Az Egyházfórum teljes anyaga

1986/1.

Kedves Olvasónk! 4-7.

Zulehner, Paul M: A missziós közösség útján. 8-27.

Wildmann János: Csoportok a közösségben. 28-42.

Schuler, Karl: Hogyan él egy svájci plébánia? 43-57.

Régi katekizmus vagy új hittankönyvek? 58.

Rédly Elemér: Volt jobb! 59-67.

„A megnyesett fa kizöldül.” 68-73.

Hücking, Hans-H: A változás jelei. (A katolikus egyház az NDK-ban és a béke kérdése.)

74-87.

Személyek és hírek. Dokumentáció. Lipien Mihály katonai esküvel kapcsolatos konfliktusáról. – Kocsi György jogosítványának elvételéről. 88-96.

Zusammenfassung. 97-98.

1986/2.

Kedves Olvasónk! 4-5.

Lohfink, Norbert: Isten népe. (Ószövetségi megfontolások a zsinati szócsaták egyik központi fogalmára vonatkozólag.) 6-25.

Rövid hírek. 25.

Zulehner, Paul M: Az Istenről szóló hír. (Zak 8, 23) (Isten népének lelki hivatásáról.) 26-62.

Rövid hírek. 62.

A magyar egyház Lékai bíboros után. Győri Ákos: Halálos ölelés. – Kocsi György: A megnyesett fa kizöldült? – Kiszely Károly: Hozzászólás a Lékai-vitához. 63-89.

Rövid hírek. 89.

Seeber, David: „Előbbre jutottunk egy göröngyös úton.” (Beszélgetés Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével.) 90-106.

Rövid hír. 106.

Zulehner, Paul M. – Wildmann János: A Bulányi-ügy: Ortodoxia vagy egyházpolitika?

107-119.

Rövid hírek. 119.

Személyek és hírek. Dokumentációk. A Magyar Katolikus Püspöki kar nyilatkozata a katonai szolgálatról. – Az erőszakmentességet képviselő magyarországi kisközösségek hitvallása. 120-126.

Rövid hír. 126.

Olvasóink leveleiből. 127-131.

Zusammenfassung. 132.

1987/1.

Kedves Olvasónk! 4-5.

Müller, Alois: Felhívás az aggiornamento-ra. 6-24.

Rövid hírek. 24.

A világi hívő az egyházban és a világban. Az NSZK püspökeinek állásfoglalása az 1987-es püspöki szinódussal kapcsolatban. 25-55.

Rövid hírek. 55.

Stenger, Hermann: Pluralitástolerancia – a lelkipásztorkodás egy pszichológiai szempontja. 56-66.

Rövid hírek. 66.

Jung Antal: Vázlatok. Boldogok az istenkeresők. 67-71.

Rövid hírek. 71.

A magyar egyház Lékai bíboros után. Éliás József: Az ÜZENET és a pásztor. Református hozzászólás az ún. Lékai-vitához. – Tarnóczy Szabolcs: Kiszárad vagy kizöldül a megnyesett fa? (A Lékai-évtized a karizmatikus bázisközösségek szemével nézve.) – Wildmann János: A magyar egyház Lékai bíboros után. 72-108.

Rövid hírek. 108.

A katolikus egyház Csehszlovákiában. Tomasek, Frantisek: „Minden embernek ugyanazokat a jogokat!” – Seiterich, Thomas: 200.000 katolikus a velehradi zarándoklaton. – Plébános egy pusztuló plébánián. „Volt már sokkal rosszabb is.” – Egy keresztény nő az illegalitásból. „A mi egyházunk két fronton dolgozik.” – Hücking, Hans-H: Görög-katolikus Egyház Szlovákiában. 109-123.

Személyek és hírek. Dokumentáció. Szolgálatukat teljesítő katona-kispapok levele püspöküknek – a vallásszabadságról és a civil szolgálatról. 124-126.

Rövid hírek. 127.

Olvasóink leveleiből. 128-130.

Szerkesztői közlemények. 131.

Zusammenfassung. 132.

1987/2.

Kedves Olvasónk! 4-5.

Annen, Josef: Egyházi munka a fiatalok között. 6-22.

A Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye Szinódusának határozataiból. (1985/86) Ifjúsági munka. 23-46.

„Az ifjúsággal együtt keresni Istent”. 46-47.

„Egyház, ökumenizmus és politika”. 47.

„Vietnámban változatlanul folyik a keresztényüldözés”. 47.

Enssle, Elmar: Megfigyelések és feljegyzések az NSZK egyházi bázisközösségeinek fejlődéséről. (Tapasztalati beszámoló egy családokból álló közösségről.) 48-56.

Bulányi György… 56.

Zimmermann, Luis: Az egyház, amely mer találkozni a világgal. (A nyugat-európai keresztény bázisközösségek 3. kongresszusáról.) 57-62.

Hücking, Hans-H: Katolikus találkozó Drezdában. 63-68.

A Hegyibeszéd Kelet-Európában. 68.

Figyelemre méltó kezdeményezésről… 68.

Hermanns, Rita: Mozgásteret keresve. 69-76.

A kelet-berlini Sion templomot 76.

„Az igazság szabaddá tesz titeket”. 76.

Csillagtalan Ég Alatt. 76.

Rechsteiner, Karl J: A „Préri”: egy ház – két bejárattal. (Nyitott plébánia-ház Bernben.)

77-84.

Horváth Zsuzsa: Az egyház kovácsa: a bázisközösségi mozgalmak Magyarországon.

85-115.

Nem hallgathatunk! Az Osztrák Katolikus Akció és a Bajorországi Katolikusok Tartományi Bizottságának nyilatkozata a csehszlovákiai keresztény és zsidó közösségekhez.

116-118.

„Alapkövetelésünk az egyház és állam szétválasztása.” 118-120.

O.N: „Aranykorszak” Romániában – Ceausescu-módra. 121-124.

Személyek és hírek. Dokumentáció. Egy közösségi ház létrehozására tett kezdeményezésről. 125-128.

Olvasóink leveleiből. 129-131.

Zusammenfassung. 132.

1988/1-2.

Kedves Olvasónk! 5-7.

Zulehner, Paul M: Élő egyházközség – az ember szószólója. (Biblikus meditáció

Mt 8, 1-4-ről.) 8-19.

Lilienfeld, Fairy von: „Sokan vállalták hitükért a halált.” 20-34.

Poszpjelovszkij, Dimitrij: Oroszország megkeresztelésének ezredik évfordulója és a vallás a mai Oroszországban: A hit küzdelme egy ateista államban. 35-56.

Stricker, Gerd: A gorbacsovi reformok és a vallásszabadság a Szovjetunióban. 57-81.

Az Orosz Ortodox Egyház útja a 20. században. 81.

Hücking, Hans-H: Keresztény bázisközösségek Közép-Kelet-Európában – a gorbacsovi reformpolitika kapcsán. 82-90.

Felmy, Karl Christian: A földre szállt menny. Lelkiélet az orosz ortodox egyházban. 91-114.

Strazzari, Francesco: A magyar egyház lelkipásztori problémái. Beszélgetés Szennay András pannonhalmi főapáttal. 115-129.

Blank, Josef: Erőszakmentesség – háború – katonai szolgálat. 130-159.

Külföldi püspökkari konferenciák nyilatkozataiból. 160-163.

Nagel, Ernst J: A lelkiismerettel kapcsolatos egyházi tanításról. 164-165.

ENSZ Emberi Jogok Bizottsága. 1987/46. A katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadása. 166-169.

Jung Antal: A háború és a kereszténység. (Dr. E. Drewermann: „A háború és a kereszténység” című könyve alapján.) 170-173.

Kiszely Károly: A katolikus katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon. Kronológia.

174-181.

Két magyarországi bázisközösségi fiatal…181.

Merza József: Demonstráció az alternatív szolgálatért. 182-189.

Mi egy bíboros? 189.

Kiszely Károly: Vita a magyar katolikus egyházban. 190-198.

„Mi lesz a bécsi egyházzal?” 198.

Wildmann János: Feladatunk az üldözöttek segítése. (Egyházfórum interjú Ulrich Nogerral, a „Kirche in Not” svájci irodájának vezetőjével, az Erdélyből Magyarországra menekülők helyzetéről.) 199-208.

Személyek és hírek. Dokumentáció. Levél a pápának az erdélyi katolikus egyházról. – Szendi József veszprémi püspök parlamenti beszéde. – Egy magyarországi katolikus pap leveléből. – Pozsony 1988, avagy a „peresztrojka” szlovák módja. – Magyar állampolgárok szolidaritási nyilatkozata a szlovákiai tüntetőkkel. – Korec püspök válasza. – Wildmann János: Egy egyházszakadás margójára. 209-236.

Olvasóink leveleiből. 237-241.

Pályázati felhívás. 242.

Kérő köszöntés. 243.

Zusammenfassung. 244.

1989/1.

Kedves Olvasónk! 4.

Boff, Leonardo: Luther Márton jelentősége az elnyomottak felszabadításában. 5-25.

Kräutler, Erwin: Látomások az egyházról. 26-33.

Lubich, Chiara: Lelkiség – bárkinek. 34-41.

„Felelősségünk a vasárnapért.” A németországi evangélikus egyház tanácsának és püspökkari konferenciájának közös nyilatkozata. (Rövidített szöveg.) 42-47.

Miziolek, Wladyslaw: Az egyház keleten – az egyház Nyugaton. Összehasonlító pasztorális teológia – Lengyelország példáján. 48-61.

Gorszka, Mariusz: Az egyház Lengyelországban – igazság és szabadság között.

62-70.

Ökumené, – ha van és élik. (Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével.) 71-83.

Endreffy Zoltán: Dr. Kis György: Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával. (Szerzői kiadás, Budapest, 1987, 368 l. A Salzburgi Főegyházmegye jóváhagyásával.)

84-86.

Werner, Ertel: Graz-Ragnitz csodája. 87-90.

A gyámkodás ellen – katolicitásunk nyitottságáért. Katolikus teológusprofesszorok és professzornők kölni nyilatkozata. 91-96.

Magyarországon 1989 februárjában megalakult a Katonai Szolgálatot Megtagadók Köre. 96.

Wildmann János: Búcsú az államegyháztól. 97-105.

Horváth Árpád: Emődi László. (1919-1988) 106-111.

Személyek és hírek. Dokumentáció. A Cultores pacis papi társulat megalapítása.

112-113.

Olvasóink leveleiből. 114-115.

Zusammenfassung. 116.

1989/2.

Kedves Olvasónk! 4.

Weizsäcker, Carl Friedrich von: Az idő sürget. (Bevezető) 5-14.

Úton a keresztények világtalálkozója felé. A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete. – Igazságosság, béke és a teremtés megóvása. Dokumentumtervezet. (Szöul 1990. március 5-13.) 15-31.

Veerarads, Anand: Isten – zöld! 32-42.

Mi történik szép országunkban? A Fülöp-szigetek püspökeinek pásztorlevele az ökológiáról. 43-56.

Haas, Johannes: A misztikából politika sarjad. 57-65.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 66-77.

Müller, Joachim: Különálló vallási közösségek, „szekták”. 78-97.

A „Kölni Nyilatkozat” hullámverése. 98-104.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 105-114.

Horváth Árpád: „Igen”. – „Galamb.” 115-117.

A Vatikán és a magyar kormány… 117.

Dokumentáció. 118-121.

Olvasóink leveleiből. 122-123.

Az Egyházfórum eddigi számai. Egyházfórum könyvek. 124.

A Szerkesztőség közleménye. 124.

Zusammenfassung. 126.

1990/1.

Kedves Olvasónk! 4-5.

Koch, Kurt: A keresztény hit politikai felelősség. 6-30.

Farkas Beáta: Mi közül választhatunk? A társadalmi fejlődés alternatívái és a kereszténység. 31-50.

Gömöri Katalin: Vallásszabadság ürügyén. 51-58.

Farkas Beáta – Máté-Tóth András: A keresztények társadalmi szerepe a mai Magyarországon. Interjú Hankiss Elemérrel.) 59-67.

Dahl, Jutta: Hogyan bátorítsunk ellenszegülésre és civilbátorságra? 68-73.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 74-87.

Horváth Tamás, J: Apostolus et praeceptor Hungariae. Prohászka – ma. 88-107.

A katolikus autonómiáról. (1902) 108-111.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 112-121.

Virt László: Várjuk a pápát! 122-128.

Häring, Bernhard: A morálteológia válságáról. 129-133.

Molnár János: Lehetséges a lehetetlen? 134-144.

1989. dec. 21-én… 144.

Olvasóink leveleiből. 145-146.

Zusammenfassung. 148.

1990/2.

Kedves Olvasónk! 4.

Heller, Andreas: Emberek pártján. 5-11.

Kindler József: Egyéni önzés – Összességi gyarapodás. 12-17.

Zsolnai László: Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok. 18-26.

Egyház és gazdálkodás. – Nagy László c. prépost-plébános, Tatabánya. – Sebők Sándor plébános, Fót. – Turcsik György plébános, Győrzámoly. – „Ablak.” Alsószigetközi Batthyány László alapítvány és kollégium, Győrladamér, Petőfi tér 1. – Szabó Kálmán, matematikus-közgazdász, a Népességkutató Intézet főmunkatársa. – Az egyház és a pénzügyek.

27-40.

Wildmann János: „Előbb az ember, azután a profit.” (Interjú Ivo Lorscheiter brazil püspökkel.) 41-48.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 49-62.

Hollai Ferenc: Hogyan működött a KIOE? A Katolikus Munkásifjúmozgalom története. (1920-1948) 63-74.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 75-85.

Boros István: Kamarás István: Lelkierőmű Nagymaroson. (VITA, Budapest 1989)

86-88.

Felhívás Vallásszociológiai Konferenciára! 88.

Krätzl, Helmut: Fundamentalizmus vagy liberalizmus. 89-105.

Olvasóink leveleiből. 106-108.

Bár nem olvasóink leveleiben… 108-109.

Előző számunkban jeleztük… 109.

Az Egyházfórum eddigi számai. Egyházfórum könyvek. 110.

Zusammenfassung. 112.

1990/3.

Kedves Olvasónk! 4.

Fell, Margret: Katolikus felnőttképzés a társadalom és az egyház szolgálatában. 5-23.

Langer, Wolfgang: A vallási (keresztény) teológiai felnőttképzés kihívásai. 24-33.

Duperray, Georges: Katolikusok továbbképzése Franciaországban. 34-47.

Európai körültekintés. – Európai együttműködés. – Nyugati katolikus felnőttképzők Magyarországról. – Hogyan gondolkodnak felnőttképzőkről Ausztriában – Holland lelkészek magyar akciója. (Wildmann János beszélgetése Jacob Firet professzorral.) – Felnőttképzés és vallásosság. – Polgári vallás, fundamentalista vallás, vagy… – Az „új evangelizáció” mozgalma. – Papok továbbképzése Svájcban. 48-66.

Goják János: A katolikus felnőttképzés perspektívái Magyarországon. 67-74.

