajta esetleges „kétes hírnévtől”. Minthogy tiszteletben tartom az ártatlanság vélelmét, így a címzett nélküli és körülhatárolatlan vádaskodások nem érdekelnek. Amennyiben létezik releváns bizonyíték, amely valaki birtokában van, úgy jelentkezzék, és én „lege artis” fogok eljárni. Ahol alperes van, lennie kell felperesnek is.

7. Látogatott Ön tornatermeket, szaunákat, fürdőket, nyilvános zuhanyozókat kétes hírű személyek társaságában?

Ezt a kérdést nem is értem. Nem óhajtom elfogadni a benne rejlő megalázó hangnemet. Fogalmam sincs olyan „kétes hírű” személyekről, kikkel valamikor együtt járkáltam volna. Fogalmam sincs, milyen az a „nyilvános zuhanyozó”, nincs időm rá, hogy uszodák és szaunák iránt érdeklődjem. A tornaterembe alapvetően egyedül járok, minthogy tornagyakorlatokat kell végeznem erős hátfájásom miatt, amely már évek óta gyötör. Mihelyt ezekkel végeztem, egyenesen hazamegyek.

Ezzel a kérdéssel tehát tényleg nem tudok mit kezdeni, és a benne rejlő különös vádaskodást sem óhajtom megérteni.

8. Javunkra válna, ha megismerhetnénk álláspontját a cölibátus, az eutanázia, az abortusz, a nők pappá szentelése tekintetében, valamint a házasság előtti kapcsolatokat illetően.

33 évesen választottak a redemptorista rend tartományfőnökének, és aztán ismételt választásokkal 12 éven keresztül szakadatlanul újraválasztottak. Emellett morálteológiát tanítottam, az első hét évben Banska Bystrica (Besztercebánya) papi szemináriumában, majd öt éven át a pozsonyi Aloisiana Akadémia Teológiai Fakultásán. Hat éven keresztül a rendi elöljárók konferenciájának, vagyis a férfi szerzetesrendek magasabb rangot viselő rendi elöljárói konferenciájának elnöke is voltam.

Amennyiben hibás és kétes nézeteim lennének, úgy azok nem kerülhették volna el ilyen sokáig a nyilvánosság figyelmét. Mivel nem vallottam ilyeneket, azért is voltam képes ezeket a bizalommal rám ruházott, felelősségteljes hivatalokat ellátni. Ma is ugyanezeket a nézeteket vallom.

Minden egyes papot nagyra tartok, aki derekasan betartja a papi szentelésekor fogadott cölibátust. A kérdésnek úgy kellene szólnia, megházasodhat-e a pap? Amennyiben így tesz, elveszíti hivatalát. Idáig világos számomra a dolog. Az, hogy egy hívő házasember képes rá, hogy pap legyen belőle, olyan tény, mely a bizánci rítusú katolikus egyházban érvényes, és amelyet a mi szlovák görög katolikus egyházmegyénkben is a gyakorlatban folytatnak és megélnek.

Hallgatóimnak mindig azt tanítottam, hogy a terhességmegszakítás, vagyis a létrejövő élet közvetlen kioltása, megengedhetetlen. Rámutattam, hogy ez egy nem kihirdetett erkölcsi dogma. Erkölcsi kötelességünk, hogy a fogantatástól kezdve védjük az ártatlan emberi életet.

Arra buzdítottam őket, hogy papi minőségükben lelkészi munkájuk során látogassák az időseket és a betegeket. Arra kell biztatniuk az embereket is, hogy cselekedjék a testi könyörületesség tetteit is, különösen, hogy legyenek ott a haldoklók közelében. Az eutanázia, vagyis az, hogy közvetlenül véget vessünk az életnek, megengedhetetlen. Lelkészi munkám során én magam is minden hónap elején látogatásokat tettem hitközségemben, és elvittem az eukarisztiát a súlyos betegeknek.

Lelkipásztori munkám során sok évig voltam apácák lelki kísérője. Gyóntató atyjuk is voltam, számos lelkigyakorlatot tartottan női rendeknek, és mindig igyekeztem kimutatni tiszteletemet vallásos életük, valamint ama elkötelezettségük iránt, amellyel kísérő személyzetként a fogyatékosok, idős emberek és betegek odaadó szolgálatát végzik. Mindez egy meglévő lehetséges út a megszentelt nő számára.

A nők pappá szentelésére vonatkozó próbálkozások számomra olyan témát képeznek, mely kívül esik a katolikus dogmatikán és teológián.

A házasság előtti kapcsolatok olyan állandóan jelenlévő témát képeznek, mely minden egyes papnak gondot okoz. Különböző egyetemeken tartott előadásaimon mindig arra biztattam a hallgatókat, hogy igyekezzenek betartani a keresztény erkölcsi elveket. Legyenek mindig szemük előtt az Istentől kapott normák határai, legyenek tartózkodóak, és őrizzék meg szexualitásuk méltóságát, mutassanak kölcsönös megbecsülést, készüljenek fel mindenekelőtt a házasságban töltött élet egyedülálló szépségére. A partnerkapcsolatnak a kellő, helyes időben kell szövődnie, és szükségük van Isten áldására a házasság szentségén belül.

