Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?

A történet 2006 karácsonyának előestéjén kezdődik. A nagyon mozgalmas ősz után mindenki békére és nyugalomra vágyott. Karácsonyi ajándékként a kormány a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározattal az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) államháztartási tartaléka terhére – és azonnali határidővel – 1368,4 millió forint átcsoportosítását rendelte el. A határozat 2. a) pontja szerint ebből „a közoktatási feladatok támogatására szolgáló 948,4 millió forintot a (…) kiegészítő támogatásra jogosult egyházak között, a kiegészítő támogatás arányában kell[ett] elosztani”. A határozat 2. b) pontja szerint „az egyházi beruházások, felújítások, rekonstrukciók támogatására szolgáló 420,0 millió” forintot a következőképpen osztották el: katolikusok (243 millió), reformátusok (115 millió), evangélikusok (38 millió), Mazsihisz (24 millió). Ezen a 420 milliós kereten tehát kizárólag a négy, ún. „történelmi” egyház osztozott. A határozat kikötötte, hogy „a támogatás felhasználásánál elsőbbséget kell biztosítani a műemlék, műemléki jellegű és a közösségi célt szolgáló egyházi ingatlanokat érintő feladatoknak.”

Mivel 2006. december 23-a szombatra esett, és aligha valószínű, hogy karácsony és újév között megtörtént volna az átutalás, a legkézenfekvőbb, ha január első napjaira vélelmezzük a tranzakció lebonyolítását (vagyis 2007. január 2-a, kedd után). Ennek ismeretében kezd a történet érdekessé, mondhatni izgalmassá válni.

Egy 2007. január 19-én keltezett levelében (iktatószám: 130066/2007. Eln.) dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a következő hivatalos levelet intézte dr. Balogh Gyula OKM kabinetfőnökhöz, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége fejléces és címeres papírján:

Tisztelt Kabinetfőnök Úr!

A Kormány által 2006 decemberében a Történelmi Egyházak részére biztosított rendkívüli támogatási keretből Egyházunknak átutalt 115 MFt-ról – melyet ezúton is köszönünk – az alábbiak szerint számolunk el:

      • Református Missziói Központ rekonstrukciója: 87 774 588 Ft
      • Balatonfenyvesi konferenciaközpont rekonstrukciója: 63 954 497 Ft

Tisztelettel kérjük az elszámolás elfogadását, s amennyiben szükséges, számlamásolatokat és szöveges beszámolót is rendelkezésre tudunk bocsátani.

További eredménye [sic] munkát kívánva áldást kérek életére.

Dátum, aláírás, pecsét.

A levelet az OKM 2007. jan. 25-én érkeztette és iktatta. Érkeztető szám: E-4345. Iktatószám: 3418. Szervezeti egység: Egyházi [Kapcsolatok Titkársága].

Teljesen egyértelmű, hogy Bölcskei püspök a sebtében (lásd helyesírási hiba) – és jelen időben („számolunk el”) – írt levelét elszámolásnak tekintette; gyakorlatilag úgy, hogy semmiféle szerződés nem került még aláírásra a pénz felhasználását illetően. Levelében magát az „elszámolás” kifejezést is használta. Ha netalán tán mégis szükséges lenne, akkor küld majd „számlamásolatokat” – tehát nem eredeti számlákat (!) –, de mintegy implicite reméli/feltételezi, hogy erre talán az OKM-nek nem lesz szüksége. Fel sem merült benne, hogy esetleg gond lehet a számokkal. Márpedig van. Milyen részösszegekből sikerült összehozni a 151 729 085 Ft-ot, amely nagyságrendekkel meghaladja a kapott 115 milliót? Az már csak hab a tortán, hogy valójában két hideg januári hét alatt hatalmas volumenű fizikai munkát igénylő rekonstrukciókat egyszerűen képtelenség elvégezni, és le is számlázni. Hiszen az „elszámolunk” azt jelenti: a munkákat már elvégezték – és leszámlázták! „Elszámolni” ezek alapján lehet.

2007. február 7-én (Sze 21:01) dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes (aki a 2010-es kormányváltás után mint kabinetfőnök folytatta a pályafutását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban) elektronikus üzenetben tájékoztatta a pénzadományban érintett egyházak illetékeseit, hogy „a pénteki költségvetési egyeztetési tárgyalásra, véleményezésre mellékelten megküldöm az egyes előirányzatokra megkötendő szerződések tervezeteit és néhány fontosabb (új) mellékletet.” Ekkor valójában Bölcskei püspök „elszámolását” már régen iktatták!

