Dr. Horváth Erzsébet (szerk.): Megújulás, visszarendeződés

Megjelent az Egyházfórum 2008/1-2. számában

Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az 1956-1957-es esztendők történetének kutatásához

A II. világháború után kiépülő rendszerben, különösen az ún. fordulat éve után, az abszolút hatalomra törekvő és a szovjetek által támogatott MDP igyekezett eltávolítani a történelmi egyházak azon vezetőit, akik minden erejüket latba vetve küzdöttek egyházuk szabad működéséért és a hitélet fenntartásáért. Ezt akarták megakadályozni az akkori állami szervek látszatjogi eszközökkel, illetve erőszakosan.

A rendszerváltás után kezdődött meg az egyháztörténészek támogatásával ezen események feltárása, főként levéltári források segítségével. Ezek a levéltári források nagyon fontosak, mert valódi eseményeket tükröznek, kizárják azt a lehetőséget, hogy elkendőzzék a valóban megtörténteket. Rendkívül nagy jelentőségű annak a ténynek a felismerése, hogy az elmúlt időszakban megpróbálták egymás ellen fordítani az egyházak vezetőit, s evvel az állandó bizonytalanság és vádaskodás légkörét teremtették meg. Ilyen légkörben nagyon nehéz lehetett lelkipásztori munkát végezni, és ellátni a hívek gondozását. A Magyarországi Református Egyház korábban már közzé tette az egyházi felső vezetésre vonatkozó iratokat. Ez a gyűjtemény a vidéki és a városi gyülekezeti életre vonatkozó anyagokat tárja fel. Így követhető belőlük az a folyamat, ami az 1956-os szabadságharc eseménysorozatán belül egészen az 1957-es esztendőben lejátszódott. Ebben a Református Megújulási Mozgalomtól a megalkuvásig, a lemondásig vezetett az út. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a lelkipásztorok és a presbitériumok időnként megalázó helyzetbe kerültek. Néha választaniuk kellett a megszűnés vagy a megalkuvás között. Elsőrendű kérdés volt így a hitélet fenntartása. Szolgálni és kiszolgálni óriási különbség, de a határok teljesen elmosódnak, mert az első mindig a hívek érdeke, illetve a gyülekezet léte és fenntartása. Ahogy a bevezetőben Bölcskei Gusztáv püspök írja: „A bűnt gyűlölő, de a bűnöst szerető Isten kegyelmében bízva ajánlom ezt a könyvet minden érdeklődőnek, remélve, …hogy  az ‘egyféleképpen-látás’ nyer teret, és segíti hazánkat a nyugalom és az igazságosság mindkét jegyét hordozó jövője felé”.

Kálvin Kiadó, Budapest, 2007.

RADNÓTI RÓBERT