Kinn a bárány, benn a farkas

Megjelent az Egyházfórum 2007/1. számában

Előző két számunkban már foglalkoztunk a pécsi Szent Mór katolikus iskola körül kialakult helyzettel. Mayer Mihály püspök rossz gazdálkodással vádolta meg az iskola vezetését, ezért megvonta annak gazdasági önállóságát. Az intézmény vezetője viszont arra hivatkozott, hogy csupán azért vannak fizetési nehézségei, mert az egyházmegyei fenntartó nem utalja át időben az állami támogatást. A helyzet tisztázására az igazgatónő gazdasági vizsgálatot kért maga ellen, amely időközben megtörtént. Alább a püspökség ezzel kapcsolatos közleményét, majd az iskolaszék összefoglalóját közöljük. (A szerk.)

 

KINN A BÁRÁNY, BENN A FARKAS 

A Pécsi Egyházmegye Sajtóközleménye

Az elmúlt év végén a felhalmozódó problémák miatt a Fenntartó rendkívüli rendelkezéseket hozott a Szent Mór Iskolaközpont működésének zavartalan biztosítása érdekében, amely mint fenntartónak, törvényi kötelezettsége. Ezek a rendelkezések, 2006. december 8-án „az oktatás biztosításának, továbbá az intézmény teljes eladósodásának megakadályozása” érdekében történtek.

Nem az iskola, hanem a Szent Mór Alapítvány rendelt meg egy vizsgálatot, a 2006. december 8-áig terjedő időszakra vonatkozóan, ami nem a teljes gazdálkodási évet jelenti.

Felmerül a kérdés, hogy az intézmény vezetője, az intézményre vonatkozó adatokat hogyan szolgáltathatta ki egy illetéktelen személynek, aki sem a Fenntartót, sem a Hatóságot, sem az intézményt nem képviseli.

A közüzemi számlák hosszú időn keresztüli kiegyenlítetlensége 2006. december 7-én azt eredményezte, hogy a Pécs, Hunyadi út 9. szám alatti iskolaépületben az áramszolgáltatást a szolgáltató megszűntette. Az iskolának ezen épülete sötétségbe borult, a fűtés megszűnt, a konyhai élelmiszerek hűtésének kötelező láncolata veszélybe került, a gyerekek egy részét haza kellett küldeni.
December 8-án reggeli órákban a gázszolgáltató emberei is megjelentek, hogy a gázszolgáltatást kikapcsolják. Mivel az ezt megelőző időszakban is jónéhány alkalommal előfordult az energiaszolgáltatók szolgáltatásának beszüntetése (ezeket a számlákat a Fenntartó volt kényetlen közvetlen kiegyenlíteni) az iskola működtetése többszörösen is veszélyeztetve volt.

Az intézmény vezetése, 2006. szeptembere és december 8. között több, mint 120 dolgozó után járulékot nem fizetett be az adóhivatalhoz. Ez az adótartozás több tíz millióra rúgott december elejére.

Az alapítvány által megrendelt vizsgálat – valójában egy adószakértő „pénzügyi ellenőrzési jelentése” – első részéből világossá válik, hogy a megrendelő „tematikus” ellenőrzési jelentést rendelt meg. Az intézmény vezetése nem egyeztetett a Fenntartóval egy független könyvvizsgáló megbízásáról és a vizsgálandó sajátos szempontokra való külön kitéréséről. Mivel az intézmény által külső jogi személytől megrendelt pénzügyi ellenőrzési jelentést nem tekinthetjük átfogó könyvvizsgálói jelentésnek, ezért az érdemi vizsgálatra március hónapban kerül sor, annál is inkább, mert az intézmény által hiányos adatszolgáltatás következményeként, az intézmény 2006. évi gazdálkodását az intézmény által megbízott könyvelő iroda 2007. február 21-én zárta.