9. Ismeri Excellenciád Huščavová asszonyt? Mi az illető hölgy feladata az érseki hivatalban, mennyi a havi fizetése?

Közvetlenül nagyszombati érsekként való hivatalba lépésemet követően olyan nehéz jogi, pénzügyi és gazdasági helyzettel szembesültem, melyre soha nem voltam képes igazán felkészülni. A can 212 2) és 228 3) CIC egyházi irányvonalak alapján (valamint a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium és Apostolicam Actuositatem kezdetű dokumentumai és a Kléruskongregáció 1997.12.8. keltezésű instrukciója szerint, ahol a hívő laikusok együttműködéséről van szó a papi tevékenység egyes kérdéseinek megoldásában) olyan hívő laikus segítségét igénybe vehetem, aki megfelelően képzett szakember, és a kellő szakmai hozzáértéssel rendelkezik, munkáját pedig komolyan veszi.

A CIC-cel összhangban tehát ehhez a megoldáshoz folyamodtam. Több olyan laikust is alkalmaztam, kik különféle területeken megfelelő tudásról, értelemről és feddhetetlenségről tettek tanúbizonyságot.

Közéjük tartozott D. I. Anna Huščavová CSc. asszony, akit már pozsonyi papi tevékenységem idejéből ismertem. Olyan példamutató életvitelű gyakorló katolikus asszonyt láttam benne, aki családjával együtt is rendszeresen látogatta rendi templomunkat. Készségesnek mutatkozott a gazdasági kérdésekben való segítségre.

Huščavová asszony ténylegesen pénzügyi és gazdasági szakértő volt. Legelőször a gazdaságtudományi egyetemen dolgozott, ahol tudományos fokozatát is szerezte, később pedig az UniCredit Banknál, Všeobecná Úverová Banknál (VUB), ezt követően pedig ügyvezető volt a Retail-Bank ING SR-nél, valamint volt az ING Életbiztosító elnöke is.

Hivatalba lépésemkor éppen kiemelkedő képességeire való tekintettel kértem segítségét és véleményét a Nagyszombati Érseki Egyházmegye gazdasági és pénzügyi dolgaiban.

Korábbi pozícióiban magas fizetése volt, valamint szolgálati luxusautót tarthatott sofőrrel. Csodálatra méltó és tiszteletet érdemlő az egyház oldaláról, hogy Huščavová asszony a számára nyitva álló egyéb lehetőségek ellenére az egyháznak dolgozik, ahol lényegesen csekélyebb összegű fizetést kap, mint korábbi munkaadóinál, és le kell mondania arról, hogy gépkocsivezetője legyen.

Huščavová asszony szakmai képességei már sok pénzt hoztak a Nagyszombati Érseki Egyházmegyének, mivel a korábbi szerződések előnytelenek voltak (minek következtében személyére irányuló szüntelen támadásoknak van kitéve). Kapcsolatai révén az egyházmegye komoly adományozóktól jutott számos adományhoz.

Huščavová asszony már régesrég megdolgozott a fizetéséért, amely sokkal csekélyebb annál, mint amilyen megfelelne a képességeinek. Ha neve már a püspöki kongregációig is eljutott, az csak annak a csalhatatlan jele, mennyire idegesek azok az emberek, akik elveszítették dotációikat, javadalmaikat és szerződéseiket. Ők aztán tudják nagyon jól, hogy ha Huščavová asszony már nem lenne szaktanácsadó, úgy minden mehetne tovább a korábbi mintára. Talán bizony az egyháznak továbbra is problémái vannak a pénzügyek átláthatósága terén?

10. Milyen indokkal hozott létre három korlátolt felelősségű gazdasági társaságot, a NINETT Kft.-t, a HUNT Kft.-t, és  HANALEX Kft.-t, miért olyan laikusok igazgatják őket, kik az érsekségen kívülről jöttek?

A NINETT Kft. cég 100%-os tulajdonosa a Nagyszombati Érseki Egyházmegye. Azért alapítottuk, hogy tisztázzuk az összes gazdasági, jogi és pénzügyi kérdést. Ezek közé tartozik az időszerű pénzügyi piaci feltételek vizsgálata, az üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése, a szerződés jogi kockázatainak ellenőrzése és hasonlók, mielőtt az érsekség valamely üzleti kapcsolatba lép. A NINETT Kft. nem tulajdonos és nem is diszponál az egyházi tulajdon fölött. A szakmai ajánlások szerint az ügyeket a Nagyszombati Érseki Egyházmegye gazdasági tanácsának terjesztik elő döntésre, amivel számomra, mint nagyszombati érseknek, aki az egyházi tulajdon szabályszerű igazgatásáért felelős, felelős és jó döntést tesznek lehetővé.