2007. február 16-án (9:38) Tarr Zoltán zsinati tanácsos a Tanácsosi Titkárság címéről (zsinat.tanacsos@zsinatiiroda.hu) egy tárgy nélküli elektronikus levélben fordult Csepregi András titkárságvezetőhöz (másolatot kap: Galik Gábor). Ebben a következőket írta: „A Zsinat Elnöksége megbízásából ezúton tisztelettel jelzem, hogy a 115 millió forint összegű rekonstrukciós támogatásra megjelölt célt szeretnénk megváltoztatni. Az új cél a Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épületének rekonstrukciója lenne. Tisztelettel kérem, hogy kérésünket szíveskedjék elfogadni, és a készülő szerződésben átvezetni. Szíves megértését és segítségét megköszönve, tisztelettel: Tarr Zoltán zsinati tanácsos.” Lehetséges, hogy Tarr Zoltán nem tudott Bölcskei püspök szűk egy hónappal korábbi elszámolásáról?

2007. február 21-én került sor a hétoldalas, 5 db eredeti példányban készült, 4006/2/2007 ügyiratszámot viselő, támogatási szerződés aláírására. Az OKM részéről ezt Závecz Ferenc fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár, a református egyház részéről pedig dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke írta alá. A szerződés egyértelműen kimondta, hogy a 115 milliós támogatás lényegében véve hozzájárulás a KGRE Reviczky utcai épületének rekonstrukciós költségeihez. A szerződés ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a református egyház a támogatást egy összegben kapta meg az InterEurópa Bank Rt.-nél vezetett számlájára (4.1). „A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja fel. Kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el” (5.1). A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2006. december 23, véghatárideje: 2007. június 30 volt (5.2). A református egyház részéről a kapcsolattartó személy Tarr Zoltán zsinati tanácsos lett. A Támogató részéről megnevezett egyik személy Laffertonné Komáromi Kinga referens volt (5.3.). „A támogatás felhasználását a Támogató (…) a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti” (6.1); „A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról részfeladatonkénti bontásban legkésőbb 2007. július 31-ig köteles szakmai beszámolót, valamint pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére” (6.4). A szerződés világosan kikötötte, hogy a „felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra” a Kedvezményezett „köteles ráírni: ‘elszámolva’, továbbá az eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra rá kell írni: ‘4006/2/2007. számú támogatási szerződéshez felhasználva.’ A fent említett számlák stb. okiratok bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők” (6.4b). „A Kedvezményezett a beszámolót és elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére” (6.5.).

2007. március 5-én dr. Nagy Sándor főgondnok, a Zsinat világi elnöke, és dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, levelet írtak dr. Szűcs Ferencnek, a KGRE rektorának (iktatószám: 130242/2007. Eln.).

„Főtiszteletű Rektor Úr!

Tájékoztatjuk, egyben segítségét, együttműködését kérjük az alábbi ügyben:
A MRE hosszú és fárasztó tárgyalások után[1] plusz állami forrásokat kapott, amelyekkel kapcsolatban folyamatban van a szerződés megkötése.[2]
Az egyik támogatás rekonstrukciós célokra használható fel, melynek az elszámolását a Zsinat elnöksége a Reviczky utcai ingatlanon történt beruházás számláival szeretné megtenni.[3]
Az ügymenet a következő:
A MRE a KRE Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi, hogy ily módon az OKM felé meg tudjuk tenni az elszámolást.
A KRE pénzügyi támogatást nem kap, a MRE pusztán a számlákat kívánja felhasználni az elszámolás teljesítéséhez.
Erre a megoldásra azért van szükség, mert a támogatási szerződés értelmében[4] közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az összeg felhasználásához, ez pedig – tudomásunk szerint – az Egyetem beruházása kapcsán már folyamatban van.
Az érkezett összeg egyébként a MRE 2007-ben várt szabad felhasználású pénzkerete kiegészítéseként érkezett, ily módon ez az összeg ténylegesen nem rekonstrukciós célokat, hanem alapvetően intézményi működési célokat szolgál.[5]
Tisztelettel kérjük Rektor Úr szíves intézkedését, hogy a mellékelt táblázatnak megfelelően a számlák előkészítése és rendezése megtörténhessen.[6]

Szíves segítségét előre is köszönjük.