A HVG hetilap 2007. január 25-én megjelent számában az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakembere, Hegyi László által közölt cikk szerint[1], az egyházi oktatási intézmények finanszírozására vonatkozó szabályozás a Pécsi Egyházmegye oktatási intézményeire is kötelező. Így bárki számára ellenőrizhető, hogy a Magyar Államkincstár által folyósított normatív támogatás – mely teljes egészében megilleti az iskolát – a Fenntartóhoz történt megérkezés napján, de legkésőbb tárgyhó 10-ig az iskola számlájára került. Ez a támogatás nem keverendő össze a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) által folyósítandó egyházi kiegészítő támogatással – ami nem kötelezően, hanem a Fenntartó által megállapított szempontok szerint kerül szétosztásra a közoktatási intézmények között – , amelyről ugyancsak a HVG előbb nevesített cikkében tájékozódhat az érdeklődő.

A Római Katolikus Egyház kötelessége a teljes emberi élet megvalósításának a szolgálatában intézményein keresztül a nevelés és az oktatás is. Mivel az egyház történelmi távlatokon túlmutatva éli az életét, ezért megalapított intézményeit nem szünteti meg. Fontos hangsúlyozni, hogy erre a célra életre hívott intézményeit, minden áldozat meghozatala árán is fenntartja és működteti. A Pécsi Egyházmegye püspöke, mint intézményeket életre hívó és fenntartó, az intézmények közül kiemelten kezeli az óvodákat, iskolákat, az ifjúság oktatására és nevelésére létrehozott intézményeket, amelyekben az igaz emberi életre való nevelésen túlmenően, a magyar társadalom és az egyházmegye területén lévő emberek egyre gazdagabb értékeken alapuló életét kívánja biztosítani.

A Pécsi Egyházmegye intézményeinek fenntartása hozzáértő szakembereket kíván, akikkel az egyházmegye rendelkezik. Ezért tud a Pécsi Egyházmegye vezetője, a megyéspüspök megfelelő döntéseket hozni az intézmények működtetésének lehető leggazdaságosabb és biztonságos működése érdekében. Felelőssége nemcsak az oktatási és szociális tevékenységet végző intézményekre terjed ki, hanem a több, mint 200 plébániára, ahol a hívek számára az egyházi intézményi struktúrát is biztosítani kell, beleértve a templomok, plébániák, közösségi házak, ifjúsági és gyerektáborok működtetését, az egyház kulturális és művészeti javainak őrzését, és mindenki számára való hozzáférési lehetőséget. Ezért tud az egyház hierarchikusan működni, ami az intézmények és azok vezetőire is vonatkozik, a Magyarországon életben lévő törvényekkel együtt.

A Pécsi Egyházmegye, mint fenntartó, a Szent Mór Iskolaközpont önálló gazdálkodását a 2006. december 8-án elhatározottak szerint magánál tartja, figyelemmel a köztudott, mindenki által ismert és a közeljövőben (szeptember) várható finanszírozási megszorításokra.

Pécsi Egyházmegye[2]

Az iskolaszék összefoglalója

A Szent Mór Iskolaközpont és a Pécsi Egyházmegye mint fenntartó között húzódó konfliktus az iskolaközpont rendelkezésére álló információk, dokumentumok alapján a következő:

A fenntartó hamis információkra alapozott következtetésre (vádra) építve, azonnali hatállyal visszavonta az iskola gazdasági önállóságát, valamint kilátásba helyezte az iskola vezetésének a menesztését.

Sajnos Püspök Úr mind ez ideig nem adott lehetőséget sem az iskolának, sem az iskolaszéknek, hogy szeretetben, és a törvényes kereteken belül rendezhesse az iskola dolgait a fenntartóval együtt, pedig mi nem konfliktust akartunk, akarunk, hanem megoldást.

A történtek időrendben való felsorolása teljesebb képet adhat a részletekről:

 • december 7-én délután áramszünet van az iskolában kifizetetlen áramszámla miatt. Ez a tanításban és a konyhai tárolásban nem okoz fennakadást. Az iskola nem tud kifizetni, mert a Fenntartó nem utalta át időben az állami támogatások jelentős részét (összesen 40 millió forint nagyságrendben.) Az iskola számláján csak a bérek egy tört része, és a gyerekek bérletpénze van, amihez egy korábbi püspöki utasítás alapján csak az említett tételek (fizetések, bérlet) rendezése céljából lehet hozzányúlni, miközben a püspökség közel negyvenmillió Ft járandóságot tart vissza: (hitoktatói támogatás, kiegészítő támogatás stb.).