Azáltal, hogy így járunk el, az érdekelt felekkel nem kell közvetlenül tárgyalnom az egyházi tulajdon egyes területeiről: az ingatlanok bérbeadásáról, a földeladásokról, a vadászterületek kérdéseiről. Mindez csökkenti a kedvezőtlen üzleti kapcsolatokkal járó kockázatot is. Többen látnak így bele a folyamatokba, így azok transzparensebbek is. Nekem nem az a feladatom, hogy gazdasági szakértővé szakosodjam, és magam dolgozzak ki minden egyes pontot az üzleti kapcsolatokon belül. Nagyszombat érsekeként nem kívánom „pénzügyi intézet” igazgatójának bőrében találni magamat.

Azzal, hogy alkalmas jogi, pénzügyi, gazdasági szakemberekkel dolgozunk együtt, a gazdasági tanács illetékességi köreinek megtartásával és a CIC által előírt eljárásmódhoz igazodva gyakoroljuk a Nagyszombati Érseki Egyházmegye tulajdona fölötti felügyeletet.

Valamennyi üzleti ügyet szabályszerűen dokumentálunk a könyvelésben, a Nagyszombati Érseki Egyházmegye éves elszámolását pedig egy független számviteli ellenőr ellenőrzi az audit eljárás során. Munkatársként olyan hívő laikusokat hívunk meg és választunk ki, akikben egyaránt megvan a képzettség, az értelmi képességek és a feddhetetlenség ismérve: nem pedig az egyházmegyéhez való tartozás lényegtelen kritériuma szerint.

A HUNT nem korlátolt felelősségű társaság ugyan, hanem olyan vadásztársaság, melyre vonatkoznak a vadászati törvény előírásai. Az egyházi telkeken való vadászat céljait szolgálja, mely telkeket nem adtuk bérbe harmadik személyeknek.

A HANALEX Kft.-t pedig nem a Nagyszombati Érseki Egyházmegye alapította.

11. Milyen okkal bocsátottak el számos alkalmazottat az Érseki Hivatalból, mért voltak ilyen feltűnően sokan? Két év alatt 4 hivatal(iroda)vezetőtől, 2 könyvelőtől, 2 püspöki helynöktől és még az Érseki Hivatal papjai közül is néhánytól megváltak?

Azzal, hogy elfogadtam Nagyszombat érseki hivatalát, egyúttal megkaptam az arra irányuló mandátumot és felhatalmazásokat, hogy hivatalomat legjobb lehetőségeim, képességeim és valamennyi erre előirányzott előírás alapján vezessem. Voltaképpen egész idő alatt ezen fáradozom. Fontos nekem, hogyan döntsek olyan esetekben, ahol szükségét érzem, hogy előbbre vigyem a dolgokat, vagy változtassak rajtuk. Ha viszont folyton engedélyt kellene kérnem, és részletesen el kellene magyaráznom, mért teszek így vagy úgy, akkor bizony erősen gondban vagyok mandátumom és felelősségem komolyságát illetően.

Nem négy irodavezetőt bocsátottunk el, hanem egyetlen egyet, méghozzá saját kérésére. Olyan papról volt szó, aki még elődöm, a korábbi Ján Sokol érsek hivatali ideje alatt működött. Az illető papi hivatalát is elhagyta egy nőért, akivel ma is együtt él. Egyértelmű, hogy kellett valaki a helyére, a mai irodavezetőnk személyében.

Nem két közgazdászt (könyvelőt) bocsátottunk el, hanem egyet. Elődöm, Ján Sokol korábbi érsek közgazdászáról van szó, aki hivatalba lépésem előtt három nappal mondott fel, tehát még mielőtt egyáltalán hivatalomba léptem volna. Egy kapucinus baráttal oldottam meg közvetlenül utána a helyzetet, aki sajnos már régóta nem foglalkozott gazdasági ügyekkel, ezért aztán álláshirdetés útján jelenlegi közgazdászunkkal váltottuk fel.

Ami a helynököt illeti, az én hatáskörömbe tartozik, hogy kit jelölök ki a saját munkámhoz szükséges generálvikáriusnak, amennyiben saját egyházmegyémben találok is ilyen személyt. Meglehet, hogy a jelenlegi helyzettől és szükségképp megoldandó feladatoktól függően a jövőben is lesznek még változtatások az egyházmegyében. Az első helynököm oktatási és katekézis ügyekben illetékes.

 

MONS. RÓBERT BEZÁK CSSR
Nagyszombat érseke

Fordította: Himfy József

 

Az Eördögh Istvánnal készült interjúban a személyét érintő kijelentésekkel és Róbert Bezák érsek felmentésében játszott esetleges szerepével kapcsolatban szerkesztőségünk írásban megkereste Josef Tomko bíborost. Amennyiben választ kapunk tőle, és ehhez hozzájárul, úgy ezt a következő számunkban közöljük. (A szerk.)

1 A Püspöki Kongregáció prefektusa, Marc Quellet bíboros 2012 májusában Szlovákiából érkező feljelentések alapján 11 kérdést intézett Róbert Bezák nagyszombati érsekhez, amelyekre az érsek írásban válaszolt.