Isten áldását kérve életére, szolgálataira, testvéri köszöntéssel:”

Ahogy haladunk az időben a történet egyre izgalmasabbá válik. Létezik egy 2007. március 8.-i keltezésű, zsinati elnökségi pecsétes és Bölcskei püspök által aláírt „Költségterv az igényelt támogatás felhasználására”, amely szerint a református egyház a II. negyedévben (április: 28 750 000 Ft; május: 28 750 000 Ft; június 57 500 000 Ft) szándékozott a 115 milliót elkölteni – amelyet Bölcskei már januárban elszámolt! Amennyiben ez a február 21-i szerződés 1. számú melléklete, hogyan és miért viseli a március 8-i dátumot? Esetleg ezt mellékelték a zsinati elnökök a KGRE rektorához intézett levelükhöz?

Az OKM 2007. április 19-én (postabélyegző dátuma; küldeményazonosító: RL1363…) a 1363 Budapest 502 postán, tértivevénnyel feladva, elküldte Bölcskei püspöknek (1146, Bp., Abonyi u. 21) a 2007/2138/4006-2/2.// sz. iratot. Egy 2008. március 10-én keltezett belső minisztériumi dokumentumból megtudható, hogy 2007. június 19-én Závecz Ferenc szakállamtitkár engedélyezett egy átütemezést, és új határidőt szabott ki az elszámolásnak (a szerződésben eredetileg szereplő 2007. július 31. helyett). Az átütemezés minden bizonnyal összefügg a 2007. április 11-én közzétett közbeszerzési eljárás megindításával (Közbeszerzési Értesítő 5449/2007[7]).

Végül a 2008. január 31-i elszámolási határidő is módosult, 2008. február 29-re.

2008. február 27-én Tarr Zoltán levelet írt Závecz Ferencnek az OKM fejlesztési és gazdasági szakállamtitkárának. A beérkezett levélen szerepel egy kézzel írott „Előzmény: E-10944” kitétel; kapott egy iktatószámot (100289/2/2008), illetve márc. 3-án kézzel rávezették: „ill. Egyházi Kapcs”.

Az OKM a levelet február 29-én érkeztette az E-10944 számon, és iktatta (8039), 2008. március 7-én. Íme a levél szövege:

„Tisztelt Államtitkár Úr!

Hivatkozással a 4006/2/2007. sz. alatt megkötött támogatási szerződésre, illetve a 4006/13/2007. sz. átütemezési engedélyre, mellékelten megküldöm a Magyarországi Református Egyház Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épültének rekonstrukciójának (sic) támogatására folyósított[8] 115 millió forintról készült elszámolásunkat.

Beszámolónk szíves elfogadását kérve, a Zsinat Elnöksége megbízásából, tisztelettel:”

Az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága 2008. március 7-én érkeztette és iktatta (ikt. szám: 8039/2008) a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája által benyújtott 100289/2/2008 sz. iratot, amelynek tárgya a „támogatási szerződés elszámolása (4006/2/2007). Ügyintéző: Laffertonné Komáromi Kinga. Határidő: 2008. április 03. Az iraton szerepel Galik Gábor aláírása (május 29.), illetve egy másik aláírás (június 3).

A szerződés alapjáratból nem kérte az eredeti számlák bemutatását. Azokra csupán a támogatási szerződés számát és az „elszámolva” kitételt kellett rávezetni. Természetesen, szükség esetén, lehetett (volna) ellenőrizni őket. Más kérdés, hogy az egyházak által elköltött közpénzeket az állami szervek mondhatni soha nem ellenőrizték és nem ellenőrzik; és ezt maguk az egyházak is pontosan tudják. Ebből kifolyólag semmi meglepő nincs abban, hogy az elszámoláshoz a Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1158 Budapest, Ady Endre utca 40) által a KGRE részére kiállított építési kivitelezésről tanúskodó, összesen négy darab számla másolatát kapcsolták. Ezek mind-mind a KGRE Reviczky u. 4. sz. alatti épület felújítási munkáinak ellenértékei, „a szerződés szerinti teljesítés alapján”; kivéve a másodikat (47/2007), amelyen „a módosított szerződés szerinti százalékos teljesítés arányában” kitétel szerepel. A számlákra (amelyek a Kulcs-Soft Számítástechnikai Zrt. rendszerével készültek, és 5 példányban kerültek kinyomtatásra) valamikor egyenként kézírással rávezették: 4006/2/2007 támogatási szerződéshez felhasználva. 2008. febr. 25-én pedig valaki olvashatatlan aláírással hitelesítette, hogy „a másolat az eredetivel mindenben megegyező”.