 • december 8-án Püspök Úr azonnali hatállyal felfüggeszti az iskola pénzügyi tranzakcióit, és utasítja az Igazgatónőt, hogy minden gazdasági, pénzügyi adatot szolgáltassanak ki, az iskola gazdasági függetlenségét megszünteti, indoklásul a teljes eladósodás elkerülését jelölve meg. Szóban felmondásra szólítja fel az Igazgatónőt. Az intézkedés alapjául szolgáló hamis gazdasági adatok nyilvánvalóan Wolf Gyula Egyházmegyei Vagyonkezelő Úrtól származnak.

 • december 15-én először tájékozódhatunk a Püspök Úr döntéséről, és annak indoklásáról az igazgatónőtől, valamint az ellentmondásról, hogy minden számlát időben ki tudtak volna fizetni, ha az állami támogatásokat időben megkapják. Ekkor tudjuk meg, hogy az iskolának nincs is költségvetése, mert a Fenntartó nem hagyta jóvá az iskolavezetés által készített költségvetést. Ez törvénysértő gyakorlat, így egyszerűen nincs alapja az iskola gazdálkodásának, és ez így ment eddig minden évben! Nagy a felháborodás. Nem az első eset, hogy a vagyonkezelő ellenséges, igazságtalan, botrányos viselkedésével kerül szembe az iskola, és a szülők. Imát szervezünk a püspökség előtti térre december 20. estére.

 • december 20-án a tantestületet méltatlan hangnemben tájékoztatja a Püspök Úr, mely előtt az érdeklődő, megjelent szülőket kiküldi a teremből. A tantestület meghallgathatja Püspök Úr nyilatkozatát, hogy 70 milliós hiánya van az iskolának, ezért kell megszüntetni a gazdasági önállóságot. Hangsúlyozza, hogy a helyzet tisztázásához nem szükséges semmiféle vizsgálat. Az igazgatónő nem szólalhat meg, dokumentumait elveszik, a tanárok nem kérdezhetnek semmit. Az egész nagyon kínos. A Püspök úr kijelenti, hogy a kérdésben kizárólag neki van joga bármihez, továbbá megtiltja a pedagógusoknak, hogy együtt imádkozzanak a szülőkkel. Levelet adunk át Püspök Úrnak, melyben többek között független szakértői vizsgálatot kérünk az ügyben. Ettől a későbbiekben is elzárkózik Püspök Úr. Este imádkozunk a Székesegyház előtt, csendesen, és röviden. Valaki értesítette a sajtót, ezért nyilatkozni kell: Szeretetben akarjuk megoldani a „félreértést”, szeretjük az egyházat és a Püspökünket.

 • december 21-én Püspök Úr nyilatkozik a Pécs TV-nek, és a Dunántúli Naplónak, melyben egyértelműen kijelenti, hogy az iskola felhalmozott adósságai miatt kellett megszüntetni az önállóságot. Az Igazgatónőnek megtiltja, hogy nyilatkozzon, de ezt már nem lehet megtenni, hiszen őt egyértelműen megvádolták gondatlan, hiányt okozó gazdálkodással.

 • december 22-én újabb levelet küldünk, mivel azóta is tájékozódtunk: nincs hiánya az iskolának, csak Wolf Gyula Úr tartja vissza az állami pénzeket. Kérjük, hogy állítsák vissza az eredeti állapotot, és független vizsgálattal állapítsák meg, hogy mi az igazság. Válasz nem érkezik.