Tomka Miklós: Vallás és kultúra. (A keresztény felnőttnevelés Magyarországon.)

75-87.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 88-96.

Udvarhelyi Nándor: A romániai magyar kisebbség helyzete 1945 után. 97-119.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 120-130.

Kiszely Károly: Üzenet a magyar összkeresztény zsinatnak. 131-137.

Pályázati eredményhirdetés. 138-139.

Olvasóink leveleiből. 140-142.

Olvasóink figyelmébe. 143-144.

Az Egyházfórum eddigi számai. Egyházfórum könyvek. 147.

Zusammenfassung. 148.

1990/4.

Sztárai Mihály: Az Úr Krisztus születése innepire. 5.

Kedves Olvasók! 6.

Tarjányi Béla: Papság az ősegyházban. 7-12.

Fila Béla: Jézus Krisztus papsága. 13-19.

Zulehner, Paul M: Isten népének lelki hivatala. (Futurológiai vázlat.) 20-33.

Szennay András: Papok és világiak testvéri közössége. 34-45.

Kamarás István: Papjaink alulnézetből. (Tények és vélemények a 80-as évek legvégéről.)

46-62.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 63-76.

Boros István: Papnak lenni… Beszélgetés a 70 éves Nyíri Tamással. 77-95.

Máté-Tóth András: Szószegők (?) 96-102.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 103-110.

Zakar Péter: Katolikus papok az 1948/49-es szabadságharcban. 111-125.

Olvasóink leveleiből. 126.

„Segítő Mária” Alapítvány. 127.

Egyházfórum 1991. évi számai. 127.

Zusammenfassung. 128.

1991/1.

Kedves Olvasónk! 4.

Hegedűs András: Állam és egyház viszonya a sztálinizmusban és posztsztálinizmusban. 5-17.

Dombi Tibor: A társadalmi bázis kialakításának lehetőségei és feltételei. 18-28.

Kamarás István: Gaudiopolis felé.(Bajgyűjtemény és megújulási program.) 29-46.

Szeblák Tamás: Megegyezés és megújulás a katolikus egyházban. 47-51.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 52-63.

König, Franz: II. Vatikáni zsinat, az egyház megújulásának útja. 64-77.

Zulehner, Paul M: Az egyház a visszaszerzett szabadság világában. 78-94.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 95-100.

Öbölháború. 101.

Wildmann János: „Érted vagyok.” 102-103.

Udvarhelyi Nándor: II. Katolikus egyház a 80-as években. 104-125.

Olvasóink leveleiből. 126-129.

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében… 129.

Vénusz Ervin. 130.

Zusammenfassung. 132.

1991/2.

Kedves Olvasók! 4.

Rauscher, Anton: Meghajlítani a kapitalizmust. 5-12.

Auer, Clemens Martin: Az újítás szelleme ellen. 13-20.

Bízik László: Evangélikus szociális elmélet és gyakorlat. 21-28.

Giesswein Sándor: A kereszténység, mint szociális tényező. 29-32.

Müller, Andreas: Ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban. 33-40.

Weiderud, Peter: Szolidaritás és gazdasági válság. (Az anyagi javak halmozása ellen.)

41-47.

Az osztrák püspöki kar szociális pásztorlevele. (Hivatalos összefoglalás.) 48-58.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 59-69.

Hibaigazítás. 69.

Cserháti József: Casaroli a haját tépte. 70-74.

Nem hallgat(hat)unk. Egyházi alkalmazottak „Luzerni Nyilatkozata” a római katolikus egyház helyzetéről. 75-81.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 82-88.

Esély. 88.

Pál József: A békepapok 1956 utáni kiközösítése és feloldozása. 89-105.

Kamarás István: Gaudiopolis felé. (Bajgyűjtemény és megújulási program.) Második rész. 106-125.

Olvasóink leveleiből. 126-128.

/Egyházfórum könyvek./ 129.

Zusammenfassung. 130.

1991/3.

Kedves Olvasók! 4.

In vestibulo. 5.

Gutting, Ernst: Nő és férfi – egy új típusú együttélés útján. 6-19.

Häring, Bernhard: A házassági és szexuális erkölcs története a zsinat szemszögéből. 20-30.

Zulehner, Paul M: Válás – után. 31-41.

Pécsi László: Serdülők és fiatalok szexualitása. 42-46.

Berényi Rita: Tizenévesek szexualitásáról. 47-51.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 52-60.

Bulányi György: Egyházak és kisebbségek. 61-88.

Molnár Imre: Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. 89-101.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 102-113.

Következő számainkból. 113.

Nagy Péter Tibor: Egyházak és oktatás. 1930-1990. 114-124.

Zárónyilatkozat. 125-127.

Meghívó. 128.

Egyházfórum Alapítvány. 129.

Az Egyházfórum folyóiratai és könyvei… 130.

/Egyházfórum könyvek./ 131.

Zusammenfassung. 132.

1991/4.

Kedves Olvasók! 4.

Ancsel Éva: Az igazságról etikai nézőpontból. 5-8.

Berényi Dénes: Tudomány és vallás. 9-15.

Menozzi, Daniele: Antizsinat (1966-1984). 16-27.

Valentin, Friderike: Eretnekség és eretnekségek. 28-36.

Lám Edith: A budapesti neoprotestáns kisközösségek. 37-44.

Rausch, Ulrich: Szellemidézés. Okkultizmus és sátánizmus a fiatalok körében. 45-56.

Éliás József: Ami megvan és még sincs meg. 57-70.

Mihálovics Zoltán: Az én kis „eretnekségeim”. 71-81.

Alapítvány a (közép)keleteurópai egyházaknak. 82-84.

Virt, Günter: Sajtóetika. 85-90.

Metz, Johann Baptist: Egyház a tömegtájékoztatási eszközök világában. 91-104.

Molnár Imre: Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. (II. rész) 105-120.

Regio. 120.

Olvasóink leveleiből. 121-122.

Az Egyházfórum folyóiratai és könyvei… 123.

/Egyházfórum könyvek./ 124.

Egyházfórum Könyv Klub. 125-126.

Egyházfórum Alapítvány. 129.

Zusammenfassung. 130.

1992/1.

Kedves Olvasók! 4-5.

Wildmann János: Pszichológia a lelkipásztori munka szolgálatában. 6-24.

Funke, Dieter: Túlterheltek. 25-33.

Keve István: Börtönmisszió – ökumenikus közösségben. 34-46.

Thalassa. 46.

Barcza Barna: Közösségi lelkivezetés. 47-59.

Sororalapítvány. 59.

Bodrogi Miklós: Igenlőkór. 60-62.

Philosophia Pannonica Alapítvány. 62.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 63-70.

Csapodi Tamás: Pápa és pápaság. 71-82.

Mihályi Gilbert: Igazságtétel – Megtérést hirdessünk. 83-90.

Szennay András: A túlélés kevés. (Interjú) 91-98.

Szántó Konrád: A magyar katolicizmus megújítása. 99-103.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 104-110.

Éliás József: Ami megvan és még sincs meg. (II. rész) 111-120.

Dévény István: Korunk eretnekségei. 121-130.

Vétó az „Opus Dei” felértékelése ellen. 131-132.

Hans Küng magyarul. 133-134.

Olvasóink leveleiből. 135.

Az Egyházfórum folyóiratai és könyvei… 136.

Húsvéti könyvajánlatunk. 137.

Egyházfórum utazási lehetőségek. 138.

Egyházfórum Alapítvány. 139.

Zusammenfassung. 140.

1992/2.

Kedves Olvasók! 4-5.

Greinacher, Norbert: A „Szent Birodalomtól” a „Nyitott Házig”. 6-15.

A Társadalom megújítása Krisztusban. 15.

Kerkhofs, Jan: Mennyire vallásos Európa? 16-27.

Megjelent Kamarás István: Búvópatakok. 27.

Ilgner, Rainer: A hitoktatás Európa állami iskoláiban. 28-38.

Következő számunk tartalmából. 38.

Renoldner, Severin: Az ellenállás szükségessége. 39-52.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 53-63.

Gánóczy Sándor: Teremtéstan és ökológia. 64-73.

Camps, Arnulf: Globális kérdések – ferences szemmel. 74-84.

Nincsen ég Föld nélkül. 84.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 85-93.

Dussel, Enrique: Amerika felfedezése vagy megszállása? (Történeti-teológiai tanulmány.)

94-104.

500 éves indián ellenállás. 105-107.

Lorscheiter, Ivo: Bázisközösségek a szegények között. 108-116.

Roux, Francisco José de: Amerika varázslatos folyama. 117-127.

A vádló. 128.

Olvasóink leveleiből. 129-130.

Az Egyházfórum folyóiratai és könyvei… 131.

Egyházfórum utazási lehetőségek. 132.

Egyházfórum Alapítvány. 135.

Zusammenfassung. 136.

1992/3.

Kedves Olvasók! 4.

Borovi József: Plébánia, plébános régen és most. 5-15.

Hársfay Katalin: Az egyház világi alkalmazottai és a munkajog. 16-23.

Heller György: A magyar katolikus papság létszámalakulásának egyes kérdései. 24-32.

Máté-Tóth András: Plébánoshiány. (esettanulmány). 33-48.

Antal József: Nyílt beszéd a zsinat elé. 49-58.

Hamarosan kapható Kamarás István két legújabb könyve. 58.

Aszalós János: Egyházközségi zsinat (forgatókönyv-tervezet). 59-76.

Civilek a zsinatért. 76.

A végeken (interjú két lelkipásztor-házaspárral). 77-93.

Az Egyházfórum könyvei sorozat… 93.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 94-104.

Szabadságjogok az egyházban. 105-111.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 112-121.

Folyamatok. 122-133.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról. Budapest – 1991. 134-144.

Könyv az állam és az egyház viszonyáról. 144.

Olvasóink leveleiből. 145-147.

Egyházfórum utazási lehetőségek. 148.

Őszi könyvajánlatunk. 149.

Karácsonyra… 150.

Egyházfórum Alapítvány. 151.

Zusammenfassung. 152.

1992/4.

Kedves Olvasók! 4-5.

Az Egyházfórum 1993-as számainak súlyponti témái. 5.

Anima. Karácsony. – Szülőágy – keresztfa. – 43. zsoltár. – Női hiszekegy. 6-14.

Jakab Attila: A nők helyzete és szerepe az ősegyházban. 15-28.

Becker Sándorné: Élőbb egyházat! 29-34.

Kamarás István: Megmaradva változtatni (beszélgetés katolikus nőkkel helyzetükről egyházunkban). 35-49.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 50-59.

Folyamatok. 60-71.

Megjelent Éliás József református lelkész: Auschwitz, mint Golgota… 1992/4. 65.

Balogh Béla András: A katolikus iskolákról múlt-, jelen- és jövőidőben. 72-88.

Malina János: A remény összeesküvése. – Amnesty International. 89-94.

Helyreigazítás. 94.

Wildmann János: Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés? (Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája.) 95-98.

Fekete Sándor – Kelemen Gábor: Eladósodás, elszegényedés, devianciák. 99-109.

Zárónyilatkozat. 110-112.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 113-124.

Szemlézgető. Válogatta: Winkler Lajos. 125-128.

Megjelent az Esély 1992/4-es száma. 128.

Olvasóink leveleiből. 129-130.

Egyházfórum Alapítvány pályázatot hirdet… 130.

Köszönetnyilvánítás. 131.

Zusammenfassung. 132.

1993/1.

Kedves Olvasók! 3-5.

Az Egyházfórum Alapítvány ezúttal mond köszönetet… 5.

Schermann Rudolf: Egyházi sajtó: lojalitás és kritika. 6-9.

Beszélgetés Lukács László piaristával, a Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodájának igazgatójával. 10-20.

Hegyi Gyula: Van-e sajtópolitikája az egyháznak? 21-26.

Az Egyházfórum 1993-as számainak súlyponti témái. 26.

Simonyi Gyula: Ha egyházi, akkor szamizdat? 27-34.

Egy kérdés – sok válasz. 34.

Bitskey Botond: Egyház és televíziózás. 35-41.

Somorjai Ádám: Kalandom a Kairosz-szal, avagy hogyan lettem vállalkozó? 42-46.

Húsvétra újra megjelenik a Pannonhalmi Szemle. 46.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 47-58.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola… 58.

Lassú ébredés. 59-70.

Kipke Tamás: Hangulatjelentés. Mostohaanya-szent egyház. 71-76.

Folyamatok. 77-82.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 83-96.

Wildmann János: Mit akart a II. vatikáni zsinat? 97-105.

A megvádolt Rahner védelmében. 106-109.

Szemlézgető. Válogatta: Winkler Lajos. 110-117.

Olvasóink leveleiből. 118-123.

Pályázat. 124-125.

Húsvéti könyvajánlatunk. 126.

Egyházfórum utazási lehetőségek. 127.

1993/2.

Kedves Olvasók! 3-4.

Szerkesztőségi fogadóórák. 4.

Képzési körkép. 5-13.

Köhl, Georg: Lelkipásztori munkatársak képzésének németországi tapasztalatai. 14-25.

Bernolák Éva: A hittanárok becsülete. 26-41.

Életforrások. Beszélgetés Kovács Győző siroki plébánossal. 42-48.

Molnár Ferenc: Állandó diakónusok képzése Magyarországon. 49-55.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 56-65.

Megjelent az Esély 1993/2-es száma. 65.

Dialógus. Kamarás István: A Zsinati Kör… – Dr. Dankó László kalocsai érsek előadása. – Ranschburg Ágnes: Párbeszéd: önmagunk késleltetésének művészete. 66-84.

Egy kérdés – sok válasz. 85-90.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola… 90.

Palmer, Sandra: Papnők az anglikán egyházban. 91-96.

Horváth Zsuzsa: Szektaveszély a tények mérlegén. 97-101.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 102-111.

Wildmann János: Mit akart a II. vatikáni zsinat? II. rész: Az új egyházkép. 112-120.

Fontos kiegészítések az egyház és televíziózás témájában. 121-125.

Folyamatok. 126-131.

Levélváltás. 132-133.

Szemlézgető. Válogatta: Winkler Lajos. 134-139.

Olvasóink leveleiből. 140.

1993/3.

Úgy legyen! 3.

Ranschburg Ágnes: Messianisztikus Testvériség. 4-9.

Dialógus zsidó nézetből. (Bécsi beszélgetés Landesmann Péterrel.) 10-15.

Kis György Gezeichnet mit dem Kreuz Christi… 15.

Zsidók Magyarországon. (Megjelent az Őkumenikus Tanulmányi Füzetek 5. számában, 1993. június, 22-24. o.) 16-19.

Mona Ilona: „Az egyház nem hallgatott.” 20-24.

A rendszerváltást követően… 24.

Zenger, Erich – Ehrlich, Ernst Ludwig: Zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában.

25-41.

Vívódások. 42-49.

A Holocaust minden áldozatának emlékére. 49.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István 50-59.

Vita. 60-68.

Nős papok nyílt levele. – Tisztelt Uraim, Testvéreim Krisztusban! – Szlovák megoldás.