Lássuk a számlákat magukat.

1) 2007. augusztus 21-én kiállítottak egy 35/2007 sorszámú számlát bruttó 52 518 308 Ft értékben. Fizetési mód: KÉSZPÉNZ. Ez ebben a rendkívül érdekes! Még 20 ezres bankjegyekben is 2626 darabot jelent. Ennek a számlának van egy másik érdekessége is. Szerepel rajta egy ?7/4359-es szám; illetve a BGH/0708005 (3). A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „2.sz. szakasz-számla ‘B’ jelű rész”.

2) Második számla kelte: 2007. szeptember 25. Sorszáma: 47/2007. Összeg: bruttó 18 800 000 Ft. Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 2. példánya alapján készült. Ez egy „III. rész-számla ‘B’ jelű részfeladat”.

3) Harmadik számla kelte: 2007. november 08. Sorszáma: 57/2007. Összeg: bruttó 26 961 510 Ft. Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „végszámla ‘B’ jelű rész”.

4) Negyedik számla kelte: 2007. november 08. Sorszáma: 58/2007. Összeg: bruttó 18 783 236 Ft. Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „végszámla, pótmunka végszámla ‘B’ jelű részfeladat”.

A 2008. február 25-i dátummal kitöltött és Szűcs Ferenc által aláírt, egyetemi pecséttel ellátott – ellenben iktatószámot nem viselő (!) – „Kimutatás a 4006/2/2007 számú szerződés keretében biztosított támogatás felhasználásáról” összegzi a 117 063 054 Ft kifizetést igazoló négy számlát, amelyek simán lefedik a 115 milliós állami támogatást.

A 2008. március 7-én érkeztetett és iktatott elszámolás a jelek szerint formailag megfelelt a szerződés követelményeinek. Legalábbis erre enged következtetni a március 10-én Laffertonné Komáromi Kinga által elkészített „Feljegyzés Závecz Ferenc szakállamtitkár úr részére” (iktatószám: 8039/2008), amely tulajdonképpen egy „döntés megalapozását szolgáló adatot tartalmazó nem nyilvános dokumentum”, mellékletekkel (levélmásolat, kimutatás, átütemezési engedély okirat másolata, elszámolás visszaigazolása levél). A levélben ez állt: „Tájékoztatom, hogy a (…) támogatáshoz kapcsolódó elszámolást a Kedvezményezett hiánytalanul megküldte titkárságunknak. Tekintettel arra, hogy az elszámolás 2007. június 19-én szakállamtitkár úr által engedélyezett, az átütemezési engedélyben szereplő határidővel egyezően került benyújtásra, javasolom a beszámoló elfogadását. Kérem, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló értesítő levelet aláírni szíveskedjen. Üdvözlettel: Dr. Csepregi András (aláírás).”[9]

Ha formailag nem is, tartalmilag azonban az elszámolásnak mindenképpen volt egy szépséghibája, ami szemmel láthatólag elkerülte mindenki figyelmét. A szerződés szövegének értelmében ugyanis a református egyháznak egy „szakmai beszámolót” is mellékelni kellett (volna). Mire is gondoltak? Egy „szakmai értékelés[re] a támogatás céljának megvalósulásáról (amennyiben a beszámoló 10 oldalnál hosszabb, a Kedvezményezett köteles 1 oldalas összefoglalót készíteni)” (6.4a). Megalapozott a gyanú, hogy részletes szakmai beszámoló soha nem készült. Az elszámolási iratanyagban – a jelek szerint – szerepel ugyan egy összefoglaló (1 oldal),[10] ellenben annak a címe több mint problémás: „A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán megvalósult HEFOP 4.1.2. pályázatról és a hozzá kapcsolódó egyéb beruházásokról”. Ez a dokumentum egyébként nem egy már megvalósult, hanem egy megvalósításra váró projekt leírását tartalmazza: pályázati tervezet egy tanstúdió és nyelvi laboratórium létesítésére a KGRE BTK-n, hogy „lehetővé tegye az itt végző hallgatók magas szintű gyakorlati szakmai és nyelvi képzését, növelve ezzel a kibocsátott szakemberek elhelyezkedési esélyeit”. A pályázati projekt konkrét célját a dokumentum így írja le: „a hallgatók alapvető oktatástechnikai szükségleteinek szintrehozása, illetve a jövendő szükségletekhez elengedhetetlen fejlesztése”.