 • január 2-án telefonon sikerül beszélni Püspök Úrral, aki a személyes találkozót elutasítja, de 2007. január 4-én Bőgner Miklós közoktatási referenssel beszélünk, aki kifejti, hogy örülnie kellene az Igazgatónőnek, hiszen nem kell ez után gazdasági dolgokkal foglalkoznia, csak a pedagógiával. Az egyházi kiegészítő támogatások elosztásáról a Fenntartó dönthet. Megjegyezzük, hogy az önálló gazdálkodás indulásakor a Fenntartó döntést hozott, hogy a kiegészítő támogatást is teljes mértékben megkapja az Intézmény, de a központi forrásokon túl nem támogatja az Intézményt. Arra vonatkozó, többször is föltett, kérdésünkre, hogy hogyan lehet számon kérni a költségvetéssel nem rendelkező iskolát, és hogy az egyáltalán hogyan gazdálkodhat e nélkül, nem válaszol. Szerinte az iskolaszék csak az iskolával állhat kapcsolatban. (?!) Ez ellentétben áll az 1993. évi LXXIX. Törvény (a közoktatásról) 61.§ (4), (5) ill. 102.§ (3) bekezdés jogszabályi előírásaival.

 • január 11-én szülői tájékoztatót tartunk az Igazgatónő közreműködésével, hiszen sokan nem értik, mi zajlik. Püspök Úr is eljön, beszél a szülőkhöz. Sajnos nagyon kínos szituáció alakul ki. Az Igazgatónő dokumentált adatai és a Püspök Úr téves információkra támaszkodó nyilatkozatának adatai teljesen ellentmondók, végül a Püspök úr kijelentette, hogy el fogja fogadni a független szakértői vizsgálat megállapításait.

 • január 12-én újabb levelet küldünk Püspök Úrnak, amiben megpróbáljuk összefoglalni a helyzetet, és újra kérjük, hogy törvényesen járjanak el. Ezt a levelet az Egyházmegye Papi Szenátus tagjainak is eljuttatjuk.

 • Az iskola vezetése független szakértőt kér fel a pénzügyi részletek objektív tisztázására. A vizsgálat nagyon részletes, és (az iskolavezetés és az iskolaszék szerint) részrehajlás nélküli. Az önálló gazdálkodás teljes időszakát pénzügyi és könyvviteli szempontból átvilágítja.

 • Közben a fenntartó részéről több érthetetlen, törvénytelen, az Intézménynek anyagi és erkölcsi károkat okozó lépés következik a párbeszéd helyett.

Pl. Bérkifizetések késleltetése ( törvénysértő)

-Az Intézmény kötelező kapcsolattartásának ellehetetlenítése (Hivatalos levelek bontatlan visszaküldése stb.)

-Bankszámlanyitás az Intézmény adószámán az intézményi képviselő kizárásával (törvénysértő)

-Illetéktelen utalások kezdeményezése (törvénysértő)

-Semmilyen információja nincs a felelős intézményvezetésnek az iskola pénzmozgásáról. Kifizetetlen számlák, köztartozások halmozódnak fel, amelyekről csak a felszólításokból értesülünk.

-Mai napig nincs gazdálkodási szabályozás (kézivezérlés, követhetetlen ügyintézés, egymásnak ellentmondó utasítások, amelyeknek be nem tartása egzisztenciális fenyegetettséget jelent – törvénysértő)

-A Püspökség Kft-je számára szabálytalanul levont összegek miatt kb. 3 millió ÁFÁ-t nem tud visszaigényelni az Intézmény( törvénysértő)

 • február 02. az Iskolavezetést a Püspökségre hívják megbeszélésre, az iskolaszék (előzetes kérése ellenére) nem vehet részt ezen. A tárgyalásról a vagyonkezelő botrányosan távozik, újra magára hagyva az egész problémával a Püspök Urat, és a többi hivatalosan meghívott résztvevőt. Szabályozás azóta sincs, ami szintén törvényellenes állapot. Erről a hivatalos tárgyalásról nem készülhet feljegyzés.

