Báránybőrben

Megjelent az Egyházfórum 2006/1. számában

 

Báránybőrben 

Az alábbi levelet egy idős és beteg pap testvére írta a pécsi püspöknek, mert méltánytalannak tartja a testvérét ért egyházmegyei intézkedéseket. Mivel az egyházmegyei vagyonkezelő az általa az illetékes gyámhivatalnak küldött levelet a Pécsi Egyházmegye papságának is eljuttatta, az itt közölt levél szerzője is hasonlóképpen tett. Az Egyházfórum főszerkesztője fölkereste Mayer Mihály pécsi megyéspüspököt és az ő vagy a vagyonkezelő állásfoglalását kérte. Ezt a püspök úr mindkettejük nevében megtagadta, de azt kérte, írjuk le: szerinte nem etikus a levél közzététele. Mi más véleményen vagyunk? És az Olvasó?

(A Szerk.)

 

A Pécsi Egyházmegye Tisztelendő Papságának: Szíves tudomásul, itt küldöm az Atyáknak (az általam kiemelésekkel hangsúlyozott) eredeti levelem másolatát. Kérem imáikat, s hogy kísérjék figyelemmel beteg testvérünk nehéz sorsát. Krisztusban: Végvári Edit (06/01/21)

 

 

Főtisztelendő Püspök Atya!

Dr. Végvári Tibor nyugalmazott lelkipásztor húgaként fordulok Önhöz, mint bátyám főpásztorához. Fel kívánom hívni szíves figyelmet arra, hogy a Baranya-megyei Bóly város gyámhivatalának 2005.12.05-i tudósítása szerint a Pécsi Egyházmegyei Hatóság az ő hivatalukat úgy tájékoztatta, hogy dr. Végvári Tibor az „egyház kereteiből kikerült”.

A kánonjogászokat is megdöbbentő nyilatkozat ezen felül még ezt tartalmazza: „mivel az egyház a nyugdíjas papja vonatkozásában ezt az ellátást megszüntette, részére az egyházi nyugdíj-kiegészítés nem folyósítható”.

A Püspök Úr elött jól ismert tény, hogy súlyosan beteg és cselekvőképességében maradandóan károsodott testvérünk az egyébként igen megfelelő Szent Lőrinc Gondozó Otthont a vagyonkezelő-igazgató embertelen intézkedése folytán ez év augusztus 15-én kényszerült elhagyni. Püspök Úr akkor – megértve a kezelőorvos, a család és az egykori plébánosukat naponként látogatók szempontjait – ránk hagvta a döntést. hogy pap-bátyánk számára hasonlóan alkalmas helyet kereshessünk; Mi az ő érdekében úgy gondoltuk, hogy az lehetőleg Pécs városához minél közelebb legyen.

Amint kérte, bátyánk kezelőorvosán keresztül nyomban értesítettük, hogy számára (a 7751 Szederkény, Pécsi u. 23. alatti Időskorúak Otthonában) kaptunk igen előnyös és készséges befogadást. Ott, Kocsis József igazgató felügyelete alatt mind az intézeti, mind a „külsős” ápolók/látogatók kezdettől igen jó ellátást és gondozást biztosítottak az egyházmegye híveit egy egész papi életen keresztül hűségesen szolgáló papjuk számára, mind a mai napig – Egykori lelkipásztorukkal való hűséges törődésükért nem lehetünk eléggé hálásak.

A Szederkényi Otthon igazgatója (kérdéseinkre diszkréten felelve) azt a tájékoztatást adta, hogy miközben az állami nyugdíj összege nem fedezi a havonként esedékes tartásdíjat, a Pécsi Egyházmegye Gazdasági Hivatala nem utalja át Tibor atya után a Püspöki Kar szabályzatában meghatározott egyházi kiegészítő nyugdíjat; így számára a személyi kiadások fedezetére sincs lehetőség.

Kedves Püspök Atya, levelem fenti bekezdéseiben leírt információk, vagyis a vagyonkezelő által foganatosított önkényeskedő és durva jogsértések megdöbbentően hatnak, olyannyira, hogy komoly elgondolkozást és haladéktalan korrekciót is sürgetnek. Mindezek aligha történhettek meg a papjaiért felelős és az egyházmegye intézményei fölött felügyeleti jogokat gyakorló megyéspüspök tudtával és egyetértésével.