69-74.

Palágyi Kálmán: A pénzküldős játékok természetrajza. 75-81.

Folyóiratszeme. Összeállította: Dévény István. 82-90.

Wildmann János: Mit akart a II. Vatikáni Zsinat? III. rész. A püspöki és papi hivatal.

91-105.

Folyamatok. 106-108.

Szemlézgető. Válogatta: Winkler Lajos. 109-122.

A zsidó Jézus. 122.

Olvasóink leveleiből. 123-125.

1993/4.

Kedves Olvasó! 3.

Morel Gyula: Gondban a társadalmi összefüggésekben élő emberért. 4-16.

Rezsőházy Rudolf: A nyugati kultúra gyökeres változásai. 17-30.

Tegnapból a holnapba. Interjú Gyulay Endre megyéspüspökkel. 31-42.

Hegyi Gyula: Kampány és párbeszéd. 43-47.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 48-55.

Házunk tája. – Egyházfórum számadás 1993. 56-59.

Nyaraljon családjával világhírű üdülőhelyeken. 59.

Szabó Ferenc Egyházfórum kritikája. 60-63.

Szerkesztői válasz. 63.

Dialógus. 64-68.

A párbeszéd hivatalos fórumai. 68.

Folyamatok. 69-81.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 82-92.

Wildmann János: Mit akart a II. Vatikáni Zsinat. IV. Rész. A világiak apostolkodása.

93-102.

Szemlézgető. Válogatta: Winkler Lajos. 103-114.

Olvasóink leveleiből. 115-117.

Biblikus konferencia, Szeged. – Szegedi Bibliakommentár. – kommentársorozat az Újszövetséghez. – Éliás József: A következő lépés. 118-119.

Megjelent az Esély 1993/5-ös száma. 120.

Értékelje lapunkat! 121.

/Egyházfórum könyvek./ 122.

1994/1.

Kedves Olvasó! 3-4.

Wildmann János: Búcsúszó. 4-5.

Terjesztőnk a Magyar Posta Rt. 5.

Küng, Hans: Ki a keresztény? 6-17.

Az Egyházfórum Alapítvány Kuratóriumának új elnöke… 17.

Bangha Béla: Veszélyben a húsvét. 18-21.

Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai… 21.

Bonhoeffer, Dietrich: Keresztelőre. 22-23.

„A közhatalom hatáskörébe tartozik…” 23.

Bálint B. András: Nincs más. 24-29.

Máté-Tóth András: Katolikus konfliktuskultúra. 30-44.

Következő számaink témái. 44.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 45-59.

Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus. 59.

Mayer Mihály: A pluralizmus és tolerancia a teológia szemszögéből. 60-64.

Visszhang. 65-69.

Nem harcolhatok! 69.

Mártonffy Marcell: Egyház és modern világ. 70-80.

Folyamatok. Kampány-folyamat. Pártprogramok a vallásszabadságról és egyházpolitikáról. 81-85.

Hibaigazítás. 85.

Mint ismeretes… 86.

Waigand József. 1912-1993. 87-92.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 93-102.

Virt László: Elvek és tények a szociális törvényben. 103-110.

Wildmann János: Mit akart a II. Vatikáni Zsinat. V. A megszentelődés és a szerzetesség.

111-124.

Énekelj az Úrnak. – Rónay László: Erkölcs és irodalom. 124.

Értékelje lapunkat! 125.

1994/2.

Kedves Olvasó! 3-4.

Értékelje lapunkat… – Előfizetőink figyelmébe. 4.

Lelkiismeret, erkölcs, az igazság ragyogása. Kerekasztal beszélgetés. 5-24.

Lelkiismeret és törvény. Interjú Somfai Béla SJ morálteológussal. 25-31.

Gründel, Johannes: Tekintély és engedelmesség a mai egyházban. 32-40.

Megjelent az Erkölcsteológiai Füzetek első két darabja. 40.

Dőry István: Zöld lelkiismeret. 41-48.

A Bokor közösségek… 49.

Több mint harminc évvel a megírás után… 49.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 50-65.

Ryan, Thomas: Sport és lelki élet. 66-77.

Bódis József: Az IGEN KLUB. 78-83.

Folyamatok. 84-88.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 89-102.

Wildmann János: Mit akart a II. Vatikáni Zsinat. VI. rész. Közösség a mennyei egyházzal. 103-111.

Olvasói levelek. 112-114.

Szemlézgető. Válogatta: Winkler Lajos. 115-126.

Értékelje lapunkat! 127.

1994/3.

Kedves Olvasónk! 5.

Róna-Tas András: Nyíri Tamás temetésére. 6-8.

Révkuti Károly – Bitskey Botond: Végszigorlat után. 9-12.

A kereszténység keresztútjain. Emlékezés Nyíri Tamás professzorra. 13-18.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 19-29.

Kamarás István: Katolikus média Magyarországon: 1993. 30-46.

Trenka Magdolna: Esztergom-budapesti zsinat, 1994. (Így láttuk mi, fiatalok.) 47-54.

Merényi-Metzger Gábor: Dr. Pacha Ágoston emlékezete. 55-57.

Folyamatok. 58-61.

Beszélgetés Halász Piusszal a papi hivatásról. 62-68.

Iskolakultúra. 68.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 69-80.

Sulyok László: Egyedül nem megy. (Igehirdetés és paphiány.) 81-91.

Wildmann János: Mit akart a II. vatikáni zsinat. VII. Egyház és világ. 92-106.

Glatter-Götz, Josef von: Az orgonaszakértő. 107-110.

Esély. 110.

Szemlézgető. Válogatta: Winkler Lajos. 111-123.

Olvasói levelek. 124-130.

Nyíri Tamás műveinek bibliográfiája. Függelék. I-XIV.

Értékelje lapunkat! XV.

Nyíri Tamás magyar nyelvű műveiből. 7, 8, 12, 18, 54, 61.

1994/4.

Kedves Olvasó! 3-4.

Köszönet támogatóinknak. 4.

Venetz, Hermann–Josef: A munkás bére. Képek az ősegyházból. 5-15.

Máté-Tóth András: Igazságos papi bért? 16-19.

Kuminecz Géza: Az anyagi javak felügyelete az egyházban. 20-26.

Renovabis. 27-35.

Templomépítés. 36-42.

Templomot Jenő községnek. 42.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 43-55.

Pinchas Lapide, Ulrich Lutz: A zsidó Jézus. 55.

Világkatekizmus. Beszélgetés Christoph Schönborn segédpüspökkel. 56-60.

Katolikus katekizmus. 60.

Áldozási tilalom. 61-63.

Folyamatok. 64-70.

Szemlézgető. 71-73.

Maly, Vaclav: A katolikus egyház Csehországban. 74-77.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 78-87.

Olvasói levelek. 88-96.

Egyházfórum könyvvásár. 97-98.

Értékelje lapunkat! 99.

1995/1.

Kedves Olvasó! 3.

Máté-Tóth András: Átvilágítás. 4-16.

Tomka Miklós: Vallás a rendszerváltás után – Kelet-Közép-Európai realitások. 17-37.

Musyl, Peter: Nehézkes megújulás. 38-50.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 51-59.

Dévai Márton: Meddig szolgáljon egy plébános? 60-67.

Szemle. Összeállította: Dévény István. 68-76.

Varga Péter Pius: Egyetemi pasztorációs konferencia. 77-81.

Éliás József. 1914-1995. 82-83.

Németh Géza. 84-86.

Kuporgatta-lak. Csóka György, Jenő község jegyzője jelenti. 87-88.

Folyamatok. 89-94.

Olvasói levelek. 95-98.

1995/2.

Kedves Olvasónk! (1986) 3-5.

Zulehner, Paul M: Isten népének lelki hivatala. (Futurológiai vázlat.) 6-22.

Tomka Miklós: Vallás és kultúra. (A keresztény felnőttnevelés problémái Magyarországon.) 23-38.

Horváth Zsuzsa: Szektaveszély a tények mérlegén. 39-44.

Konferenciák – Pályázatok- Fórumok- Előadások az Egyházfórum égisze alatt. 45-55.

Az Egyházfórum Alapítvány támogatói. 56.

Egyházfórum könyvek. 57-59.

Szennay András: A túlélés kevés. (Interjú). 60-67.

Folyamatok. 68-81.

Olvasói levelek. 82-86.

    1. 87.

Repertórium. (1986/1-1995/1) /Tanulmányok/ 1995/2. 88- 94.

Dokumentumok. 1995/2. 95.

Interjúk, beszélgetések. 1995/2. 95-96.

Tárgymutató. 1995/2. 96-107.

Névmutató. 1995/2. 108-114.

1995/3.

Kedves Olvasók! 3.

Egyház-nép-szavazás. 4-7.

Pálvölgyi Gyula: Szabadság és törvény. 8-20.

Vercseg Ilona: Mit tehetnek a hívők a demokrácia építéséért? Avagy kereszténynek lenni nem csak az egyházban, hanem a világban is! 21-34.

Michnik, Adam: „Félek az olyan világtól, ahol a korlátlan erkölcs vagy a sacrumtól megfosztott kultúra uralkodik.” 35-39.

Szemle. Összeállította: Dévény István. 40-49.

Szennay András: A hittudomány alapvetése. 49.

Nyíri Tamás a kultúráról, kereszténységről és közösségről. 50-63.

Berényi Dénes: Tudásunk a világmindenségről. 64-74.

Nyitottan a Bibliáról. Beszélgetés Benyik Györggyel. 75-79.

Bodrog Miklós: Álmaink barlangvilágában. C.G. Jung nyomán. (A szerző előkészületben lévő könyvéből.) 80-90.

Várszegi Asztrik: Magyar egyház a fordulat után. 91-94.

Folyamatok. 95-97.

Ötszáz hazai … lapra fizethet elő… 97.

Egyházfórum könyvek. 98.

1995/4.

Kedves Olvasók! 3.

Máté-Tóth András: Megújulva megújítani. A Szeged-Csanádi egyházmegye szinódusa. 4-14.

Szinódus kétezerig. (A Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye szinódusának munkadokumentuma.) 15-18.

A Zsinati Klub az Esztergomi Főegyházmegye Zsinati Könyvéről. 19-36.

Hol volt, hol nem volt – körkép. 37-42.

Magyar vélemények az egyház-nép-szavazásról. 43-57.

Molnár Ferenc: Diakónia – diakónus nélkül, diakónus – diakónia nélkül? 58-62.

Kedves Györgyi! 63.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 64-75.

Szemle. 76-79.

Interjú Bíró Lászlóval, a Központi Szeminárium rektorával. 80-86.

Folyamatok. 87-96.

Kedves Barátaink! 97.

Előfizetési díj 1996-tól… 98.

Morel Gyula: A jövő biztosabb, mint a múlt. – Pál József: Békepapok. 99.

1996/1.

Kedves Olvasók! 3.

Rédly Elemér: A hitoktatás Magyarországon tegnap, ma és holnap. 4-20.

Hitoktatási Bizottságok. Országos körkép. 21-22.

Máté-Tóth András – Lencsés Gyula: Hittanárok és a hittan. 23-54.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 55-58.

Aggiornamento magyar módra. 59-66.

Egyházfórum – a zsinati párbeszéd fóruma… Ajándék-akció… 60.

Morel Gyula: Egyház-nép-szavazás, egy szociológus szempontjai. 67-76.

Magyar katolikus hitvallás – 1996. Nagy Ferenc tervezete. 77-78.

Hegyi Gyula: Sátáni sugallat. 79-85.

Komáromi Marianna: Nyílt levél Müller Mártának. 86-90.

Egyházmenedzsment. Beszélgetés Drahos Péterrel. 91-96.

Hibaigazítás. 96.

Szemle. 97-101.

Folyamatok. 102-110.

Klasszikus újdonságok húsvétra. 111.

Az Egyházfórum ’95-ös sikerkönyvei. 112-113.

Az Egyházfórum folyóirat… Akció. 113.

1996/2-3.

Kedves Olvasók! 3.

Balázs Zoltán: Konzerválni szükséges – de mit? 4-22.

Endreffy Zoltán: A kelet-közép-európai katolicizmus és a modernitás. 23-40.

Farkas László: Eljátszott lehetőségek. 41-56.

Konzervativizmus – szemelvényekben. 57-68.

Interjú Helmut Krätzl bécsi segédpüspökkel. 69-78.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 79-90.

Egyház-nép-szavazás – osztrák fejlemények. 91-92.

Kedves Pápa testvér! 93-96.

Nagy Ferenc: Aggiornamento magyar módra. 97-100.

Bárdossy Éva. 101-103.

Mihályi Gilbert: Az egyház ott van, ahol a megkereszteltek élik a közösséget Istennel és egymással. 104-108.

Komáromi Marianna: A nők pappá szentelhetőségéről. 109-115.

Koch, Kurt: Hatalom az egyházban. 116-122.

Szemle. 123-128.

Beszélgetés Farkas Beátával. 129-141.

Révay Edit: Szentbeszéd-e a szentbeszéd? avagy: Politizál-e az egyház a szószékről?

142-155.

Folyamatok. 156-163.

Olvasói levelek. 164-178.

Pályázati kiírás. 179.

1996/4.

Kedves Olvasók! 3.

Varga Péter Pius: Fiatalok egyháza. 4-20.

Kovács Norbert: „Nem vagyunk sztárpapok.” 21-29.

Sarnyai Csaba Máté: A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság. 1964-1994. 30-38.

Bereczky László: Igazi hivatásom volt. 39-44.

Krassói Anikó: Keresztény munkásfiatalok. 45-49.

Békési Eszter: „Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat?” 50-54.

Katolikus ifjúsági szervezetek. Dzsungel. 55-58.

Andok Mónika: Katolikus ifjúsági sajtó: BRAVO? 59-64.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 65-73.

Helyesbítés. 74.

Megjelent az Esély 1996/5. száma. 74.

Hegyi F. Mihály: Teológia vagy amit akartok. Az egyházi felsőoktatás költségvetési finanszírozásáról. 75-80.

Szemle. 81-91.

Folyamatok. 92-96.

Elhunyt DDr. Prof. Gaizler Gyula. 97-98.

Az Egyházfórum Alapítvány legújabb kiadványai. 99.

1997/1.

Kedves Olvasók! 3.

Vass György: A papi hivatal és az emberiség női fele. 4-15.

Bárdosy Éva: Személyes vallomás a diakonissza-modell mai újraéledéséről. 16-26.

A kivételek sohasem igazi cáfolatok. Beszélgetés Sánta Ibolya református lelkésznővel.

27-30.

Dévény István: A nők és a papság, bibliográfiai jegyzetek. 31-43.

Katolikus média – mánia? 44.

Sajtó és igazság. Háttérbeszélgetés Elmer Istvánnal, az Új Ember katolikus hetilap főmunkatársával. 45-48.

Szennay András: Az egyház konfliktusai a katolikus sajtóban. (Őszinteség és tapintat.) 49-60.

Friesel, Christian: Ezer életet élhetnék… Fiatalok értékképei és életstílusai a modern társadalomban. 61-74.

