Báránybőrben II.

 Megjelent az Egyházfórum 2006/2. számában 

Az előző számunkban közölt levél, amelyet egy idős és beteg pap testvére írt a pécsi püspöknek, Olvasóink körében élénk visszhangot keltett. A szerkesztőségünkhöz eljutott vélemények mindegyike elmarasztalja a püspökséget, de pécsi papok és világi alkalmazottak nem kívántak névvel nyilatkozni az ügyben. Alább csak egyetlen, az Egyházfórum honlapján megjelent hozzászólást közlünk, mert szerzője névvel és címmel vállalja sorait. Ezt követően a világi hitoktatók szerződésmódosításával kapcsolatos dokumentumokat hozzuk nyilvánosságra. Előzetes információként csupán annyit, hogy az állam a világi hitoktatók és plébániaigazgatók egész évi bérét megfizeti a püspökségeknek.
(A Szerk.)

 

T. Szerkesztőség!

Nagyon felháborodtunk a Pécsi Püspökség eljárása miatt, öreg paptestvérükkel kapcsolatban. Érthetetlen! Elfelejtették abban a házban már Krisztust?
Mi magunk is nyugdíjasok vagyunk, de szívesen felajánlunk havi 1000 Ft-ot, ha ez segít.
Önöknek írok, mert a szegény öreg pap testvérének a címét nem tudjuk.
Tisztelettel
dr. Nagy József
8856 Surd Kossuth u. 29.

***

 

 

Pécsi Egyházmegye
Pécs
Szent István tér 23

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött a fenti munkáltató (képv. Wolf Gyula vagyonkezelő mint munkáltatói jogkört gyakorló), valamint …………………………………………………………………………… alatti lakos munkavállaló között.

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a közöttük 1998. szeptember 01 –én határozatlan időre kötött munkaszerződést módosítják az alábbiak szerint;

2. Felek megállapodnak, hogy a határozatlan idejű munkaszerződést határozott időre, azaz 2006 június 30-ra módosítják.

3. Az eredeti munkaszerződés módosítással nem érintett rendelkezései, változatlanul hatályosak.

      Pécs, 2005. október 20.

 

A világi munkavállalók levele a vagyonkezelőnek

Pécsi Egyházmegye
Főtisztelendő Wolf Gyula vagyonkezelő Úr részére

Tisztelt Vagyonkezelő Úr!

Mivel az Ön által részünkre megküldött munkaszerződés módosítás ügyében, a szerződésben érintett felek között egyeztetés és megállapodás nem történt, ezért a munkaszerződés módosításában foglaltakat nem tudjuk elfogadni.

Pécs, 2005-11-03

                                                                           (Következnek az aláírások – A Szerk.)

 

A világi munkavállalók levele a megyéspüspöknek

Főtisztelendő Mayer Mihály megyéspüspök Úr részére

Főtisztelendő Megyéspüspök Úr!

Megdöbbenéssel értesültünk az Egyházmegye által részünkre megküldött munkaszerződés módosításról.

Mivel előzetesen semmilyen tájékoztatás nem történt, ezért értetlenül állunk kérdéseinkkel, a kialakult helyzettel szemben:

  • Munkánk, szolgálatunk elismerése az egyházmegye részérő1 fennáll-e?
  • Határozatlan idejű szerződésünket milyen megfontolásbó1 változtatnák meg határozott idejűre?
  • Egzisztenciánk, megélhetésünk a jövőben biztosítva lesz-e, hisz körünkben családos, nagycsaládos munkatársak is vannak?
  • Nyugdíj, táppénz és egyéb járulékok a szerződésmódosítás után, hogyan kerülnének kiegyenlítésre?
  • Hogyan alakulna státusunk 2006. június 30-a után?
  • Milyen következményekkel járna, ha a szerződésmódosítást nem írjuk alá?

A munkavégzésünk erkölcsi háttere hivatástudatunkból és egyházunk iránti elkötelezettségből fakad, ezért jelen levelünket nem egyházunk elleni magatartásból fogalmaztuk meg, egyszerűen szolgálatunk, családjaink, mindennapi megélhetésünk iránt érzett felelősségünk vezetett.

Várjuk mielőbbi megnyugtató válaszát, tájékoztatását!

Tisztelettel:

2005.11.03.

                                                                           (Következnek az aláírások – A Szerk.)

 

A pécsi püspök válasza

Tisztelt Plébánia Igazgatók!

Örülök és szomorkodom is leveletek miatt.

