Egyházfórum – az egyházak fóruma

Megjelent a Egyházfórum 2012/1. számban

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma és az Egyházfórum folyóirat szerkesztőbizottsága aggodalommal vette tudomásul, hogy az Országgyűlés az elmúlt év végén lényegi változtatás nélkül ismét elfogadta az egyházügyi törvényt, amely számos vallási közösség szerzett jogát sérti, alkotmányosan és nemzetközi jog szerint is kifogásolható. Szolidárisak vagyunk mindazokkal a vallási csoportokkal, amelyek az új törvény következtében jogtalanul hátrányt szenvednek, a keresztény egyházak tagjainak pedig fölajánljuk, hogy az Egyházfórum folyóirat legyen az elismert és el nem ismert keresztény egyházak közös, valamint más vallások felé is nyitott fóruma.

Az új egyházügyi törvényt társadalmilag elfogadhatatlanak és szégyenletesnek tartjuk. Elfogadhatatlannak azért, mert egyrészt a törvény megalkotása az egyházakkal való tényleges konzultáció, illetve a korábbi egyeztetések eredményeinek figyelembevétele nélkül történt, másrészt pedig nélkülözi az egyházi státusz odaítélésének a demokratikus jogi normákat érvényesítő objektív szempontjait. A törvénnyel, illetve a törvényalkotási folyamattal szemben szakemberek és egyházi vezetők egyaránt hangot adtak nemtetszésüknek.

Megítélésünk szerint a törvényt több szempontból is szégyenletes. Egyrészt azért, mert más törvényekkel együtt mintapéldája a pöffeszkedő, a társadalmi párbeszédet mellőző politikai elit hatalmi arroganciájának. Másodszor a törvény azon rendelkezése, miszerint a jövőben az egyházi státusz odaítéléséről a Parlament dönt, ráadásul kétharmados többséggel, a feudális főkegyúri jog és a kommunista egyházpolitika emlékét idézi, ugyanis mindkét esetben a világi hatalom gyakorolt felügyeleti jogot a vallások és egyházak fölött, döntött arról, hogy melyeket ismeri el, és melyek méltók a támogatásra, kizárta viszont a bírósági jogorvoslat lehetőségét.

Szégyellni való az egyházügyi törvény azért is, mert éket ver olyan közösségek közé, amelyek hosszú időn át bizonyították vallási jellegüket és társadalmi hasznosságukat. Megosztásuk, illetve egyes egyházak megbélyegzése és kirekesztése a magyar történelem dicstelen korszakait juttatja eszünkbe, ezért az ilyen törvényalkotási gyakorlat ellen határozottan tiltakozunk. Rajtunk is múlik, hogy „egyházaink a hatalmi kollaboráció vagy a krisztusi remény jelei és eszközei lesznek-e”.1 Ezért különösen nagyra becsüljük egyes elismert egyházak vezetőinek világos és kritikus állásfoglalásait.

Az Egyházfórum Alapítvány szolidáris azokkal a tényleges vallási csoportokkal, amelyek egyházi státuszát az új törvény nem ismeri el, ezért fölajánlja, hogy az Egyházfórum folyóirat a jövőben legyen valamennyi keresztény egyház közös közéleti fóruma. Ennek érdekében ezután az Alapítvány kuratóriumába és a folyóirat szerkesztőbizottságába az el nem ismert keresztény egyházak tagjai közül is választ képviselőket.

Dr. Wildmann János, alapító-főszerkesztő

1 Ld. a Római Katolikus, a Református és az Evangélikus Egyház püspökeinek 2011. augusztus 20-án írott levelemet.