Kakusziné Kiss Gabriella: A modern kor egyik árnyoldala, avagy a hajléktalanok problémája Franciaországban. 75-85.

Folyamatok. 86-93.

Olvasói levelek. 94-97.

Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak. 98.

1997/2.

Kedves Olvasók! 3.

Nagy István: Teológia a magyar felsőoktatásban. 4-19.

Tischner, Józef: A tomista kereszténység alkonya. 20-33.

Máté-Tóth András: A teológia hivatása. 34-47.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 48-58.

Meghívás a Graz ’97 találkozó Virtuális Falujába. 59.

Török Péter: Egyházszámadás. 60-66.

Varga Péter Pius: Egyetemi lelkészek. Körinterjú Kondé Lajossal, Pákozdi Istvánnal és Reiss Wernerrel. 67-78.

Szemle. 79-88.

Folyamatok. 89-93.

Olvasói levelek. 94-99.

Megjelent az Esély 1997/2-es száma. 99.

1997/3.

Kedves Olvasók! 3.

Grazi töredékek. Interjúk, cikkek, dokumentumok. 4-12.

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 13-35.

Menyes Gyula: Az Ökumenizmusról. 36-40.

Megjelent az Esély 97/4. száma. 41.

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? 42-54.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 55-63.

Fiatal egyháztörténészek találkozója Miskolcon. 63.

Bulányi György: Teréz anya emlékezete. 64-70.

Máté-Tóth András: A mór elmehet. (Széljegyzetek Bulányi György felmentéséhez.) 71-75.

Szemle. 76-83.

Bálint B. András (1947-1997). 84.

Sajtóhiba – Helyreigazítás. 85.

Folyamatok. 86-89.

Olvasói levelek. 90.

1997/4.

Kedves Olvasók! 3.

Gönner, Johannes: Vége az ideológiáknak? Egy ideológiamentes egyházkép kipróbált elemei. 4-22.

Szabó Lajos: „Az állandó a változóban.” A szemléletváltás szükségessége és lehetősége a magyar egyházak életében. 23-30.

Nagy István: Vedd föl, olvasd… 31-35.

Papp Ferenc: Vallásszabadság és új vallásos mozgalmak. 36-46.

Békési Eszter: Felületesség vagy rossz hitvédelem? 47-49.

„Szent Tamás” dosszié. 50-51.

Szalai Attila: 1917-1997. október 31. (Utószó az „Ünnep”-hez.) 52-55.

Forintos György: Hozzászólás a hozzászólásokhoz. 56-65.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 66-75.

Renovare necesse est. Interjú. 76-81.

Szemle. 82-88.

Folyamatok. 89-94.

Olvasói levelek. 95-98.

Nagy örömünkre szolgált… 99.

1 %. 99.

1998/1-2.

Kedves Olvasók! 3.

A valódi lelkigyakorlat titka. Beszélgetés Mustó Péter jezsuitával. 4-15.

Pennington, Basil: A transzcendentális meditáció és a keresztény ima. 16-23.

Varga Péter Pius: „A legrövidebb út.” Gondolatok Basil Pennington cikkéhez. 24-29.

Bögre Zsuzsa: Lelkigyakorlatos házak helyzete. 30-45.

Kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz. 46-52.

Percze Sándor: Lelkigyakorlatok az Evangélikus Egyházban. 53-60.

Pártprogramok egyházpolitikája 1998. 61-71.

Sarnyai Csaba Máté: Egyházreform-igény 1848. 72-78.

Greeley, Andrew M: Laikusok és az egyházi reform. 79-81.

Braulik, Georg: Az ünnep politikai ereje. 82-94.

Hegyi Gyula: Che Guevara Isten trónjánál. 95-102.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 103-115.

Stecher, Reinhold: Vatikán és a laikusok. 116-123.

Häring, Bernhard: Ami Stecher püspök leveleiben egyedülálló. 124-127.

Stecher, Reinhold: Válaszom az osztrák püspököknek és másoknak első állásfoglalásommal kapcsolatos véleményükre. 128-137.

Kis György: Egyháztükör 1998. (Egy nyugalmazott katolikus pap nézetei a ma fennálló egyházi folyamatokról, hiányokról, gondokról, különösen a hazai egyházban.) 138-143.

Berényi Dénes: Helyünk a világban. 144-150.

Littvay Orsolya: Interjú. Örömötöknek lennénk munkatársai. (Egy meg nem valósult papi hivatás. Ilyen nincs, vagy mégis van?) 151-161.

Szemle. 162-177.

Folyamatok. 178-185.

Olvasói levelek. 186-194.

Egyházfórum most már Interneten is! 195.

1998/3.

Kedves Olvasók! 3.

Cseh-Szombathy László: A család. 4-17.

Jövőnk a család. (NOE Gödöllő) 18-20.

Tóth Olga: Család a mai magyar társadalomban. 21-30.

Családi értékpreferencia vizsgálat 1997. 31-36.

Pfitzner Rudolf: Szeretet, erosz, szexualitás. 37-43.

Kovács-Krassói Norbert: Gólya hozta… 44-49.

Haag, Herbert: Ne zavarjátok a szerelmet (részletek). 50-60.

Egyre többet tenni a családért. 61-69.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 70-79.

Minden kedves támogatónknak… 79.

Szemle. Összeállította: Dévény István. 80-86.

Páter Berhard Häring halálára. 87-89.

Folyamatok. 90-95.

Olvasói levelek. 96-98.

Drewermann Magyarországon. 99.

1998/4.

Kedves Olvasók! 3.

Mihályi Gilbert: A zsinati megújulás üzenete – átvettük, megvalósításával válaszolunk. 4-8.

Kommunikációs torzó az egyházban. 9-12.

Farkas Beáta: 1 %, avagy tükör az önvizsgálathoz. 13-26.

Dévai Márton: Egy világi észrevételei az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatáról.

27-32.

May, Georg: Mentegetőzések és vádaskodások. 33-38.

Reflexiók Georg May cikkére. 39-48.

Fazekas Csaba: Megfontolások a pannonhalmi zsidó-keresztény konferencia után. 49-55.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 56-68.

Dévai Márton: Kérdések egy plébániatemplom építése után. 69-74.

Szemle. Összeállította: Dévény István. 75-80.

Turcsik György: Örülj, ha csöpp vagy. 81-86.

Ferenczy Rudolf… 86.

Mennyből a – hangok. 87-88.

Folyamatok. 89-93.

Pannenberg. Mi az ember? 94.

Olvasói levelek. 95-98.

Drewermann: Pszichoanalízis és erkölcsteológia. 99.

1999/1.

Wildmann János: El- és beköszönő. 3-4.

Matyiban az volt a jó: 5.

Békési Eszter: Kényszerű elöljáró. 6-7.

„Azt mondhatja az ember, Isten vele…” Interjú Gyulai Endre Szeged-Csanádi megyéspüspökkel. 8-9.

Molnár Ferenc: A diakonátus helyzete ma Magyarországon. 10-31.

Rebeche, Gilles: A diakónia és a diakonátus egy franciaországi egyházmegyében. 32-35.

Lemettre, Bernard: Szabadulás a rabszolgaságból. 36-37.

Jagicza József – Puskás Lajos: Diakónusi tevékenység egy vidéki egyházközségben. 38-39.

Pap József: „A diakónusi szentelés szertartásában elhangzó igenjét komolyan veszi.” 40-41.

Gorove László: Egy diakónus gondolatai… (magáról és helyzetéről.) 42-44.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 45-55.

„Legyenek bátrak és realisták!” (Az apostoli nuncius az Egyházfórum ülésén.) 56-59.

Együtt hirdessük Jézus Krisztust! Az Ökumenikus Tanulmányi Központ nyilatkozata az ökumenizmusról. 60-62.

Aki üzen: Nyíri Tamás. 63.

Nyíri Tamás: Hogyan él a magyar papság? 64-82.

Szemle. Összeállította: Dévény István. 83-89.

Folyamatok. 90-94.

Olvasói levelek. 95.

Szerk-(T)Eszt. 96-97.

Tisztelt Olvasónk! 98.

1 %. 99.

Megjelent az Esély 1998/6-os száma. 99.

1999/2-3.

Wildmann János: A tigris és a vadász. 3-5.

Somfai Béla: A teológia helyzete a magyar felsőoktatásban. 6-23.

Varga Péter Pius: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara – kívülről-belülről.

24-31.

Botos Katalin: Korszerű közgazdasági képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 32-40.

Fiorenza, Elisabeth Schüssler: A feminista teológia. 41-51.

Békési Eszter: A héregi dráma rövid összefoglalása. 52-60.

Beney Zsuzsa: Endreffy Zoltán: „hogy művelje és őrizze…” Humánökológia. 61-65.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 66-75.

Nyíri Tamás: Az értelmiségi és az egyház. 76-89.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 90-96.

Hegyi Gyula: Vallás és demokrácia – egymást kizáró vagy erősítő fogalmak. 97-105.

Dalok a boldogságról. 105.

Olvasói fórum. 106-121.

Megjelent a NAGYÍTÓ. 121.

Folyamatok. 122-126.

Olvasói levelek. 127.

Szerk-(t)eszt. 128-129.

Tisztelt Olvasónk! 130.

Közlemény. 131.

1 %. 131.

1999/(3-)4.

Wildmann János: Előszó. 3-4.

Máté-Tóth András: Búcsú Dankó érsektől. 5-7.

Schanda Balázs: Az egyházi státusz rendezésének lehetséges irányai. 8-21.

Kárpáti Péter: Gondolatok Schanda Balázs eszmefuttatásához. Magyarországi Szcientológiai Egyház. 22-27.

Farkas Pál: Vissza a privilégiumokat? 28-33.

Mészáros István László: A puszta létnél többet! 34-40.

Majechrzak Rudolf: Részlet egy Schanda Balázsnak írt levélből. 41.

Dévényi Katalin: Levélrészlet. 41.

Bodor Ernő: Az Ezoterikus Tanok Egyháza állásfoglalása az alakulóban lévő egyházi státusról. 42-44.

Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban. 45.

Tóth Károly: Hozzászólás. 46-50.

Erdő Péter: /Hozzászólás./ 50.

Hegyi Gyula: Szekták pedig vannak, de kell-e tennünk velük valamit is? 51-53.

Szekták Európában. Az Európai Parlament határozata az Európában működő szekták ügyében. – A szekták illegális tevékenysége. 54-59.

Schanda Balázs: Befejező megjegyzések. 60-63.

Perspektíva. Összeállította: Dévény István. 64-73.

Jakab Attila: A kezdet varázsa. Intézményes fejlődés az ókeresztény korban. 74-87.

Grenon, Jean-Pierre: Meghalt az Isten – Éljen az Isten. 88-101.

Jáki Zsolt: Rendszerváltás zajlik a római katolikus egyházban. Egy középváros két plébániájának összehasonlító elemzése. – 1998. 102-115.

Nyíri Tamás: Az idő és örökkévalóság között. 116-131.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 132-137.

Kommunikációs torzó az egyházban. 138-165.

Kránitz Mihály: Ausburgban valami új valósult meg. A megigazulásról szóló közös nyilatkozat aláírása. 1999. október 31-én. 166-169.

Tatjána Goricseva: Istenről beszélni veszélyes. 169.

Folyamatok. 170-175.

/Az Egyházfórum könyvei/ 176-177.

Következő számunkból. 178.

2000/1.

Gyulai Endre: Meggondolni, megújulni. 3.

Wildmann János: Kedves Olvasónk! 3.

Pierrard, Pierre: Az összeütközés. 4-8.

Katus László: Liberalizmus és katolikus megújulás Magyarországon. 8-11.

Kedves közösségi képviselő testvérünk! 11.

Hoeckmann, Rémi: A jó és a rossz Auschwitz után a pápai tanításokban. 12-13.

Endreffy Zoltán: Pápai bocsánatkérés 2000 év keresztény bűneiért. 13.

Tomka Miklós – Zulehner, Paul M: A vallás Kelet-Közép-Európa reformországaiban. Összefoglalás. 14-17.

Plate, Manfred: Az átmenet válságában. Hét tézis a keresztény hívők közösségének szükségszerű spirituális megújulásáról. 18-19.

Daczó Árpád: Babba Mária. (Elmélkedés egy néprajzos gyűjtő fiatal pár házasságkötésekor.) 19-20.

Bemutatkozik a „Kerek Világ Jóléti Szolgálat” Alapítvány. 21-22.

Andrásfalvy Bertalan: Az információhoz való jog (és kötelesség) az egyházban. 23-24.

Mayer Mihály: Információhoz való jog az egyházban. 24-26.

A legtöbb fiatal világának… 26.

Nyíri Tamás: Dominica resurrectionis. 27-29.

Endreffy Zoltán: Oravecz Imre: Halászóember. 30-31.

Endreffy Zoltán: Aquinói Szent Tamás: Catena Aurea. 31.

Szabó Ferenc: Riche, Peirre: II. Szilveszter, az ezredik év pápája. 31.

Iváncsics Tamás és barátai: „Szólj, Uram!” 31.

Folyamatok. Egység. 32.

Víz Péter: Christian Solidarity International. 33.

Olvasói levelek. 34.

Amerikai érsek … 34.

A japán egyház… 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35-36.

2000/2.

Pierrard, Pierre: A meghatározó ötven esztendő. (1914-1963) 3-5.

Plate, Manfred: Hitler pápája? Új támadások XII. Pius ellen. 6-7.

Fazekas Csaba: Politikai katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon. 7-11.

Moingt, Joseph: Humanitas Christi. 12-15.

Az ökumenikus iskolák léte… 15.

Deme Tamás: Egy ökumenikus pedagógusműhely: a Sándor Kör. 16-17.

Röser, Johannes: Sejtek osztódása. A keresztény hit és az élettudományok. 18-20.

Campell-Wessig, Isabella: Tüntetés a vasárnapi munka ellen. – „Fontos a család” 20-21.

Varga Károly: Vallásosság-szindróma. (Varga Károly szociológus eszmecseréje Jelenits István piarista esztétával és Várszegi Asztrik bencés főapáttal.) 22-27.

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. I. 28-29.

A keresztény ember küldetése a világban. 29.

Ki ez az „ember”? 29.

Varga Szilvia: Mindenki kapott valamit. 30.

Christian Solidarity International. 31.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 32-33.

Olvasói levelek. 34.

2000/3.

Szennay András: Emlékezni vagy jövőt építeni? Gondolatok a II. vatikáni zsinatról. 3-4.

Wildmann János: Az elnyomás évtizedei. 4-11.

Nyíri Tamás: Egyházak. – A falakon innen és túl. 11-12.

Szécsi József: II. János Pál pápa izraeli látogatása. 13-18.

Lelovics László: Egy eleven plébánia. Szent Imre Egyházközség. – Kaposvár. 19-20.

Gyulai Endre: Új lap – új nap. 21.

Rauber, Karl-Josef: A II. vatikáni zsinat időszerűsége Magyarországon. 21-22.