Tudomásom szerint egy fölszentelt személy papi státusát csak valamilyen súlyos kihágást büntető szankciókkal veszítheti el, vagy pedig az Apostoli Szentszék feloldó döntésével. Pap bátyám esetében az egyházi nyugdíjkiegészítés megvonását az egyházmegye vagyonkezelője azzal okolta meg, hogy „Miután dr. Végvári Tibor egyházi keretből kikerült, így részére az egyházi nyugdíjkiegészítés nem folyósítható.”

W o l f  G y u l a egyházmegyei vagyonkezelő aláírással és az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal-Pécs pecsétjével ellátott átirata Bóly város Gyámhivatalának még ezt a hasonlóképpen megdöbbentő állítást is tartalmazza: „(dr. Végvári Tibor) állami nyugdíjra való jogosultsága elismert, így  létfenntartása biztosított.”

(Egyházmegyei Hatóság-Pécs Nr.:285/2005)

Tudtommal a Püspökkari Konferencia „kompetenciája”, hogy az egyházi nyugdíjkiegészítés megállapítására és az arra jogosultak körére szabályzatot adjon ki, és azt értelmezze. A vonatkozó rendelkezések szellemében: „idős kora vagy/és egészségi állapota miatt (is) létfenntartásához szükséges az egyházi nyugdíjkiegészítés megállapítása” (A M. Kat. Egyház Szabályzata – II.1.)

Főtisztelendő Püspök Úr, engedje meg, hogy Ön számára, ezen a helyen idézzem az ugyancsak Wolf Gyula egyházmegyei vagyonkezelő aláírásával és pecsétjével ellátott korábbi levelet, melyben Gh-30/2005 iktatási szám alatt főtisztelendő dr. Végvári Tibor úrnak ezt írta:

„Főtisztelendő  atya!  2005. április 01.-től a MKPK. Határozata alapján az egyházmegyei nyugdíjkiegészítés 20%-al emelkedett.  Ezek alapján az Önnek folyósított egyházmegyei nyudíjkiegészítés, 2005. április 01.-től 33.300.-Ft-ról, 39.600.-Ft-ra emelkedik, melyet a Gazdasági Hivatal minden hónapban folyósít. Pécs, 2005. március 03. Maradok tisztelettel: (aláírás)”

Kedves Püspök atya! ltt meg kell kérdeznünk, hogy mi történt Végvári Tibor nyugdíjas papjának papi státusával 2005. március 03. és 2005. november 29.-e között?

Újra és újra elolvasom a gyámhatóság jegyzőkönyvbe foglalt tudósítását:  „A Pécsi Egyházmegye képviselője(?) levélben és telefonon is tájékoztatást adott arról, hogy az Egyházmegyei Hatóság a gondnokoltra a rá vonatkozó Egyházi Törvény rendelkezéseit a történtek után (?) nem kívánja érvényesíteni (?) és csupán az egyházmegye tulajdonát kepező 4 kötetes „Imaórák liturgiája” papi zsolozsmás-könyv kiadására (?) tart igényt.

Tudatában volt az egyházmegye vagyonkezelője, mikor egy életen át keménységében is nagy hűséggel szolgált, öreg paptársát önkényesen és otrombán  l a i c i z á l n i   megkísérelte (szakrális személyt laikus fórum előtt… éspedig írásban), vajon tudta-e, hogy ez a tántorgó beteg, még fél-tudatában is, a breviáriumáért üzent?

Tisztelt Püspök Atya, miközben a papját ért sérelmek azonnali és tüzetes kivizsgálását sürgetem, egyben kérem a károkozások visszamenőleges megszüntetését erkölcsi és anyagi értelemben is. – A tévesen informáltaknak kijár a mielőbbi korrekció. (Neki az egyházmegye papjainak listáján (új címével) változatlanul szerepelnie kell.)

Nem szívesen tudatom Önnel, de a fent említettek rákényszerítenek, hogy a hatalommal való visszaélések és a fennhéjázó önkény megszüntetése céljából a papság egyházmegyei szerveinél, valamint ha szükséges, az Egyház felettes fórumai előtt is panaszt emeljek. 

Mielőbbi vizsgálatát és válaszát kérve, felelős hivatalának kijáró megkülönböztetett

tisztelettel:

(pontos cím – Szerk.) Végvári Edit sk/2006. január 10.