Kánonjogi hiányok a világi jog felől nézve

Büszkén hirdethetjük a katolikus egyházban, hogy az „egyház mi vagyunk”, hiszen a keresztségben minden hívő általános papságot nyer, és hivatást az ige terjesztésére. A realitással szembesülve azonban hátrahőkölünk: önálló cselekvési lehetősége a katolikus valóságban túlnyomórészt csak a klerikusoknak van. E gyakorlatot szentesíti a hatályos Egyházi Törvénykönyv, az 1983-ban elfogadott (és azóta többször módosított) Codex Iuris Canonici is. A kánonjog és különösképpen a kánonjogi gyakorlat legalább e tekintetben minden bizonnyal reformra szorul.
Az alábbi írás a következő gondolatmenetre épül: előbb a reformvárakozásokról általában szólunk, azután a reform kérdését abban a metszetben vetjük fel, hogy a kánonjog megújítása csak megújult teológiára támaszkodhat. Ezt követően számot vetünk a kánonjognak azzal a sajátosságával, hogy egyidejűleg kötődik immanens és transzcendens értékekhez. A kánonjog ugyanis – mint jog – az exterior operatio1 megnyilvánulása a forum externum mezőjében, ugyanakkor azonban alapvető feladata az üdvösség biztosításához való hozzájárulás a maga sajátos eszközeivel.
E kettősségből következően kiemeljük továbbá a kánonjog sajátosságait a világi joggal szemben. Törekszünk rámutatni a viszonylagos elkülönülésre, de jelezzük azt is, hogy a világi jogban kifejlődött elveknek való megfelelés sokszor a kánonjogban is indokolt lenne. Ilyen példát képezhetnének a kánonjog számára a világi jogban alkotmányos szinten szabályozott alapvető jogok.

Deák Dániel

(A teljes cikk az Egyházfórum 2022/2. számában olvasható.)

1 Az exterior operatio az emberek közötti viszonyokra tekintettel külsődleges hatásokban mutatkozik meg, ezért a jog világa gyakorlati jellegű (l. még alább). Aquinas, Thomas St., Summa Theologica (Transl. by Fathers of the English Dominican Province), Cincinnati, OH, Benziger Bros, 1947, II.II, questio 58, articuli 8–10, 1918–1921.