Vajon mi köze lehet egy HEFOP 4.1.2. pályázati projektnek a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározattal a református egyháznak rekonstrukciós célra kiutalt 115 millió elszámolásához? Elméletileg semmi. Vagy mégis?

A közel 300 milliós beruházást részben a HEFOP 4.1.2. pályázati pénzből finanszírozó KGRE által meghirdetett közbeszerzési pályázaton győztes Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. számláinak másolatait az OKM elszámoláshoz 2008. február 25-én hitelesítő személy aznap más dokumentumokat is hitelesített. Ilyen pl. a 2006. március 20-án keltezett Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Építésigazgatási Osztály Határozatának másolata (ügyiratszám: 08 – 151/15/2006), amelyben tudomásul veszik a Reviczky u. 4. sz. alatti irodaépület egyetemként való használatát, és megadják „az irodaépület 2002. évben az egyház használatába adott bal oldali épületszárnyának benyújtott terv szerinti felsőoktatási intézményként történő átalakítására az építési engedélyt”.

Hasonlóképpen 2008. február 25-én, ugyanazon személy által, került hitelesítésre a KGRE és a Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. között 2007. május 25-én létrejött „Vállalkozási szerződés ‘B’ jelű részfeladat” elvégzésére. A szerződés szövege szerint „a ‘Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és akadálymentesítés, valamint az épület funkcióváltásával kapcsolatosan elvégzendő épületátalakítási és korszerűsítési munkák vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a dokumentációban részletezett műszaki paraméterek figyelembevételével’ tárgyban lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás során”[11] a Gesztelyi Zrt. „2007. május 9-i keltű ajánlatával” [12] nyerte el „az építési beruházás végzésének jogát”. A KGRE részéről a szerződés kapcsolattartóként dr. Kelemenné Farkas Mártát jelölte meg.

Vélelmezhető, hogy ez a határozat, illetve a Gesztelyi Zrt.-vel kötött szerződés voltak hivatottak betölteni az OKM szerződésben elvárt részletesebb „szakmai értékelés” szerepét.

A valóságban azonban két, jól elkülöníthető feladatvégzésről volt szó. Ez a két különálló feladat világosan kiderül a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja 112. számából (2007. október 1.).Ebben szerepel egy „A” (tanstúdiók kiépítése) és egy „B” (építészeti és szerkezeti átalakítások elvégzése kb. 1800 m2-en, szakipari munkák: kazánház, központi fűtési rendszer, tűzjelző hálózat, vizesblokkok felújítása) részfeladat.[13] Az Értesítő fontos kitétele: „a szerződésmodósítás semmilyen módon nem érinti a HEFOP-4.1.2.-P-2004-09-0011/1.0 pályázati azonosítójú támogatásból megvalósuló, ‘A’ jelű részfeladatra, 2007. május 25-én megkötött vállalkozási szerződésben foglaltakat, annak rendelkezései a felek jogviszonyára változatlan tartalommal irányadóak.”

Mindent összevetve: a református egyházvezetés számára soha jobbkor nem jöhetett volna ez a 115 milliós kormányajándék. Hiszen a Reviczky utcában más forrásokból (HEFOP 4.1.2, illetve banki hitel), éppen szervezték a munkálatok kivitelezését! A kérdés az: a református egyház az InterEurópa Banknál vezetett számlájáról (ahova a 115 milliós kormánytámogatás megérkezett) mikor utalta át a pénzt a KGRE-nek a Gesztelyi Zrt.-vel kötött szerződésben feltüntetett számlájára, hogy onnan (a készpénzben fizetett számlát leszámítva) a másik három számlán feltüntetett összeg átutalásos kifizetését teljesíthessék?

Illetve felmerül egy másik kérdés is. A Közbeszerzési Értesítő 112. számából (2007. október 1.) az is kiderül, hogy az eredetileg 2007. május 25-én megkötött szerződést 2007. szeptember 14-én módosították.[14] Akkor miért nem ez, a módosított szerződésváltozat került be az elszámolásba? Annál is inkább, mert az Értesítő szerint (szerződés 3. c. pontja) a módosítás indoka: „az építési beruházással érintett ingatlanon az ajánlatkérő nem támogatásból megvalósuló[15] további új építészeti és szerkezeti átalakításokat, illetve szakipari munkákat rendelt meg, amelyek megrendelésének szükségessége a szerződéskötéskor nem volt előre látható”. Vajon melyek lehettek ezek? Miközben ugyanis az elvégzendő munka volumene ezek szerint nőtt, addig a kifizetendő összeg csökkent (szerződés 1.2. pontja) nettó 137 631 890 Ft-ról – ami a minisztériumnak a pénzügyi elszámolással együtt beadott eredeti szerződésben szerepel – 133 148 849 Ft-ra.