Szilczl Dóra, P: Szekták – kultuszok…? Egy kis tipológia. (I. rész) 23-24.

Állásfoglalás az adó- és vámkedvezményekről szóló törvényről. 24.

Tisztelt Előfizetőink! 24.

Kamarás István: „Egy nagyon fontos és furcsa könyv.” Hozzászólás Varga Károly Vallásosság-szindróma és polgári társadalom című könyvéhez. 25-27.

Varga Károly: Mi „nagyon fontosat” tanultunk egymás „nagyon furcsa” írásából? 27-29.

A mi világunk. 29.

Partnerek vagy ellenségek. 29.

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. II. Szomorúakat megvigasztalni. 30.

Rónay László: Beszélgetések az idő végezetéről. 31.

Varga Károly: Aszalós János: A szelídség kötelékei. 31-32.

Christian Solidarity International. 33.

Olvasói levelek. 34.

2000/4.

Nemeshegyi Péter: A huszadik század katolikus teológiája. 3-8.

Pawlikowski, John T: Az emberi jogokról vallott felfogás az egyház szemléletmódjában nem lehet marginális kérdés. 9-12.

Az egy megváltó. Jézus Krisztus és az egyház egyedülálló volta és egyetemes üdvjelentősége: új vatikáni dokumentum. 13-14.

1999-ben az Egyházfórum Alapítvány… 14.

Mihályi Gilbert: Ismerjük és terjesszük az egyház társadalmi tanítását. 15-16.

Szilczl Dóra, P: Szekták-kultuszok… II. Az agymosás vita eredete és az antikultusz mozgalmak. 16-18.

Horányi Özséb: Szent István öröksége. 18-21.

A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat résztvevőinek üzenete minden jóakaratú emberhez. 21.

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. Endreffy Zoltán, Mohay Tamás, Aszalós János, Bohár András. 22-27.

Úgy értesültünk, hogy néhány előfizetőnk… 27.

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. III. Kételkedőknek jó tanácsot adni. 28-29.

Zolnai Anett: Kamarás István: Ipiapi atya. 30.

Csikós Csaba: Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”? 31-32.

Christian Solidarity International. 33.

Olvasói levelek. 34.

2000/5.

Szabó Ferenc: Néhány vonás századunk szellemi körképéhez. 3-6.

Beer, Ulrich: Élethalálharc – Friedrich Nietzsche és a kereszténység. 7-10.

Mártonffy Marcell: Önigazolás vagy megigazulás? Néhány szempont az 1999-es evangélikus-katolikus közös nyilatkozat olvasásához. 11-17.

Várnagy Elemér: A romák transzcendentális kötődésének néhány pedagógiai tanulsága.

18-19.

Hermann Judit: Az éljenzés a jó János pápának szólt. Gondolatok IX. Pius és XXIII. János boldoggá avatásáról – az életszentség mai útjairól. 19-21.

Szilczl Dóra, P: Szekták-kultuszok… III. Keresztény alapú szektás közösségek jellegzetes vonásai. 21-22.

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. Csapody Tamás, Sáry Gyula, Balló István, Bernolák Éva. 23-29.

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. IV. Kellemetleneket elviselni. 30.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 31.

Borián Tibor: Szabó Péter, S: A szacellum rózsája – Prohászka esszék. 32.

Christian Solidarity International. 33.

Olvasói levelek. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága. – Barsi Balázs: Ha az Egyházfórum valóban Egyházfórum… 34.

2000/6.

Ratzinger, Joseph: Az Egyház a világban – a kereszténység igazsága? 3-8.

Eördögh Iatván: A Vatikán keleti politikája. 8-14.

Wildmann János: Ferences békemisszió Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában. 15-16.

Sauer, Ralph: A hitoktatás Európa országaiban. 17-19.

Dobos László: Hittan – felnőtteknek. 19.

Szilczl Dóra, P: Szekták-kultuszok… IV. Kilépés a mozgalomból. 20-21.

A felelősség etikája – gondolatok a XXI. század elé. 22-23.

Megnyílt az Egyházfórum honlapja. 23.

Lábady Tamás: Házasság a harmadik évezred küszöbén. 24-26.

Tisztelt Olvasónk! 26.

Wolf Judit: A személyes kapcsolat etikája. 27-29.

Feminista morál – férfiközpontú teológia. A macsókultúrát másoljuk? 29.

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. V. Tévelygőket meginteni. 30.

Folyamatok. 31-32.

Christian Solidarity International. 33.

Olvasói levelek. – Kamarás István: Nem fosztogattak, hanem osztogattak. – Gárdonyi Máté: Tisztelt Szerkesztőség! /A Trentói zsinatról./ 34.

2001/1.

Rauber, Karl-Josef: Az ökumené értelmezése és kilátásai. 3-7.

Küng, Hans: A világbéke víziója. Kötelezőnek tekint-e magára nézve az emberiség egy közös világethoszt? 7-8.

Eördögh István: A Vatikán keleti politikája. II. rész. 9-12.

Rennkamp, Hans Joachim: Isten alkonya. Avagy: Isten utáni vágyakozás. 13-14.

Midling Andrea: „Istent érzékelni”. 14-15.

Tisztelt Olvasóink! 15.

Molnár Péter: Éhség, nyomor; földrengés – segítőkészség, avagy a felebaráti szeretet nem ismer határokat. (Ami a híradásokból kimaradt.) 16-18.

Egy megbízható, 25 éve működő kapcsolatot… 18.

Jäger, Willigis: Az Egy és Teljes szimfóniája. 19-21.

Ruster, Thomas: Amit csak Isten tud megoldani. 21-23.

Gyulay Endre megyéspüspök szentbeszéde Sinkovits Imre gyászmiséjén. 24-25.

Szathmáry Sándor: Ablakok az eszkatonra. 25-27.

A halálközeli állapotokról – sokoldalúan. 27.

Molnár Péter: Elviselhető terheket kapunk, vagy elviselhetetlen terheket választunk? (Szabadulás az alkohol rabságából…) 28-29.

József Attila: Istenem. 29.

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedetei. VI. Ellenségnek megbocsátani. 30-31.

Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”? 31.

Somorjai Ádám: Széljegyzetek Gergely Jenő 17. monográfiája kapcsán. 32.

Folyóiratszemle. Összeállította: Dévény István. 33.

Christian Solidarity International. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2001/2.

Szennay András 80 éves. 3.

Farkas Beáta: Az egyházak gazdálkodása Magyarországon. 3-7.

Wildmann János: Aki fizet – újabban beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Kelet-Európában.) 7-10.

Eördögh István: A Vatikán keleti politikája. III. rész. 11-14.

Deme Tamás: Az ökumené nem az „együtt”, hanem az „egy”. 15-17.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. I. rész. Az emberi személy méltósága, jogai és hivatása. 18-19.

Papp Ferenc: KÉSZ – Pax Romana találkozó a Zsinati Klubban. – avagy: hol és hogyan keressük Isten országát? 20-22.

Kamarás István: Perbeszéd és párbeszéd. 23-25.

Kamarás István: Egyházközség-építők. 25.

Midling Andrea: Szeretni azt jelenti… 26-27.

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. VII. Élőkért és holtakért imádkozni. 28-29.

Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”? 29.

Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban. 29.

Molnár Péter: „Beszélgetés a Mesterrel”. 30-31.

Folyamatok. 32.

Csapody Miklós: Mária-kultusz és hagyomány. 33.

Christian Solidarity International. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2001/3.

Farkas Beáta: Az egyházak gazdálkodása Magyarországon. II. 3.

Wildmann János: Aki fizet – már régóta beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Nyugat-Európában.) 7-9.

A megyés püspököknek. 10.

Az Egyházfórum nem kapott. 10.

Gánóczy Sándor: Dogma a dogmatizmus tükrében. 11-14.

Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? 14.

Az erdélyi „Szent Ferenc” Alapítvány. Déva. 15-18.

Wildmann János: Magdi néni és a negyvenegy árva. 18.

Schönborn, Christoph: Egyház és jogalkotás Európában. 19-20.

Makai Szilvia és Balogh Gábor: Vélekedés párkapcsolatról, házasságról, erkölcsről. 21-22.

Wildmann János: „Halleluja”-kocsi. 23.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. II. Szolidaritás, tolerancia, szubszidiaritás.

23-25.

Molnár Imre: „Ők lent vannak, de én mindezt felülről látom…” Interjú Jan Sokol érsekkel, a Pozsony-Nagyszombati Egyházmegye püspökével. 26-28.

Bitó László: Jákob Jézus színe előtt. 28-31.

Folyamatok. 32-33.

Víz Péter: Christian Solidarity International. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2001/4.

Bibó István: Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna… 3-7.

Guiora, Alexander Z: Gyökerek, de nem kötelékek. 8-10.

Fidesz-MDF megállapodás. – Putyin a keresztény értékekért. 10.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. III. A közjó, az igazságosság, a magántulajdon, a globális szeretet szerepe. Mennyire érvényesül a Társadalmi Tanítás a magyar közéletben? 11-13.

Az Egyházfórum Alapítvány 2000. évi elszámolása. 13.

2000-ben az Egyházfórum Alapítvány… 13.

Wildmann János: Aki fizet – egyszer majd beleszól… Interjú Veres András püspökkel, a Püspöki Kar titkárával. 14-15.

Dávid Ibolya: Ezredforduló – sorsforduló. I. rész. 15-18.

Dévény István: Egyház – Múlt – Jövő. 18-19.

Csonka Judit: Szerelem, házasság, szexualitás, erkölcs – a lélekgyógyász szemével. 20-21.

Meszéna Tamás: Beszédes cáfolat. 21-22.

Lovkóné Kiss Kármen. 22.

Paksi József: Emlékeztem. – Most emlékszel. 22.

Rennkamp, Hans-Joachim: Az arc. 23-24.

Midling Andrea: A színek nyelve. 24-26.

Midling Andrea: Negyed-(ima)-óra. 26-27.

Pakisztánban szerzetesnők utcagyerekekről gondoskodnak. – A svéd lutheránus egyház elveszti híveit. – Hollandia vallási helyzete. – Burundiban egy templom vált brutális gyilkosság színhelyévé. 27.

Nyíri Tamás: Jólét és szegénység. 28-29.

Összefüggés az öngyilkosság és az abortusz között… 29.

Papp Ferenc: Szabó Ferenc: Keresztények az ezredfordulón. 30-31.

Pakisztánban számos embert halálra ítélnek vallásos meggyőződéséért. 31.

Víz Péter: Christian Solidarity International. 32.

Olvasói levelek. 33-34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2001/5.

Boulad, Henri: „Ha ismernéd Isten ajándékát…” (Részletek Henri Boulad SJ 1978 decemberében Alexandriában mondott szentbeszédeiből.) 3-4.

Painadath, Sebastian: Isten születése az emberben. Theószisz – a keresztény lelkiség egyik elfeledett őstapasztalata. 5-6.

Zulehner, M. Paul – Fischer, Josef – Huber, Max: „Népem lesznek”. A gyülekezeti hit alapjai. 6.

Pécsi Debora: Vidéki plébániák – halál és feltámadás. 7-8.

Aszalós János: Az egyházközségi bázisközösségekről. 9-15.

Rahner, Karl: Egyházreform. 13.

Dobos László: Egy megvalósításra váró „utópia”. 16-17.

Mihályi Gilbert: „Az idők jelei”. Mindnyájan emberek vagyunk, embertársak, miért nem élünk így? 18-19.

Vélemények a világegyházból. 19-20.

Levél az USA-ból. 20.

Staikos, Michail: Európa egyesítése és az egyházak. 21-22.

A televízió, mint az élet visszatükrözése. 22.

Pongrácz Tiborné: Együttélés házasságban vagy házasság nélkül. 23-24.

Dávid Ibolya: Ezredforduló – sorsforduló. II. rész. A Szent Korona-tan. 25-27.

Kende Péter: Az egyházak legitimációja. 27-28.

Deme Tamás: Háló 2002: Önismeret és együttéléstan. 28-29.

Bachl, Gottfried: Harry Potter – varázslatos világ? Vallás, mese, valóság. 29-33.

Víz Péter: Christian Solidarity International. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2001/6.

Kirchschläger, Walter: Isten szól a ma emberéhez. A bibliai gyülekezeti reménység aktualitása. 3-7.

Wildmann János: Plébánia – közösség. Beszélgetés Blanckenstein Miklóssal. 8-11.

ENSZ: vallás a rasszizmus ellen. 11.

Lörsch, Martin: „Jó úton vagyunk?” Közösségfejlesztés egy lelkipásztori kerületben. 12-17.

Ősszel várhatóan megjelenik a cigány nyelvű Újszövetség. 17.

Siklós László: Újszövetség és antiszemitizmus? 18-20.

Franciaországban február első hetében tartják a keresztények kommunikációs hetét. 20.

Suttner, Ernst Christoph: Az „egyháznemzetektől” a nemzeti egyházakig. Megfigyelések a Délkelet-Európában történt súlyos következményekkel járó paradigmaváltásokkal kapcsolatban. 21-23.

Zsidó-keresztény konferencia Párizsban. 23.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. IV. Történelmi áttekintés. 24-27.

Böjte Csaba: Csodálatos élni az Evangéliumot! 27-28.

Tisztelt olvasóink! 28.

Késmárki Zsolt: Pártfogók legyünk vagy szolgáltatók. Lehner, Markus – Manderscheid, Michael (Hrsg.): Anwaltschaft und Dienstleistung. Organisierte Caritas im Spannungsfeld. 29-30.

Tillmann József: A hely: Janáky István épületei, rajzai, írásai. 30.

Tillmann József: Szasz, Thomas: Szertartásos kémia. 30-31.

Tillmann József: Changeux, J-P. – Ricoer, Paul: A természet és a szabályok. 31.

Víz Péter: Christian Solidarity International. 32.

Teológia személyesen… 32.

Olvasói levelek. Memorandum a szlovákiai magyar katolikus közösség helyzetéről, problémáiról és ezek megoldási lehetőségeiről. 33-34.

Fiatal lányok megcsonkítása. 34.

Teológia személyesen… 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2002/1.

Bárdosy Éva: Új evangelizálás inkluzív nyelven. 3-5.

Buday Kornélia: Az alma és a fája. Nők vallási szocializációja a keresztény egyházakban – és annak feminista kritikája. 6-9.

Suttner, Ernst Christoph: Az „egyháznemzetektől” a nemzeti egyházakig. II. rész. Megfigyelések a Délkelet-Európában történt súlyos következményekkel járó paradigmaváltással kapcsolatban. 10-12.

A legnagyobb hazai zöld könyvtár. 12.

Oikosz és Egyház – közös házunk. Környezeti viszonyaink. 13.

Válaszd az életet…! 13-14.

Böjthe Csaba: Hol van Nikaragua? 14-15.

Folytatják a Prohászka-templom felújítását. 15.

Horvát Ciprián: Lucerna Hungarorum. 16-17.

Hegyi Gyula: Választások előtt. 17-18.

Nyilatkozat. 18.

