Hírek a nagyvilágból

 Megjelent az Egyházfórum 2006/2 számában

 

A spanyol katolikus egyház társadalmi térvesztése. Egy, még 1979-ben, a Szentszékkel kötött megállapodás értelmében a spanyol állam évi kb. 3 milliárd euróval finanszírozza a katolikus egyházat. A lakosság többsége (kb. 65%) inkább azt szeretné, ha az egyház saját forrásaira támaszkodva tartaná fenn önmagát, illetve ha csökkenne a spanyol társadalomra gyakorolt befolyása.

Vietnam. 2005. utolsó negyedében, az ország déli részében, XVI. Benedek pápa új egyházmegyét hozott létre. Élére Mgr. Nguyen van Tramot nevezte ki. Az itt élő kb. 900.000 lakosból mintegy 225.000-re tehető a katolikusok száma. Mivel a püspöki kinevezés szükséges az állam hozzájárulása ebből egyértelműen a kapcsolatok javulására lehet következtetni Hanoi és a Vatikán között. Egyébként 2005. november 29-én az északi rész 8 egyházmegyéje számára összesen 57 új papot szenteltek. Ezt megelőzően, 2004. júliusában, a Vallásügyi Hivatal a fővárosi szeminaristák létszámának a határát 50-ről 90-re emelte.

Kongó. Kinshasa érseke, Frédéric Nzambi-Bamugwabi Etsou bíboros, 2006. január 8-i lelkipásztori levelében ismételten kifejezte az egyház elköteleződését a lakosság állampolgári nevelésében. Egyben hitet tett az alkotmányosság, a demokrácia, valamint a békére és igazságosságra épülő társadalom szükségessége mellett. Felhívta a papok, szerzetesek és szerzetesnők figyelmét, hogy őrizzék meg szellemi függetlenségüket, és tanúsítsanak jóhiszemű semlegességet a pártokkal és a politikai alakulatokkal szemben.

Amerikai Egyesült Államok. Arizona püspökkari konferenciája 2005. december 12-i lelkipásztori levelében elítélte a mexikói és latin-amerikai – különösképpen az illegális – bevándorlók  szenvedéseit, és a velük szemben megmutatkozó ellenséges érzületet. A püspökök szerint a katolikus közösségeknek meg kell találniuk a módját, hogy ezeket a bevándorlókat integrálják az egyházi életbe. Arizona katolikus egyháza ettől csak erősebb és egységesebb lehet. A kb. 10 millió, Amerikában élő illegális bevándorló ugyanis hozzájárul mind a társadalmi, mind pedig az egyházi élethez. Járulékokat és adót fizetnek, illetve életet és megújulást visznek az egyes katolikus közösségekbe, aminek köszönhetően azok újra virágzásnak indulnak.

Törökország. A Mohamed-karikatúrák eredményeképpen kirobbant erőszakhullámban 2006. február 5-én egy 16 éves fiatal meggyilkolta a már 5 éve Anatóliában, a kereszténység és az iszlám közötti párbeszéd érdekében dolgozó Andrea Santoro atyát. Néhány napra rá Ankara megerősítette, hogy 2006. november 28-30 között XVI. Benedek pápa Törökországba látogat. Mindez az álláspontok közeledéséről tanúskodik. Ankara az Uniós csatlakozás támogatását reméli a pápától, aki viszont a katolikusokat is érintő rendkívül szigorú vallási rendelkezések és megkötések enyhítésére számít a török kormány részéről.

Jézus születése. 1992 és 2003 között Aviram Oshri, izraeli régész, Galileában, Názárettől alig 6 km-re, északra, egy Betlehem nevű faluban végzett ásatásokat. Szerinte ez Jézus igazi szülőfaluja. Itt ugyanis egy VI. századi hatalmas (44 m hosszú és kb. 24-30 m széles) bizánci bazilika  romjaira bukkant, amelyhez monasztikus épületkomplexum tartozott. Különböző jelek arra utalnak, hogy valamikor sűrűn látogatott zarándokhely volt. Mindez akkor válik igazán érdekessé, ha figyelembe vesszük, hogy egy Heródes korában lakott településről van szó, miközben a júdeai Betlehemben nincs egyetlen, az I. századra utaló régészeti lelet vagy nyom sem. Ha mindenki tudta, hogy Betlehem a vaskor után elnéptelenedett, akkor Máté és Lukács miért helyezi ide Jézus szöletéstörténetét. A régész szerint a választ János adja meg: „…voltak, akik megjegyezték: ‘Hát Galileából jön a Messiás? Nem azt mondja az Írás: A Messiás Dávid családjából és Betlehem városából jön, ahonnan Dávid származott?” (Jn 7,41-42).

És jóllehet a császár 326 körül a júdeai Betlehemben építtet bazilikát, s a keresztény hagyományban is ez kap hangsúlyt, Galilea zsidó környezetben élő keresztényei mégis hosszasan őrizték még Jézus születésének az emlékét, míg felmorzsolódva, a feledés homálya be nem borított minden emléket.