 • február 14. Végre megérkezik az iskolába független szakértő vizsgálatának írásos eredménye. A vizsgálat a 2004. január 01. – 2006. december 08-ig terjedő időszakról megállapítja: „az Intézmény gazdálkodását pénzügyi szempontból megfelelően végezte.” Ez a független szakértői vizsgálat kétséget kizáróan bizonyította, hogy az iskola gazdasági függetlenségét visszavonó határozat valótlanságon alapult. Megállapítást nyert, hogy az állam által átutalt, és az Egyházmegye Gazdasági Hivatala által tovább nem utalt állami támogatások miatt kialakult forráshiány okozta a pénzügyi zavart az iskola működésében. A független gazdasági vizsgálat eredményeképpen látható: nem igaz az Egyházmegye Gazdasági Hivatalának a mai napig fenntartott állítása, miszerint az iskola működtetése érdekében a fenntartó Pécsi Egyházmegyének kellett rendezni a tartozásokat „saját zsebéből”, a templomokra szánt pénzből. Erről az iskola levélben tájékoztatja Püspök Urat, mellékelve a vizsgálat eredményének összefoglalóját, és a teljes jelentést is.

Az Intézmény nem halmozott fel semmiféle fedezethiányos adósságot, mert dec. 8-án 13,3 millió pozitívummal rendelkezett. A visszatartott 40 milliós központi forrásokkal szemben 26,7 millió Ft. tartozása volt.

Indokolatlan költekezése a 3 önálló év alatt semmi nem volt.

A Fenntartó a központi forrásokból származó összegeken kívül más támogatást nem nyújtott az Intézménynek. Azok közül azonban több tétel rendszeresen késett.

 • február 16-án küldjük el Püspök Úrnak a levelet, amiben kérjük, hogy a vizsgálat eredményének ismeretében állítsa vissza az eredeti gazdálkodási állapotot.

 • február 21-én 17 órakor Szülői Fórumot tartottunk. A jelentésben szereplő tényekről és az azokból feltétlenül leszűrhető következtetésekről és a korábbi állapot helyreállítása érdekében tett lépéseinkről a tantestületet, a szülőket és a korábbi hamis hírekkel is szembesült közvéleményt, az Iskolaszék közreműködésével, együtt tájékoztattuk. Erre hívtuk korábban többször is a Fenntartó képviselőjét, de még csak üzenetet sem kaptunk.

 • február 27-én szülői ima a Bazilika előtt. Sokan, kb. 300 szülő és iskoláért aggódó van jelen.

 • február 28-án a Püspökségen az összes Pécsi Egyházmegyében működő egyházi iskola igazgatója előtt felolvasnak egy egyházmegyei közleményt, amely válaszolni akar az iskola sajtóközleményeire, és többek között megint csak arról szól, hogy a teljes eladósodás elkerülése miatt volt szükség a 2006. december 8-i intézkedésekre. Hazugságokkal, csúsztatásokkal telt írás, amely az Iskolaszék által az Egyházmegye megtisztulásáért összehívott imádságot cinikusan félremagyarázza. Sajnos a közlemény részletei a helyi sajtóban is megjelennek.

Szeretnénk még valamit leszögezni. Bármely megnyilvánulásunk, függetlenül annak formájától soha nem irányult az Egyház, az Egyházmegye, vagy a Püspök Úr ellen, éppen ellenkezőleg. Hisszük, hogy imáink és cselekedeteink sokat segítenek a megoldásban, időt, energiát nem sajnálva próbáljuk közvetítői szerepünket a lehető legjobban betölteni. Fontos számunkra az Egyház, a róla kialakítható kép, az egyházi iskola, és tiszteljük a Püspökünket. Olyan családokról van szó, akik élnek az egyházban.

Minden iskolaszéki tag nevében el kell viszont mondanunk, mindvégig nagy szomorúságot okozott bennünk, hogy a fenntartó részéről a kialakult probléma megoldásában (sem) tekintettek bennünket partnernek (még a tájékoztatás szintjén sem), a fenntartóhoz írt hat levelünkre egyetlen írásos választ sem kaptunk! A fenntartó időközben delegált képviselőt az iskolaszékbe, az érdemi párbeszédet a felek között mindezek ellenére sem sikerült elindítanunk. A fenntartó mindezidáig elzárkózott attól, hogy a gazdasági adatokat objektív módon egyeztesse az iskolával. Minden tény, dokumentum ellenére továbbra is terjeszti és képviseli a hazugságokat. és rágalmakat, intézkedéseivel akadályozza az eddig zavartalanul és minden szempontból példásan működő Intézmény munkáját.