Az eltelt négy év… 18.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. V. Történelmi áttekintés. 19-22.

Ádám János: Nomen est omen. A jezsuiták szegedi Kálvária sugárút 1. ingatlanának kálváriája. 22-25.

Dergezné Fazekas Orsolya: A moldvai csángók anyanyelvi kérdései. Ahol nehéz magyarnak lenni. 25-27.

Di Blasio Barbara: Sík Sándor: A magyar költők Isten-élménye. (Kereszténység és irodalom, Válogatott írások, Vigília) 28.

Midling Andrea: Élettörténet mint hittörténet a lelkigyakorlatok metszéspontjában. 29-30.

Vatikán után Budapesten A magyar kereszténység ezer éve című tárlat. 30.

Nyíri Tamás: Szabadság, egyenlőség, testvériség. 31-32.

ESWTR – European Society of Women in Theological Research. 33.

Az Új Pünkösd kiadványai. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35-36.

2002/2.

Kinsley, David: A környezetre ártalmas és a környezetért felelős kereszténység. 3-10.

Buday Kornélia: Az alma és a fája. A nők vallási szocializációja a keresztény egyházakban – és annak feminista kritikája. 11-14.

Gabriel, Ingeborg: Az európai integráció szociáletikai aspektusai: A békeprojekt és a „technokrata kapitalizmus” között. 15-17.

Magyar Nemzet. 17.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. VI. Történeti áttekintés. 18-21.

Szélerőműpark épülhet Zámolyon is. 21.

Varga Gyöngyi: A nyár teológiája. 22-23.

Dergezné Fazekas Orsolya: Egy keresztény ember. 24-27.

Állatvédő aktivista gyilkolta meg Fortuynt. – Az égéstermékek és Amazónia erdei. – Ingyen reggeli az ebpiszokért. 27.

Varga László: Meghívás az életszentségre. 28-31.

Di Blasio Barbara: Szabó Árpád: Magyarság irodalom és filozófia. Olvasókönyv a filozófia és az irodalom tanulásához. 32-33.

Kiköltözési folyamatok a fővárosból az agglomerációba. 33.

Olvasói levelek. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

Folyóiratunk megjelenését támogatta… 36.

2002/3.

Pánovics Attila: Gondolatok a fenntartható fejlődésről – Johannesburg előtt. 3-5.

Bakonyi Gábor: Feltűnő és eltűnő állatvilág. 5-6.

Burián Endre: Az erdőről. 7-8.

Zöld hírek. 9-12.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete. 13-14.

Várszegi Asztrik: Az ökumenikus gondolat Pannonhalmán. 15-16.

Birtalan Balázs: Gondolatok a nők pappá szentelésének lehetőségéről. 17-18.

Grün, Anselm: Testünk méltósága. 18-19.

Vallásszabadság a világban. 19.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. VII. Történelmi áttekintés. 20-22.

Dévény István: Zsoltárok a hittanórán. 23.

Tisztelt olvasóink! 23.

A mariazelli kiáltvány (1952). 24.

Friedrich, Otto: König bíboros – szemtanú és főszereplő. „…szárnyakat adott az életem során”. 25-26.

Balás Béla: Mit tennék, ha én lennék az amerikai elnök? 26.

Sérülékeny vízbázisok. 26.

Horváth Zoltán: Nyílt levél a választások után. Miért vesztettünk, mi a teendőnk egyházi oldalról nézve? Mi történt? – Választások 2002. 27-28.

Egyház és AIDS. 28.

Wildmann János: Egyházpolitikai adalékok. 29-30.

Egy elfelejtett genocídium. – A kivégzett örmények emlékére. 30.

Böjte Csaba: Talán majd egyszer hableányt tetoválok a mellemre. 31.

Kápolnaszentelés. – Püspökszentlászló, 2002. május 20. 32-33.

Olvasói levelek. 34.

Folyóiratunk megjelenését támogatta… 36.

2002/4.

Hafenscher Károly: Bizalommal a jövő felé. 3-5.

Aszalós János: Ökumené – négymillió vallás országában. 5-9.

Pásztor János: Egyház és misszió – ma? 9-14.

Nagypál Szabolcs: Egy kis tavasz: a Békés Gellért Ökumenikus Intézet. 15.

(dt:) HÁLÓ, a magyar katolikus közösségek közép-európai hálója. 16-17.

Borhidi Attila: Hűség a természethez. 18-20.

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. VIII. Katolikus szociális reformmozgalmak hazánkban a Rerum Novarum utáni időkben. 21-24.

Kecskés Aranka: Keresztény nők Európa jövőjéért. A EFECW/Ecumenical Forum of European Christian Women – Európai Keresztény Nők Ökumenikus Fóruma/ jubileumi közgyűlése a csehországi Čelákovicében. /2002. aug. 25 – szept. 1./ 24-25.

Gáspár Csaba László: Kis mozdulatok és a mindenség. 25.

Kamarás István: Egy furcsa kiáltvány margójára. 26-27.

Forintos György: A politika cikkcakkjai, a születés és katarzis kínjai. 27-29.

Molnár Pál: Médiaerőszak. 29-30.

Midling Andrea: Az önbecsülés kiskátéja. 31.

Hofer, Stefan: A nagy szamárfal, avagy mit hoz a jövő? 31-32.

Deme Tamás: Korzenszky Richárd: „Légy áldott…” 32.

Boulad, Henri: Ha az igazság nem élet, akkor semmi. 33.

Olvasói levelek. 34.

Tisztelt olvasóink! 34.

Folyóiratunk megjelenését támogatta… 36.

2002/5.

Koch, Kurt: Felfedezni a karácsonyt. 3.

Polgár Kornél: Figyelemreméltó törekvések az eucharistia ünneplésének térbeli rendezésében. 4-7.

Bíró László: Házascsoportok az egyházban. 8-10.

Szűcs Gábor: Családotthon – nevelt gyerek. 10-12.

Kőszegi Tamásné: El tudjuk-e engedni gyermekeinket? 13-14.

Nemes Márta, Cs. F: A családpedagógia szerepe és módszerei. 14-16.

Szvacsekné Jahn Margit: A család, mely fogyatékos gyermeket nevel. 16.

Spéder Zsolt: Párkapcsolatok, gyermekvállalás az ezredfordulón. 17.

Mártonffy Marcell: A dolgok erdejéből. 18-19.

Dévai Márton: Hozzászólás. 19.

Buday Kornélia: Jelek és zárójelek. A női papság szerepéről dióhéjban. 20-22.

Gereben István: Mit tennék, ha én lennék a kaposvári püspök? 22-23.

A válasz. 23.

Lelovics László: Való világ? Tévévilág! Azonosulj a közönségessel! 24.

Lelki hidat építeni a népek egyesítésére. Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE) püspökeinek nyilatkozata az Európai Unió bővítése érdekében. 2002/5. 25-27.

Tinódi-lant Ferencz Évának. 27.

Jakab Attila: A víz problémája: a szimbólumtól a gazdasági érdekig. 28-29.

Simonyi Gyula: Cedric Prakash Magyarországon. 30.

2001-ben az Egyházfórum Alapítvány… 30.

Ökológiai hírek. 31-32.

Vallás és Európa jövője. 32.

Tisztelt olvasóink! 32.

Radnóti Róbert: Balogh Margit –Szabó Csaba: A Grősz-per. 33.

MJ: Dávid Katalin: Bibliai jelképek kézikönyve. – A teremtett világ misztériuma. 33.

Monológok kettesben. 34.

Aranyszarvas-díj Hintsch Györgynek. 34.

A rózsafüzér jót tesz a szívnek. 34.

Olvasói levelek. 35.

Folyóiratunk megjelenését támogatta… 36.

2002/6.

Fodor Gábor: Mustármag és kovász. Az egyházi iskolák növekvő felelősségéről. 3-8.

Kacsó András: Egy szubjektív vélemény az egyházi iskolákról. 9-10.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita: Szűk az ösvény, de járható – és szép! 10-12.

Varga Péter Pius: Mások okulására. 13-15.

Midling Andrea: A személlyé válás és a vallás. 16-17.

Dévény István: „Az erőtlen testben rejlő erő”. 18.

Meesmann, Hartmut: Kommunikatív teológia. 18-19.

Európa jövője. Politikai kötelezettségvállalás, értékek és vallás. Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE) titkárságának a hozzájárulása az Európai Unió jövőjéről az Európai Konventben folyó vitához. 20-21.

Frigyes István: Ecclesia politica – Magyarország 2002. 22-24.

Wildmann János: Cirkusz helyett békét. Egy korszerű egyházpolitika alapjai. 24-26.

Tiltakozásaink a Való Világokon. Gyönge válaszok és keresztény alternatívák. 26.

Európa és az egyházak. 26.

Pete József: Humán? Öko? Lógia? Kritikai megjegyzések Nánási Irén írásához. 27-30.

Testvéri közösség és megbocsátás. Rövid beszámoló a 2002. évi taizéi találkozóról

Párizsban. 30.

Jakab Attila: Le Goff, Jacques: Assisi Szent Ferenc. 31.

Jakab Attila: Sarkady Béla: Jó Pásztor. 31-32.

Radnóti Róbert: Jäger, Wiligis: Hullámaiban a tenger. Wiligis Jäger és Christoph Quarch beszélgetése a misztikus spiritualitásról. 32-33.

Radnóti Róbert: Szennay András: Visszatekintés. Válogatás az elmúlt negyedszázad interjúiból, előadásaiból, írásaiból. 33.

Tisztelt Olvasóink! 33.

Prakash, Cedrik: Karácsonyi levél. 34.

Az életigenlő mozgalom imahadjárata. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

Folyóiratunk megjelenését támogatta… 36.

2003/1-2.

Teleki Pál: Európa és a magyar hivatás. 3.

Jakab Attila: Keresztény Európa? 4-9.

Kálmán Attila: „Ti vagytok a föld sója”. 10-11.

Várszegi Asztrik: Keresztények egysége – Európa egysége: vágy vagy kihívás. 12-15.

Máté-Tóth András: Az Európai Unió bővítésének vallási és egyházi dimenziói. 16-18.

Wildmann János: A magyar katolikus egyház és az európai integráció. 19-22.

Schanda Balázs: Állam és egyház az Európai Unió tagjelölt államaiban. 23-29.

Európai tévhitek és cáfolataik. 29.

Pásztor János: Isten jelenléte Európában. 30-31.

Törzsök Erika: Európai Unió: vallások, kisebbségek. 32-33.

Sládek, Kamil: Szlovákia, úton az Európai Unióba. 34-36.

Slouk, Petr: Európai integráció cseh módon. 37-41.

Kalinowski, Wojciech: Lengyelország belépése az Európai Unióba. 42-43.

Chagala, Taras: Az ukrán kivándorlók lelki segítésének a problémája az EU országaiban.

44-48.

Varga Gyöngyi: Megújítod a föld színét. A tavasz teológiája. 49-51.

Vécsey Annamária: Lelki naplóm a Caminon. (Zarándoklat Santiago de Compostellába, 2002). 52-59.

Deme Tamás: Vácz Jenő. (1914-2003) Az „életrendező” társaslekű remete. 60-61.

Jakab Attila: Beevor, Antony: A spanyol polgárháború. 62-63.

Jakab Attila: Minucius Felix, M: Octavius. 63.

Radnóti Róbert: Cs(izmadia) F(erencné) Nemes Márta: Boldogságreceptek. 64.

Radnóti Róbert: Megalkuvás nélkül. Romzsa Tódor élete és halála. 64-65.

Bács Béla János: A folyó elválaszt, a híd összeköt. 65.

Böjte Csaba: „Jöjjön el a Te országod!”. 66.

/Egyházfórum könyvek./ 67.

2003/3.

Buday Kornélia: Cigány vagy roma? Elmélődés a konstruktív szándékú segítségnyújtásról.

3-5.

Magdali Mária: Cigánypasztoráció Alsószentmártonban. 6-8.

Tetz Katalin – Hofher József: Egy cigány közösség társadalmi és vallási életét meghatározó tényezők Köröm községben. 9-11.

Dúl Géza: Sok vagy kevés? – Cigánypasztoráció 2003. 12-15.

Weiss, Lothar: Cigánypasztoráció: az ember méltóságára figyelni és azt oltalmazni. 16-19.

Gergely Dezső: A kisebbségek liturgiája az Európai Unió küszöbén. (Beszámoló egy „fontos” eseményről.) 20.

Balázs Zoltán: A pluralizmus. 21-27.

Lelovics László: Út a jólétbe. 28-29.

Jakab Attila: Csángósors. 30.

Radnóti Róbert: Gergely Jenő: A Mindszenty-per. 31.

Radnóti Róbert: Riccardi, Andrea: Keresztények a vértanúság századában. 31-32.

Hadházi Antal: A Magyar ACAT – Hittel az Erőszak Minden Formája Ellen Nemzetközi konferenciája. (Nyíregyháza, 2002. 10. 12-13.) 33.

Olvasói levelek. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2003/4.

Faivre, Alexandre – Dibout, Cécile: Az ókereszténység és a hadsereg. 3-5.

Cseke Ákos: Hadviselő elmék. Filozófiai háború a 12. századi Európában. 6-9.

Boda László: A háború a katolikus erkölcs mérlegén. 10-12.

Balázs Zoltán: Háború és erkölcsi igazolás. 13-15.

„Boldogok a békességteremtők”. Nyilatkozat az iraki krízisről. 16.

Szécsi József: Az abortusz és az ókori zsidó források. 17-22.

Tények és számok. 23.

Larsen, Janet: A népességnövekedés földínséghez vezet. 24-25.

Vécsey Annamária: Lelki naplóm a Caminon. (Zarándoklat Santiago de Compostellába, 2002.) 2. rész. 26-29.

Jakab Attila: Al-Ghazálíj, Abú-Hámid Mohammed: A tévelygésből kivezető út. (Vallásfilozófiai önarckép.) 30.

Jakab Attila: Liebi, Roger: Izrael és Irak. A közel-keleti tűzfészek a Biblia fényében. 31.

Jakab Attila: Lukacs, John: Az Egyesült Államok XX. századi története. 32.

Peres Imre: Martialis: Válogatott epigrammák/Electa epigrammata. 33.

Radnóti Róbert: Fésületlen gondolatok egy irodalmi Nobel-díj kapcsán. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2003/5.

Mihályi Gilbert: A Biblia üdvösségtörténet. A Szentháromság egy Isten szeretetközössége az emberekkel. 3-6.

Szabó Julianna: A Szentírás értelmezése. 7-9.

Szűcs Ferenc: A Biblia jelentősége a protestáns tradícióban. 10-13.

Benyik György: A Biblia üzenete. 14-15.

Szécsi József: A Tóra-olvasás törvényei és szokásai. 16-17.

Balogh Judit: A Magyarországon forgalomban lévő katolikus hittankönyvek zsidóságképe.

18-20.

Dulai Alfréd: Valóban instabillá vált a földi klíma. 21.

Vécsey Annamária: Lelki naplóm a Caminon. (Zarándoklat Santiago de Compostellába, 2002.) 3. rész. 22-25.