Örülök annak, hogy bizalommal vagytok a püspök iránt, aki mindig is szívén viseli azok ügyét, akik az egyház szolgálatában és kormányzásban segítséget adnak. E megállapítás vonatkozik a papokra, a plébániaigazgatókra, a hitoktatókra, az egyházközségi tagokra és a különböző lelkiségi vezetőkre is. Mindezek azonban nem az egyházon kívül állnak és szolgálnak, hanem belülről. Együtt élve a gondokban, kihívásokban, a mai politikai környezetben, a társadalom problémáival. Az igazság és az igazságosság alapján állva, az egyház mércéjét és értékrendjét is képviselve. Ezért nemcsak elvárásaink vannak, hanem kifejezzük nemtetszéseinket is. Elsősorban nem híveink fele, hanem felfelé, híveink értékeinket képviselve. Kiváltképpen, ha ez ideológiai háttérből pártok, a mai társadalmi élet elitjeire, vagy akár a Kormányra, parlamenti képviselőkre vonatkozik. Ki kell lépnünk abból a közömbösségből, amely az elmúlt diktatúra sajátja volt: „Mások kaparják ki számomra a gesztenyét!’” „Én a családomat, a tiszta természetfelettit képviselem! A társadalomhoz nincsen közöm!” Ez esetben az Egyház társadalmi tanítása hiányos képviseletet kapna. Az értékek felmutatása nem pártpolitikai küzdelem, hanem mindezeken felette van és nem alatta!

Szomorkodom azért, mert csak magatokra van leszűkítve a levél tartalma. Nem érzékelem, hogy aggódtok a katolikus iskolák miatt, amelyek eddig is alig tudnak működni. Csak azért maradhatnak fenn, mert csak az egyházmegyénkben legalább 120 millió a ráfizetés évente. Most pedig újabb normatíva, bejárói támogatás megvonása szerepel. Ez mind a működés és nem a fenntartás, amely miatt állandó a panasz az iskolák részéről.

A szociális otthonainktól is normatívát vonnak el. Az államiak ezt az elvonást a vidékfejlesztésből meg fogják kapni, mi nem! Az lesz a szólam: „az államiak is ugyanannyit kapnak”. Az emberek pedig elhiszik, legalább ti ne higgyétek!

A novemberi, decemberi hitoktatási díjat nem utalják át, talán csak a következő év elején. Honnét előlegezzük? A kistérségi pénzek is mindig akadnak! Sajnos köztetek is egyesek csak azt tudják mondani: „Az egyházmegye kamatoztatni rakja el ezt a pénzt!” Ez a suttogó baloldali propaganda támogatása! Az év elején visszatartott 10 %-ról már kijelentették, hogy nem fogjuk megkapni!

Plébániák hívei, papjai és polgármesterei jönnek, hogy miért nem lépünk a templom állagával kapcsolatban. Miért nem javíttatjuk meg, hiszen tudnunk kellene, hogy életképtelen, elöregedett falvakról van szó. Csak ott tudunk segíteni, ahol pályázat, összefogás könnyíti a munkánkat. Megjegyzem, hogy az esseni (No.) egyházmegyében a következő 3 évben 122 templomot kívánnak értékesíteni, mert nem tudják a hívek fenntartani! A német egyházmegyék egy részét szanálni kell! Akkor onnét várunk segítséget?

A mohácsi hotellel kapcsolatban is egyes papok bennállnak a suttogó propaganda hálójában. Pályázati pénzből készül! Beruházás nélkül a jövő anyagi alapjai oly bizonytalanok, mint a mindenkori kormányok ígérete!

Megkérdezte és kifogásolta-e már valaki, hogy intézményeink mögé miért nem adnak a földek és erdők után annyi anyagi bázist, hogy működésünk ne legyen veszélyben? Ideológiailag éreztetni kívánják kiszolgáltatottságunkat! Más, általunk leszólt országokban igyekeztek mindezt biztosítani.

Van-e valaki, aki fájlalja és szót emel azért, mert a hitoktatási támogatást 200 millió Ft-tal megkurtítják?

A győri szemináriumban dr. Szomór Tamás premontrei szerzetes tanította a filozófiát. A diktatúra nyomását, az egymással nem törődést – ma azt mondanánk a szolidaritás hiányát – úgy érzékeltette, hogy a társadalmat tyúkólhoz hasonlította: „A tolvaj, az akkori állampárt, behatol a tyúkólba és minden tyúk ordít. Egyet elvisz közülük, kilép az ólból és a tyúkok tovább alszanak, mintha mi sem történt volna.”

   

A mostani törvénytelenségek közepette ez többször eszembe ötlik, azzal a különbséggel, hogy csak néhányan emelik fel szavukat, nem is az egész ól! A társadalom még mindig alszik, elfelejt mindent, hogy alhasson tovább.

Nagyobb haszonnal járna, ha nemcsak a püspökség felé, ahol bár lehetnek kisebb hibák is, hanem a társadalom politikai, gazdasági, államvezetési elitje felé hangzanának el az elmarasztaló és keserű panaszok. Akkor a püspök is érezne maga mögött erőt és tartást! A mai demokráciát játszó társadalmunkban a püspök is csak egy és nem minőségi több. Láttuk ezt, amikor az iskolák miatt a közelmúltban felszólalt Pápai püspök urat nem a püspöki Kar iskolareferenseként idézték, hanem csak személyében. Lám ennek az egy püspöknek ilyen a véleménye… Másod, sőt harmadrendű állampolgárok lettünk. Nem zúdult fel a tyúkól!