Az egész akkor válik átláthatatlanná és értelmezhetetlenné, ha figyelembe vesszük a Károli Gáspár Református Egyetem részvételi felhívását gyorsított meghívásos eljárás megindítására (5449/2007).[16] Ebből az derül ki, hogy a KGRE

1) az „A” jelű részfeladathoz a „pénzügyi fedezetet az ajánlatkérő a HEFOP-4.1.2.-P.-2004-09-0011/1.0 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja”.

2) A „B” jelű részfeladat munkáinak a finanszírozása bankhitelből történik.

Ezek szerint a legésszerűbb elgondolás, hogy a tervezett bankhitelt váltotta ki a 115 milliós kormányajándék. De ennek valahogy sehol nincs semmi nyoma. Éppen ellenkezőleg. A Közbeszerzési Értesítő 112. száma (2007. október 1; 36091) még mindig arról tájékoztat, hogy a „B” részfeladat „nem támogatásból” valósul meg!

2008. március 14-én az OKM tértivevényes levélben (küldeményazonosító: RL1363 009 578 348 8) iratot küldött Bölcskei Gusztáv református püspöknek. Ez Závecz Ferenc levelét tartalmazza.

Iktatószám: 8039/2008.

Hiv. sz: 100289/2/2008.

Ügyiratszám: 4006/2/2007

Tárgy: elszámolás visszaigazolás

Ügyintéző: Laffertonné Komáromi Kinga

Závecz Ferenc, 2008. március 13-án, a következőket írta:

„Főtiszteletű Püspök Úr!

Tájékoztatom, hogy az Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások támogatása 2006. évi költségvetési előirányzatból, a Károli Gáspár református Egyetem Reviczky utcai épületének rekonstrukciója céljára biztosított 115.000.000,- Ft összegű támogatáshoz kapcsolódó elszámolás hiánytalanul megérkezett.

Tekintettel arra, hogy az elszámolás, az átütemezési engedélyben szereplő határidő módosítással egyezően került benyújtásra, ezúton értesítem, hogy az elszámolás elfogadásra került.

Tisztelettel”

2008. május 29-én az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságán dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes, aki a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája által beadott 130066/2007.Eln. iratot (vagyis Bölcskei püspök „elszámolási” levelét) annak idején érkeztette és iktatta (3418/2007; 2007. január 25.), az „irat tárgya” rubrikában az „Elszámolás kapott támogatásról (115 M Ft)” kitételben kihúzta az „elszámolás” kifejezést, és az „intézkedés/pro domo” rubrikában saját kezűleg aláírta a dokumentumot. Ez valószínűsíti azt, hogy jóllehet nem ő volt a szerződésben megjelölt ügyintéző, mindvégig fokozott figyelemmel kísérte az ügymenetet.

Ezzel gyakorlatilag a történetet lezártnak is tekinthetnénk, amennyiben 2008. május 29-én a zsinat elnökei, dr. Nagy Sándor főgondnok és dr. Bölcskei Gusztáv püspök – vagyis ugyanazok, akik 2007. március 5-én számlaügyben már írtak dr. Szűcs Ferencnek, a KGRE rektorának –, nem írnak hivatalos levelet dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár részére. Iktatószám: 130630/2/2008. Érkeztető szám: E-28445. Érk.: 2008. jún. 4. És még egy szám: 16576/08.

„Tisztelt Szakállamtitkár úr!

A Károli Gáspár Református Egyetem fenntartójának, a Magyarországi Református Egyháznak a képviseletében az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

A Magyarországi Református Egyház – fenntartói kötelességét komolyan véve – nagy hangsúlyt fektet intézményei, különösképpen is az emblematikus, országos hatáskörrel bíró intézményeinek működésére, mindennapi életére. Ebből fakadóan a Károli Gáspár Református Egyetem 2008. évi költségvetésének tárgyalása kapcsán – a fenntartó illetékes testületének határozata értelmében – könyvvizsgáló kiküldésére került sor. Az időközi könyvvizsgálat az egyetem működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan több hiányosságot mutatott ki. Ennek alapján 2008. május 19-én a fenntartó képviseletében, a rektor kezdeményezésére a gazdasági igazgató vezetői megbízatását visszavontuk.