Radnóti Róbert: A montserrati szép napok. (Rövid beszámoló Európa egyik legszebb bencés kolostoráról.) 26-27.

2002-ben az Egyházfórum Alapítvány… 27.

Dévény István: Cigánykeresztút. Mehr, Mariella: Kőkorszak. 28-29.

Jakab Attila: Freedman, David Noel: A kilenc parancsolat. A bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában. 30.

Jakab Attila: Ricoeur, Paul – LaCoque, André: Bibliai gondolkodás. 31-32.

Jakab Attila: Baldermann, Ingo: A Biblia, a tanulás könyve. A bibliai didaktika alapjai.

32-33.

Jakab Attila: Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában. 33-34.

Mézes Zsolt László: Smend, Rudolf: Keresztény prédikációk az Ószövetségről. 34.

Egyházfórum folyóirat. 35.

Egyházfórum könyvek. 35.

Akciós /Egyházfórum/ könyvek. 36.

2003/6.

Bolyki János: Megtestesülés és a János evangélium. 3-4.

Pesthy Mónika: Jézus születése és gyermekkora az apokrifek szerint. 5-7.

Szent Ágoston: Beszéd Urunk Jézus Krisztus születésére. 8-9.

Kránitz Mihály: Dr. Vanyó László. 9.

Buday Kornélia: Betlehem. 10.

Balogh Judit: A Magyarországon forgalomban lévő katolikus hittankönyvek zsidóságképe. (Félreértések és félremagyarázások.) 2. rész. 11-18.

Hübel Szilvia: Az Egyházon kívül is van üdvösség? 19-22.

Vécsey Annamária: Lelki naplóm a Caminon. (Zarándoklat Santiago de Compestellába, 2002.) 4. rész. 23-24.

Gyürki László: Az ötödik evangélium. 25-28.

Jakab Attila: Golarits István – Prokopp Mária: Árpád-házi Szent Erzsébet. 29.

Frenyó Zoltán: Johnson, Paul: Isten nyomában. 29-30.

Varga Péter Pius: Warns, Else Natalie – Fallner, Heinrich: Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve. 30-32.

Jakab Attila: Bolyki János: János evangéliuma a görög tragédiák tükrében. 32.

A püspöki kar az iskolai titoktartás szabályozásáról. 33.

Olvasói levelek. 33-34.

Kedves Olvasónk! 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2004/1.

Pákozdi István: Missziós munka az egyetemi ifjúság körében. 3-5.

Nóda Mózes: Kereszténység a romániai egyetemisták körében. 6-7.

Csontos, Ladislas: Az egyetemi pasztoráció Szlovákiában. 8-10.

Marynovych, Myroslav: Az ukrajnai evangelizáció ökumenikus megközelítése. 11-12.

Balogh Judit: A Magyarországon forgalomban lévő katolikus hittankönyvek zsidóságképe. (Az Ószövetség tárgyalása.) 3. rész. 13-17.

Korondi Kinga: Emmánuel. A karizmatikus megújulás gyümölcse. 18-19.

Korondi Kinga: „Világszélhámos”-e vagy eszköz? 20.

Böjte Csaba: Hiszek az Isten teremtette világ Jóságában. 21.

Radnóti Róbert: Ég és föld között. Látogatás a Meteorák kolostor-városában. 22-23.

Gromon András: Válasz egy kritikára. 24-26.

Karlócai Miklós: Levél egy kritikára. 27.

Buda Péter – Gábor György – Wildmann János: „Szabad egyház szabad államban.” Az állam és egyházak kapcsolatának irányelvei. (Tervezet.) 28-30.

Jakab Attila: Assman, Jan: Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése. 31.

Jakab Attila: Graves, Sue: Ismered a Bibliát? 32.

Bálint Bánk: Ferenczi Zoltán: Drog és vallás. Gyakorlati kézikönyv lelkipásztoroknak, diakónusoknak és gyülekezeti munkásoknak. 32-33.

Frenyó Zoltán: Molnár Tamás: Teisták és ateisták. 33.

Kormos István: Tiszta mezőben. – Stangier, Klaus-Werner: Itt és most. 35.

Akciós /Egyházfórum/ könyvek. 36.

2004/2.

Rauber, Karl-Josef: Európa – negyven évvel a zsinat után. 3-7

Wildmann János: Az Európai Unió identitása és a kereszténység. 8-12.

A Magyar Teológusnők Ökumenikus Egyesületének teológiai műhelye. 12.

Eggensperger, Thomas: A közjó Európában. Kérdések a katolikus szociális tanítás egyik klasszikus fogalmához. 13-15.

Bissoli, Cesare: Az Ószövetség a közösség életében. 16-21.

Gyürki László: Szent Pál útjain Görögországban. 22-23.

Körber, Manfred: Egyház és regionális fejlesztés. 24-28.

Rédly Elemér: Hozzászólás dr. Balogh Judit írásához. 29-30.

Röviddel a halál előtt: túlvilágban –vagy evilágban? 30.

Jakab Attila: Kavanaugh, John F: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban. A kulturális szembenállás lelkisége. 31.

Jakab Attila: Kertzer, David I: A pápák a zsidók ellen. A Vatikán szerepe az újkori antiszemitizmus kibontakozásában. 32-33.

Radnóti Róbert: Assisi Szent Ferenc. Aki a szívével gondolkodott. 33.

Winkler Lajos: Mozart: Koronázási mise. 34.

Winkler Lajos: Schubert: Nagymisék. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2004/3-4.

Szászi Balázs – Barta Anna – Gyurisné Hutter Katalin – Gyuris Csaba: Munkáspasztoráció. 3-8.

Csiszér László – Gyuris Csaba – Schröffel Krisztián – Simó Ferenc: CIJOK európai koordinációs találkozó. 9-11.

Joseph Cardijn. 11-13.

Jakab Attila: A laicitás kilátásai Kelet-Közép-Európában. 13-16.

13 jó tanács az élethez. 16.

Rédly Elemér: Lelkiismeret-vizsgálás 60 év után. 17-21.

Benyik György: Az újszövetségi „koinónia”. 22-25.

Szécsi József: Mel Gibson: A passió. 26-28

Peres Imre: Feltámadás vagy sírrablás? Elmélkedés a Mt 28, 11-15 alapján. 29-30.

Gergely Dezső: Látogatóban a Szunto Baro Manusnál. Benyomások, gondolatok egy római zarándokútról. 30-33.

Wachinger, Lorenz: Másodszor is megszületni. A megtérés lélektana és a keresztény hagyomány róla alkotott elképzelései. 33-35.

Rendtorff, Trutz: Kizárják-e egymást: közjó és önérdek? 36-38.

Zink, Jörg: A teremtéstörténet visszája. 38-39.

Mihályi Gilbert: Tanuljunk az egyház és az államhatalom összefonódásának torzulásaiból. Megjegyzések a Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez. 40-42.

Pásztor János: Egy református hozzászólás. 42-44.

Frenkl Róbert: Egy evangélikus vélemény. 45-46.

Schanda Balázs: Megjegyzések a munkadokumentumhoz. 46-47.

Ádám Antal: Észrevételek a tervezethez. 48-49.

Scharle Péter: Magánvéleményem a munkaanyagról. 49-51.

Forintos György: Színe és visszája. 51.

Jakab Attila: Dulles, Avery: Az egyház modelljei. 52.

Jakab Attila: Frenyó Zoltán (szerk.): Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok. 52-53.

Jakab Attila: Discepoli di verita: A beteg pápa árnyékában. 53-54.

Gedeon Magdolna: Sáry Pál: Keresztre feszítés az ókorban. 54-55.

Szécsi József: Schőner Alfréd: Teérted! Te érted… 55.

Radnóti Róbert: Häring, Bernhard: Láttam könnyeidet. Vigasztalások könyve betegek és hozzátartozóik részére. 56.

Radnóti Róbert: Szabó Mária, D. (szerk.): Emberek, akik Istent keresik. Magyar írók bibliai történetei. 56.

Mézes Zsolt László: Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben. 56-57.

Novotny Dániel: Vischer, Lukas: Kálvin öröksége és a református egyházak jelenkori szakadásai. 57-58.

Szabó Ferenc: Zink, Jörg: Egyetemes egyház, de mikor? 58-59.

Radnóti Róbert: Dizséri Eszter (szerk.): Fülep Lajos élete. 59-60.

Radnóti Róbert: Blet, Pierre: XII. Pius és a második világháború a Vatikán archivumai alapján. 60-61.

Winkler Lajos: Gregorián énekek magyarul. 61.

Honffy Mária – Szentkereszty György: Morel Gyula emlékére. (1927. december 17. – 2003. szeptember 30.) 62-63.

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Előadások. 64-65.

Élő egyház – halott egyház. 65.

Főtisztelendő Atya! 66.

Olvasói levelek. 66.

/Egyházfórum könyvek./ 68.

2004/5.

Buday Kornélia: Földanyából csak földszag maradt? 3-7.

Grínaeus Tamás: „Vetek körösztöt öt ujjammal…” (A magyar hagyományos orvoslás szakralis elemei.) 8-10.

Tánczos Vilmos: A Szent Kereszt Hadserege egy moldvai csángó faluban. (Bogdánfalvaban.) 11-15.

Andrásfalvy Bertalan: Az igazi játék. A néphagyomány szerepe a személyiségfejlődésben és a társadalmi béke előmozdításában. 16-20.

A zsinat hatása Magyarországon. 21-23.

A sziget. 23.

Hermann Judit: A dialóguskultúráról nemzetközi fórumon. 24-26.

Reggeli. 26.

/Katolikus-e még az Új Ember?/: Schanda Balázs: Egyházi részvétel nélkül. 27-28. –

Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János: Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) 28-30.- Körner, Christoph: Egy külföldi vendég utólagos kritikai észrevételei az „Állam és Egyház az egyesült Európában” című konferencia apropóján. 30.

Jakab Attila: Vernette, Jean: Szekták. 31.

Jakab Attila: Victor János: Az Egyház bűnei. – Egyházi életünk válsága. 31-32.

Gárdonyi Máté: Kamarás István: Kis magyar religiográfia. 32-33.

Bálint Bánk: Körpöly Kálmán: „Mert én, az Úr vagyok a Te gyógyítód”. 33-34.

Jakab Attila: Chapman, Colin: Kié az ígéret földje? Elhúzódó válság Izraelben és Palesztinában. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2004/6.

Gárdonyi Máté: Hogyan engedhette meg ezt Isten? A keresztény hit és a természeti katasztrófák. 3.

Ádám Antal: Vallások párbeszéde. 4-7.

2003-ban az Egyházfórum Alapítvány… 7.

Szécsi József: A magyarországi katolikus hittankönyvek zsidóságképe. (1969-1996). 8.

Ferenci Demeter: Kötelező értékek, megdönthetetlen normák az iszlám szerint. 9-10.

Rácz Géza: A hinduizmus. 11-13.

Tarr Bence László (Ánanda Pradzsnyárádzsa): Rövid értekezés a vallási tolerancia kérdésköréről a buddhizmus szemszögéből. 14-16.

A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) kapcsolata más vallású istenhívőkkel. 17-20.

Az Európai Egyházak állásfoglalása az Európai Unió és Törökország kapcsolatának tárgyában. 21-22.

A zsinat hatása Magyarországon. II. 23-24.

Jakab Attila: A vallástudomány Magyarországon. 25-27.

A katolikus egyház világstatisztikája. 27.

A hit provokációja. Sabatina, az apostolnő. 28-29.

Frenyó Zoltán: Patrisztika és világnézet. Válasz Jakab Attilának. 30-32.

Jakab Attila: Ries, Julien: A szent antropológiája. A homo religiosus eredete és problémája. 33.

Szabó Julianna: Friedmann: Richard Elliott: A Biblia rejtett könyve. Az első prózai mestermű felfedezése. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2005/1.

Szécsi József: Néhány vallási és politikai jelenség Magyarországon és a nagyvilágban 2004-ben. 3-5.

Jakab Attila: Egy népszavazás tanulságai. 6-9.

Végh Endre: Gondolatok a 2004. évi népszavazás kudarcáról. 10-12.

Mihályi Gilbert: A Szentírás értelmezése és magyarázata. 13-16.

A zsinat hatása Magyarországon. III. Egy püspök mérlege. 17-18.

Békés Enikő: Városmisszió – Párizs. 19-21.

Máté-Tóth András: Vallástudomány? Magyarországon? Hozzászólás Jakab Attila cikkéhez. 22.

Egyházközség az aluljáróban – Miskolc-Avason. 22.

Benyik György: Fénnyel írt evangéliumok. 23-29.

Peres Imre: Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata. 30-31.

Jakab Attila: Bowker, John: Isten. Az örök igazság fürkészése. 31-32.

Jakab Attila: Török Péter: Magyarországi vallási kalauz 2004. 32.

Radnóti Róbert: Popper Péter: Az Írás. Az Ószövetség – a teremtés könyvétől Malakiás prófétáig. 32-33.

Radnóti Róbert: Papp Vilmos: Őrállók. Nevezetes presbiterek. 33.

Wildmann János: „Hazatért” a remény pápája. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2005/2.

Schermann, Rudolf: XVI. Benedek – hova vezeti az egyházat? 3-4.

Jakab Attila: Nursiai Szent Benedektől XVI. Benedekig. 5-8.

Hoppál Kál Bulcsú: Az igazság dialógusa. Az „egyetemesség” és az „egyetlenség” kijelentése, mint a valós dialógus alapja. 9-12.

A bevándorlók integrációja – a társadalmak integrációja. Alapvető elemek az EU migrációs politikájához. 13-14.

Drogkereskedőket fedező püspökök? Mély válságban a görögországi ortodox egyház. 15.

Bán Ervin: Egy katolikus történettudós emlékére. 16-17.

Mobil himnusz. 17.

Béky Gellért: Hommage à Kertész Imre. 18-21.

A zsinat hatása Magyarországon. IV. Vélemények. 22-23.

A magyarországi egyházmegyék 2004. évi statisztikája. 23.

Folyamatok. 24-25.

Várszegi Asztrik: Dr. Kis György (1914-2005) c. esperes, ny. plébános. 26-27.

Várszegi Asztrik: In memoriam Endreffy Zoltán (1944-2005). 27.

Jakab Attila: Lewis, Bernard: Az iszlám válsága. 28.

Jakab Attila: Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. 29.

Mézes Zsolt László: Spangenberg, Peter: Miért jó hinni? 30.

Gyürki László: Sándor Endre: Ruth. Az Úrhoz hűséges móábita asszony. 30-31.

Radnóti Róbert: Popper Péter: Az Írás. Az Újszövetség – Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. 31-32.

Winkler Lajos: Beethoven titka. A kilenc szimfónia Karajan és Bernstein vezényletével.

32-33.

Radnóti Róbert: Gereben Ferenc: Vallásosság és egyházkép. Interjúk tükrében. – Vallomások a vallásról. 33.

Olvasói levelek. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35, 36.

2005/3.