Pécs, 2007-03-05

Szent Mór Iskolaközpont Iskolaszéke

 

Részlet a pénzügyi ellenőrzési jelentésből

III.
Következtetések

A Szent Mór Iskolaközpont önálló gazdálkodási jogkörét 2004.01.01. napjától, 2006.12.08. napjáig gyarkorolta, amikor azt a Fenntartó – a Pécsi Egyházmegyei Hatóság – megvonta. Ezen időszakra vonatkozó dokumentumok, bizonylatok, beszámolók vizsgálatát elvégezve szakmai véleményem, hogy az Intézmény gazdálkodását pénzügyi szempontból megfelelően végezte.

A gazdálkodáshoz szükséges alapdokumentumokkal, mint alapító okirat stb. rendelkezik A bizonylatolás, pénzgazdálkodás a II/2, II/3. pontokban részletezettek szerint zajlik. Az ott megjelölt szabálytalanságok azonnali megszüntetésére, pótlására, kiküszöbölésére felhívom a figyelmet.

A mellékletekben elkészített, a gazdálkodás teljes területét átölelő összesítő adatokból kiolvasható, hogy az Intézmény kezdettől, azóta is folyamatosan forráshiánnyal küzd. A Fenntartó által rendelkezésre bocsátott, részben állami költségvetésből, részben a KPSZTI-től származó különféle jogcímeken juttatott támogatások összessége fedezetet nyújtanak az intézményi kötelezettségekre, annál is inkább, mert tandíjból saját bevétele is keletkezik. Nem beszélhetünk bevételről a továbbszámlázott étkeztetés és energiaszolgáltatás esetében.

A gazdasági feladatok ellátását felsőfokú végzettséggel rendelkező gazdasági vezető látja el, a tárgyi feltételek adottak.

Javaslom, a jelentésben felsorolt hiányosságok azonnal pótlását. Egy esetleges adóhatósági vizsgálaton bírságolás alapja lehet. 2006. évben ugyan több célú adóhatósági vizsgálat volt az Intézménynél, de a vizsgált időszak – a 2005 év – nem minősül revizióval lezárt időszaknak.

Szakmai meggyőződésem, hogy vizsgálatom elősegíti az Intézmény gazdálkodásának normalizálását.

Javaslom, az Intézmény és a Fenntartó között – iskolaszék bevonásával – az idevonatkozó törvény szabályozás keretein belül olyan elszámolási rendszer kialakítását, amely a folyamatos, zavartalan pénzügyi finanszírozást biztosítja.

Szeged, 2007. február 09.

Csikós Józsefné
Bejegyzett adószakértő
Eng.szám: 435/PT-A/2004

 

VÉDŐ KÉZ RÓMÁBÓL

XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én elfogadta Seregély István érsek 2006 márciusában benyújtott lemondását az Egri Főegyházmegye lelkipásztori kormányzásáról.
A Szentatya új Egri Érsek Metropolitává dr. Ternyák Csaba, címzetes érseket, a Papi Kongregáció jelenlegi titkárát, nevezte ki.

Ternyák Csaba érintett a pécsi egyházmegyei botrányban. 2006 kora nyarán ugyanis értesítést kapott a pécsi egyházmegye vezetésében valószínűsíthető súlyos anyagi és szexuális visszaélésekről, illetve az ezek elsimítására tett próbálkozásokról. Ternyák érsek úr azonban – szerkesztőségünk tudomása szerint – nem kezdeményezett eljárást, hanem figyelmeztette a pécsi egyházmegye gazdasági vezetőjét, Wolf Gyulát, megnevezve neki a feljelentő személyt is.

 

 

[1] Az említett írás valójában nem egy cikk, hanem egy olvasói levél, amely a HVG 2007. január 13. számában „Iskolafinanszírozási vita Pécsett. Püspöki kézrátétel” című cikkre reagál. (A szerk.)

[2] A szerkesztőségünk birtokába került közleményből nem derül ki annak keltezése, de ez a iskolaszék összefoglalója szerint 2007. február 28-ra datálható. (A szerk.)