A 2008. május 20-án tartott Zsinati Tanács ülésünk egyelőre nem tárgyalta és így nem is fogadta el az Egyetem 2007. évi zárszámadását és mérleg jelentését. Szintén ezen az ülésen került megállapításra az is, hogy nem készült el az egyetem intézményfejlesztési terve.

Mindezek alapján a Zsinati Tanács zsinati biztos kiküldésére hatalmazott fel bennünket, mint a fenntartó képviselőit.

Mint a felsőoktatásért felelős szakállamtitkárnak ezennel bejelentjük, hogy a Magyarországi Református Egyház, mint fenntartó 2008. június 1-től zsinati biztost rendel ki a Károli Gáspár Református Egyetemhez. A zsinati biztos elsődleges feladata az egyetem működésének rendbetétele, a működés stabilizálása.[17]

Ezzel az intézkedéssel egyidőben az Egyetem Rektorának a munkáltatói jogok gyakorlásával, valamint a vagyoni és gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos jogkörét további intézkedésig felfüggesztjük.

Bízunk abban, hogy a zsinati biztos közreműködésével a felmerült problémák megoldódnak.

Egyházunk mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy ez a beavatkozás a lehető legkisebb zavart okozza az egyetem mindennapi életében, és a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon az egyetem normális működése.

Ezzel összefüggésben tisztelettel kérjük Szakállamtitkár urat, hogy jelezze számunkra, ha az intézkedéssel kapcsolatosan az Önhöz való bejelentésen túl további bejelentési kötelezettségünk van.

Tisztelettel”

A történet vége: 2008. szeptember 4. dátummal az Oktatási és Kulturális Minisztérium érkeztetett – de nem iktatott! – egy meg nem nevezett szakállamtitkárnak címzett, dátum nélküli levelet (érkeztető szám és a másolatot kapó OKM osztály kitakarva), amelyet még aznap valaki átirányított az Egyházi Kapcsolatok Főosztályára. A levélíró (X Béla) azt a kételyét fogalmazta meg, hogy a kormány 2237/2006. (XII.23.) sz. határozatával a történelmi egyházaknak megítélt támogatásból „a református egyház vezetése a juttatott 115 millió forintot nem a célnak megfelelően használta fel, az összeg elszámolása kapcsán hamis színben tüntetett fel valós tényeket”. Ebből kifolyólag tehát „felvetődhet a csalás és a sikkasztás esete”. „Miután egyházi szervezetről van szó – olvashatjuk a levélben –, mindez igen sajnálatos és megdöbbentő, ha a híresztelések valósak. Az eset a tisztességes állampolgárok igazságérzetét sérti, alapos kivizsgálása indokolt.” Nagy kérdés: mi lett a levéllel? Egyáltalán tulajdonított-e neki bárki is jelentőséget?

Írásomban nem kívánok semmit sem állítani; de még csak értelmezni sem. Csupán kronológiai struktúrába rendeztem azokat a dokumentumokat, amelyek eddig nyilvánosságra kerültek; illetve igyekeztem ráirányítani a figyelmet a nyilvánvaló anomáliákra. Az érintettek és az illetékesek feladata ezeket megmagyarázni. Mivel közpénzekről van szó, megítélésem szerint az a legkevesebb, hogy az állampolgárok legalább értesüljenek a történésekről, amennyiben az illetékesek nem tesznek semmit.

A történetnek három kirívó tanulsága mindenképpen van:

1) megsejtet valamit abból, hogy milyen állapotok uralkodnak a református egyházon belül;

2) betekintést kínál abba, hogy miképpen működik az államigazgatás; illetve annak egy igen érzékeny területe az állam és az egyház(ak) kapcsolati rendszere;

3) rávilágít arra, hogy az állam hogyan (nem) ellenőrzi az egyházak által (mondhatni számolatlanul) elköltött közpénzeket!

Ez utóbbi annál is inkább indokolt, mert jelen pillanatban – miközben mindenhol megszorítások és adók tömkelegével szembesül az egyre jobban elszegényedő és napi megélhetési gondokkal küszködő magyar lakosság – valósággal ömlik a közpénz az egyházakhoz. Talán nem véletlen, hogy – az esetleges hitelromboló botrányok elkerülése céljából – 2014. januártól törvényesen is felmentik az egyházakat a közpénzekkel való elszámolás kötelezettsége alól!