A mellékelt leveleket megküldtem minden email-el rendelkező papnak. Ez legalább 30 személy. Akkor miért nem tudtok róla?

Jelezni szeretném, hogy a fizetésetekről, megélhetésetekről igen is igyekszünk alternatívákat kigondolni. Az sem lenne a legutolsó, ha ti is reális javaslatokkal élnétek és nemcsak kívánságokkal.

A plébániák például egy havi fizetéssel és járulékokkal lépjenek segítségetekre. A papok egy javaslata volt, hogy hitoktatási díjukat osszuk szét a hitoktatók béreként. A központi

befizetéseket, az EKRA-t emeljük meg lényegesen, ne építkezést szolgáljon, hanem a

hitoktatók bérét.

Mindezen elgondolások a plébániákat is érintik. Ki fog mellém állni, ha jön a kritika? „A

püspöknek el kell viselni!” – ez a szlogen. És az önérdekűekkel szemben nem várhatnék a

csendesektől is támaszt? A mysterium iniquitatis gyakori tapasztalatom. Azonban ez az az út, amelyről nem menekülhetünk el, mert akkor az értelmet jelentő mysteriumot adnánk fel, a

gonoszság pedig úgy is megmaradna.

Jó érzéssel venném, ha e levél a kétséget sugárzó levél aláíróihoz eljutna. Érezzük át, hogy

nem megreformálni akarunk, hanem megreformálódni. Akkor egy hajóban ülünk, mégha

háborog is a tenger!

Őszinte szeretettel és megbecsülésem jeléül írtam e levelet! Imáimba foglallak titeket és

nemcsak gondjaitokat!

Pécs, 2005. nov. 6.

 

Részlet a püspök egy három nappal később kelt körleveléből

 

1. A főállású hitoktatók munkaszerződése módosításra került, mely határozatlan idejűrőI, határozott idejűre változik 2006. június 30.-ig. A költségvetési egyházközségi gyűlés határozatai között az egyházközségnek határoznia kell a főállású hitoktatók személyéről. A főállású hitoktatók munkaszerződésének módosítása kiküldésre került, akik a szerződés módosításával egyet értettek és elfogadták, azoknak az alkalmazásáról 2006. július 1.-től kezdődően szintén az egyházközségnek kell határoznia.

Dönteni kell az egyházközségnek határozatban, azoknak a főállású hitoktatóknak az alkalmazásáról, akik a főállású hitoktatás mellett plébániaigazgatói tisztséget is ellátnak. Azok a főállású hitoktatók, akik a szerződésmódosítást nem kívánták aláírni, azoknak a határozatlan idejű szerződésüket 2006. június 30.-val megszüntetjük, és amennyiben az egyházközség úgy határoz, hogy alkalmazni kívánja őket, az egyházközséggel fognak szerződést kötni és közvetlen munkáltatójuk az egyházközség lesz. Természetesen az egyházközség részére a hittanórák után járó fizetési kötelezettségnek az egyházközségek felé továbbra is eleget fogunk tenni. A munkáltatással járó adminisztráció 2006. július 01.-től ilyen esetekben a munkáltató egyházközséget fogja terhelni. A főállású hitoktatók és a plébánosok részére a helynök Úr és a Gazdasági Hivatal szóbeli tájékoztatót fog tartani.

Pécs, 2005 november 9.

A Dokumentációban idézett püspöki intézkedés folytán számos pécsi egyházmegyés pap kérte az egyházmegye vezetését, hogy egyoldalúan ne változtassa meg a az érintett világiak szerződését. Lapzárta után küldte meg egyik olvasónk szerkesztőségünknek Mayer Mihány pécsi megyéspüspök 15/2006 számú, a Plébániahivataloknak címzett levelét, amelynek 3. pontja foglalkozik az ismertetett kérdéssel. (A Szerk.)

„3., A hitoktatók finanszírozásának 2005 évben jelentkező váratlan bizonytalansága arra késztetett, hogy a papság véleményének komoly megfontolása alapján, valamint az Egyházmegye lelkipásztori feladatainak, különös tekintettel a hitoktatás fontossága valamint a hitoktatók egzisztenciájának biztosítása érdekében, a hitoktatás zökkenőmentes finanszírozásához a szükséges intézkedéseket megtegyem.

Ennek alapján a 2006. június 30.-ig, határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező, a továbbiakban is az egyházközség által elfogadott és főállásban (eleget éve a munka törv. könyv. előírásainak) foglalkoztatni kívánt hitoktatók szerződését határozatlan idejűre változtatom. Ezért kérem, hogy a módosítási kérelmeket 2006. május 15.-ig a Gazdasági Hivatalhoz beküldeni szíveskedjenek.

Külön megköszönöm azoknak a főállású hitoktatóknak a bizalmát akik a tavalyi év bizonytalanságai ellenére együtt tudtak gondolkodni velem, -s bár információ hiány miatt- merték vállalni a szerződés módosításával járó bizonytalan helyzetet.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Pécs, 2006. január 21.

Mayer Mihány         
Pécsi megyéspüspök