Jakab Attila


A vázolt ügy dokumentációja elérhető és tanulmányozható:

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/19/peculation-with-gods-blessing-8-sikkasztas-isten-aldasaval-8/

Peculation with God’s blessing 9 (Sikkasztás Isten áldásával 9)

Peculation with God’s blessing 10 (Sikkasztás Isten áldásával 10)


 

[1] A januári levél azt sugallja, hogy itt a kormány váratlan karácsonyi ajándékáról van szó.

[2] A szerződést február 21-én már megkötötték.

[3] Magyarán: egy már befejezett beruházás számláival szeretnék az OKM felé a támogatási közpénz elköltését igazolni.

[4] Néhány sorral feljebb még folyamatban levő szerződéskötésről írtak a szerzők.

[5] Ez egészen egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Magyarán: a Zsinat elnökei tudatosan félrevezetik a KGRE rektorát! Sőt észre sem veszik, hogy hazudnak, hiszen a levél elején maguk írják, hogy „az egyik támogatás rekonstrukciós célokra használható fel”.

[6] Ennél világosabban nem is lehetne megfogalmazni, hogy a pénzből tulajdonképpen semmit nem kívánnak beruházni sehova; azt csupán számlákkal szeretnék lefedni az OKM felé.

[7] A kivitelezési szerződéseket 2007. május 25-én kötötték meg; „az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt” 2007. május 30-án tették közzé (Közbeszerzési Értesítő 7929/2007).

[8] Emlékszünk: a zsinati elnökök a 2007. március 5-i levelükben egészen másról tájékoztatták a KGRE rektorát, tőlük mellesleg számlákat kértek.

[9] A dokumentumnak létezik egy olyan változata is, amelyet Galik Gábor (vélelmezhetően 2008.) június első napjaiban aláírt.

[10] Amennyiben ez hiányozna, akkor a szerződés szövege szerint az elszámolás egyszerűen nem felelne meg a formai követelményeknek. Még így is felvethető, hogy milyen – elvileg 10 oldalnál terjedelmesebb – szakmai beszámolónak az összefoglalója ez? Ha pedig ezt nem nyújtották be a minisztériumnak, hanem csak az „összefoglalót” (!), akkor ez a szakmai jelentés hol található meg, és annak idején ki készítette el?

[11] Lásd 36090-36091 (KGRE tájékoztatója a szerződés módosításáról 15086/2007; 2007. okt. 10). Eredetileg 2007. április 11-én került sor a közbeszerzési eljárás megindításának közzétételére (K. É. 5449/2007). Az Értesítő szerint „általános, gyorsított meghívásos eljárás”-ról volt szó.

[12] Az ekkor benyújtott „Műszaki-pénzügyi ütemezés tervezet” három szakasszal számolt: 2007. május 29 – július 1 (28 000 000 Ft), 2007. július 2 – augusztus 5 (44 000 000 Ft), 2007. augusztus 6 – szeptember 15 (42 693 242 Ft).

[13] A Közbeszerzési Értesítő világosan megkülönbözteti a részfeladatokat: az ‘A’ jelű részfeladatra ugyancsak 2007. május 25-én megkötött szerződés szerint az „‘A’ jelű részfeladat: gyakorlatorientált képzési terek létrehozása, informatikai hálózat fejlesztése feltételeinek kialakítása  a felsőoktatási intézményben és akadálymentesítés, (összesen 620 m2)”.

[14] Az Értesítő 129. száma (2007. november 14; 41654-41655) a szerződés teljesítéséről tájékoztat (17700/2007). Ebben szerepel még egy másik módosítás is: K. É. 16647/2007 (2007. október 24)

[15] Kiemelés tőlem.

[16] Lásd http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2007_41&n=05449_2007. Az első, sikertelen ajánlati felhívás (2006. dec.): http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2006_142&n=26079_2006. 2007. április 27-én jelent meg a részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztató: http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2007_51&n=06883_2007 (Letöltve: 2013. szept. 27). Az eredeti pályázati kiírás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16250&articleID=20874&ctag=articlelist&iid=1.

[17] A zsinati biztos Hafenscher Károly, az evangélikus egyház volt irodavezetője lett. Szavai szerint: „a megbízatás két munkaterületet foglal magába: a gazdasági vizsgálatok irányítása és a számviteli rend felépítése, valamint az intézményfejlesztési terv elkezdett munkáinak befejezése” (http://www.evelet.hu/archivum/2008/27/15; letöltve: 2013. szept. 27).