Faber, Malte – Manstetten, Reiner: Márpedig ez így van! – Vagy mégiscsak másképpen? 3-7.

Haller, Katharina: A kirekesztettek püspöke. Tíz éves Jacques Gaillot virtuális püspöksége.

8-9.

Kéry Magdolna: ŐKO-lakópark Sopronban. 10-12.

Wildmann János: Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami pénzen. 14-18.

II. János-Pál pápa: Mosolyod. 18.

Hábel János: A kettős állampolgárság és a nemzeti kisebbségek. 19-20.

Schiwy, Günter: A jövő misztikusa. 21-23.

Gabriel García Márquez búcsúlevele. 24.

Az ötvös tüze. 24.

A zsinat hatása Magyarországon. V. Világi hívek az egyházban. 25-26.

Jakab Attila: Beinert, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona. 27.

Radnóti Róbert: Szabó Ferenc: Keresztény gondolkodók a XX. században. 27-29.

Jakab Attila: Rosenthal, Bernice Glatzer: Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában. 30-31.

Radnóti Róbert: Jáki Szaniszló: Egy elme világa. 31.

Jakab Attila: Adriányi Gábor: A Vatikán keleti politikája és Magyarország 1939-1978. A Mindszenty-ügy. 31-32.

Radnóti Róbert: Wolff, Uwe: Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap között? Jézus élete korunk számára elbeszélve. 32.

Szatmári Györgyi: Schweizer, Eduard: Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. 32-33.

Olvasói levelek. 34.

Wildmann János: Katolikus tükör… 35.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2005/4.

Šarčević, Ivan: „Alászállás a holtak birodalmába.” avagy a kontextuális teológia előfeltevéseiről Bosznia-Hercegovinában. 3-13.

2004-ben az Egyházfórum Alapítvány… 13.

Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban. 14-17.

Trutwin, Werner: Egy „különc” keresztény. Emlékezés Sören Kierkegaard-ra. 18-22.

Taizei levél. 22.

Tomka Miklós: Kormányérvek alapvető emberi jogokkal szemben. 23-25.

Baritz István: Ki tartja a mentőövet? 25.

Az abaligeti csoda. 25-26.

Cziglányi Zsolt: „Az országban a törékeny falvak…” 26-27.

Megnyílik az új iskola Abaligeten. 27.

Mécs Imre: Forintos György ravatalánál. 28-29.

Jakab Attila: Mazower, Mark: A Balkán. 30.

Radnóti Róbert: Nacsinák Gergely András – Soós Sándor: Áthosz, a Szent Hegy, az

Istenszülő kertje. 31-32.

Gárdonyi Máté: Köpeczi Bócz Edit: Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége. 32- 33.

Radnóti Róbert: Knight, George A. F: VAGYOK – ez a nevem. A Biblia Istene és az emberi

vallások. 33.

Tisztelt Jakab úr! 2005/4. 34. – Tisztelt Plébános Úr! 34.

/Egyházfórum könyvek./ 2005/4. 35, 36.

2005/5.

Marton József: Márton Áron, Erdély püspöke. 3-9.

Körlevél a szabadulás után. 10.

Fellner Zoltán Ákos: A keresztény önmeghatározás globális kérdései. 11-12.

Szabó Gyula: Az egyházi múlt feltárása. 13-14.

Buday Kornélia: A csatkai cigány-búcsú. 2005. szeptember 3-án. 15-18.

Dőry István: De sustinebilitate. – A fenntarthatóságról. 19-21.

Wildmann János: Egyházi érvek alapvető emberi jogokkal szemben? 22-25.

Köbel Szilvia: Hozzászólás alkotmányjogi szempontból. 26.

Baritz István: Szemétdomb és kalasnyikov. 27.

Buday Kornélia: Hídépítés egy sokarcú Európában. Vallási gyökerek, hagyományok,

kontextusok, identitások. 11. Nemzetközi ESWTR-konferencia, Budapest, 2005. augusztus

24-28. 28.

Jakab Attila: Tusor Péter: A barokk pápaság (1600-1700). 29.

Komáromi Marianna: Metz, Johann Baptist: Az új politikai teológia alapkérdései. 30-31.

Jakab Attila: Tessore, Dag: A háború misztikája. 31-32.

Szatmári Györgyi: Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv. 32.

Radnóti Róbert: Regnault, Lucien: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. 33.

Papp Ferenc: Igen, Uram, érzem, megöregszem! 33.

Az Egyházfórum 2006 tavaszán lesz 20. éves. 34.

/Egyházfórum könyvek/ 35, 36.

2005/6.

Jókai Anna: Behomálylott ünnepeink. 3-4.

Komáromi Marianna: Karácsony biblikus szemmel. 5-6.

Komáromi Marianna: Karácsony története. 7-8.

Böjte Csaba: Isten szeretetét hordozó ember az áldás, az ajándék! 9.

Komáromi Marianna: A karácsony szimbólumai. 10-12.

Komáromi Marianna: Karácsonyi népszokások. 13-15.

Sajgó Szabolcs: Lettél test mindörökké. 15.

Fuchshuber, Annegret: A mikuláscsizma. 16.

A szent háromkirályok. A legenda modern változata. 17.

Kamarás István: Hárompúpú és a háromkirályok. Mese. 18-21.

Csikós Csaba: A nyolc boldog(talan)ság. I. rész. 22-26.

Victor András: Vallás és környezeti nevelés –testvérek. 27-28.

Wolf Judit: A nevelésről. 29-30.

Béky Gellért: Én nemzetem zsidó népem. 30.

Kerekasztal-beszélgetés az egyház-finanszírozásról. 31.

A kormány döntése szerint… 31.

Mézes Zsolt László: Spangenberg, Peter: Kicsinyek nagy kérdései. Tanuljunk meg a gyerekekkel hinni. 32.

Jakab Attila: Safrannski, Rüdiger: Mennyi globalizációt bír el az ember? 32-33.

Jakab Attila: Denzinger, Heinrich – Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. 33-34.

Kedves Olvasó! 34.

A 20 éves Egyházfórum… 35.

/Egyházfórum könyvek/ 36.

2006/1.

Tóth Tibor: Kreacionizmus és fejlődéselmélet. 3-5.

Zsengellér József: A bibliai teremtéstörténet rejtett szövete. 6-9.

Szécsi József: A teremtéstörténet a zsidó gondolkodásban a Talmudtól a modern korig. 10-15.

Csikós Csaba: A nyolc boldog(talan)ság. II. rész. 16-19.

Korzenszky Richárd: Keresztút. 20.

Simonyi Gyula: Vallás és globális képzés. 21-24.

Matavovszky Tiborné: Hol van párbeszéd? 25-26.

SZPG: Ökumenikus imaév. 26.

Báránybőrben. 27-28.

Bálint Bánk: Molnár Miklós: Isten munkája a család életében. Az 1Móz 37-50 alapján. 29.

Bugár M. István: Xeravits Géza (szerk.): Ikonográfia ökumenikus megközelítésben. 29-33.

Jakab Attila: Miller, Stephen M. – Huber, Robert V: A Biblia története. A Biblia keletkezése és hatása. 33.

Jakab Attila: /Tasi István (szerk.): A tudomány felfedezi Istent. Intelligens tervezés – az evolúcióelmélet új riválisa. 34.

Meghívó. 35.

/Egyházfórum könyvek/ 36.

2006/2.

Szécsi József: Jegyzetek Izrael vallási arculatához. 3-5.

Németh Pál: Az „iszlám” fogalma és jelentése. 6.

Gyürki László: Biblia és történelem. 7-12.

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Mi és ők! – és én? 13-16.

Papp Ferenc: Válaszok a körkérdésekre. 17-18.

Báránybőrben. II. 19-22. + 35.

Csikós Csaba: A nyolc boldog(talan)ság. III. rész. 23-27.

Fellner Zoltán Ákos: A viaszművész. 28-29.

Szabó Julianna: Karasszon István: Az Ószövetség varázsa. 30.

Peres Imre: Bolyki János: József és Aszeneth. Ókori regény József pátriárkáról és feleségéről, az egyiptomi Aszenethről. 31.

Jakab Attila: Grimaux, Thomas: Keresztényüldözés a világban. A 2005-ös jelentés. (=Persécutions antichrétiennes dans le monde. Rapport 2005) 32-33.

Radnóti Róbert: Johnson, Paul: A reneszánsz. 33.

Olvasói levelek. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2006/3.

Komáromi Marianna: Reményben élve. 3-6.

Brebovszkyné Pintér Márta: A nők ordinációjának története a Magyarországi Evangélikus Egyházban. 6-10.

Fodor Éva: A nők társadalmi helyzete. 10-11.

Lénárt Borbála: Családon belüli erőszak. 12.

Jáki Zsuzsanna: Vallásos fejlődés, istenképek nőknél és férfiaknál. 13-15.

Frigyes István: Sokan szomorkodtunk. 16-17.

Az embrionális őssejt-kutatás EU-s támogatásáról. 18.

Németh Pál: A teremtmény ábrázolásának tilalma az iszlámban. 19-20.

Ungureanu, Traian: A barbárság újjászületése. 20-24.

Pásztor János: Megjegyzések Papp Ferenc válaszaihoz. 25.

Rékai Miklós: „Gúzsba kötve táncoltunk.” Válaszok a körkérdésekre. 25-27.

Báránybőrben. III. 28-29.

Gyurisné Hutter Katalin – Szegedi Anikó: A különbségeink gazdagítanak! 30.

Szent-Iványi Ilona: Foci helyett teológiai vb döntő. 30.

W. L: Requiem a „világválogatottal”. 31.

Komáromi Marianna: Link, Christian – Luz, Ulrich – Vischer, Lukas: „… kitartóan részt vettek … a közösségben…” Az egység útja az Újszövetségben és ma. 31-33.

Fellner Zoltán Ákos: Balthasar, Hans Urs von: A dicsőség felfénylése. 33-34.

Jakab Attila: Crossan, John Diminic – Reed, Jonathan L: Jézus nyomában. A kövek alatt, a szövegek mögött Jézus és világa megértésének kulcsfontosságú felfedezései. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35, 36.

2006/4.

Wildmann János: Személyes visszaemlékezés. 3-7.

Máté-Tóth András: A megújulás vége. 8-9.

Csepregi András: Progresszív teológia. 9-12.

Pásztor János: Merre tovább? Az ökumené és az Egyházfórum. 13.

Jakab Attila: Útkeresés a jelenben. 14.

Nagy István – Fellner Zoltán Ákos: Repertórium. 1986/1-2005/6. 15-34.

2005-ben az Egyházfórum Alapítvány… 34.

Az Egyházfórum gyermekkönyvei. 35.

Az Egyházfórum könyvei. 36.

2006/5.

Végvári Vazul: Emlékezés 1956 őszére. 3-13.

Antal Ilona: A választások kapcsán, de nem a választásokról! Frigyes István: „Sokan szomorkodtunk” című cikkére válaszul. 14-17.

Böjte Csaba: Székelyföldi körkép. 17-18.

A métely. Válogatás az Egyházfórum honlapján közzétett, az ország helyzetével foglalkozó hozzászólásokból. 19-21.

Előző számunkban… 21.

Csikós Csaba: A világ világossága. 22-25.

Egymás megismerése – a párbeszéd feltétele. 26-28.

Báránybőrben. IV. Iskolafojtás. 29-30.

Jakab Attila: Fröhlich Ida: Az utókor hatalma. Újraírt szövegek. 31.

Fellner Zoltán Ákos: In memoriam Karl Rahner. 31-32.

Radnóti Róbert: II. János Pál: Emlékezet és azonosság. Beszélgetések az ezredfordulón.

32-33.

Galsi Árpád: Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma. 33.

Mézes Zsolt László: Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium. A názáreti Jézus elveszett tanításai. 34.

/Egyházfórum könyv/ 36.

2006/6.

Közel az Istenhez, közel az emberhez. Lelkipásztori munkaterv 2000. 3-9.

Szécsi József: A teremtéstörténet és az ókori Kelet. 10-12.

Béky Gellért: Hány Magyarország? 13-14.

Egyház és politika. Válogatás az Egyházfórum honlapján közzétett hozzászólásokból. 15-17.

Oehring, Otmar: Létezik-e vallásszabadság Törökországban? 17-21.

Báránybőrben. Iskolafojtás – folytatás. 21.

Balogh Judit: Körkérdések – válaszok. Összegzés. 22-23.

Wolf Judit: Évzáró gondolatok a keresztény fiatalok helyzetéről – a pápa látogatásainak tükrében. 24-25.

Gyakorlatias nemzedék szorításban. 26-27.

Végvári Vazul: Memento Nagy Gáspár. (1949-2007.) 28.

Nagy Gáspár: Hótalan a hegyek inge. 28.

Winkler Lajos: Egy istenkereső muzsikus. 29.

Jakab Attila: Kuhrt, Amélie: Az ókori Közel-Kelet. 29-30.

Balogh Judit: Vogt, Fabian: Isten hozott a Bibliában! Útikalauz a Szentíráshoz. 30-31.

Radnóti Róbert: Békés Enikő: A bíboros. Jean-Marie Lustiger. 31-32.

Wolf Judit: Endraß, Elke – Kratzer, Siegfried: Megbetegítő hit? Kiutak a válságból. 32-33.

Fellner Zoltán Ákos: Leloup, Jean-Yves: Bevezetés az igaz filozófusokhoz. A görög atyák, avagy a nyugati gondolkodás elfelejtett tartománya. 33.

Olvasói levelek. 34.

Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete… 35.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2007/1.

Közel Istenhez, közel az emberhez. Lelkipásztori munkaterv 2000. 2. rész. 3-7.

Csikós Csaba: Jézus Krisztus, a megfeszített. 8-10.

Béky Gellért: Keresztút. (Paul Claudelt olvasgatva.) 11.

Bursuc Anna Mária: Jótékonyság. 12.

Frigyes István: Kádár-rendszer – posztkommunizmus – egyház. 13-15.

A vallás jelentősége az európai uniós polgárok életében. 15.

Dévai Márton: Egy gyáros a munkásfiatalokért. 16-18.

Leljük meg újra az európai egyesítés értelmét! „A keresztények kezdeményezése Európáért” (IXE) kiáltványa. 19-23.

Európai egyházak a kontinens alapvető értékeiért. 23.

Kinn a bárány, benn a farkas. 24-27.

Végvári Vazul: Kodály Zoltán (1882-1967). Emlékezés egy hívő, magyar géniuszra. 28-29.

Jakab Attila: Farber, Don: A tibeti buddhizmus. 30.

Fellner Zoltán Ákos: Daniélou, Jean: A történelem misztériuma. 30-31.

Szabó Julianna: Hausmann, Jutta: Ruth. 32-33.

Radnóti Róbert: Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században. A Mindszenty-tisztelet története (1975-2005). 34.

Kedves Olvasóink, Látogatóink! 35.

/Egyházfórum könyv./ 36.

2007/2.

Jakab Attila: A szolidaritás eszménye és gyakorlata az ókeresztény közösségekben. 3-7.

Korányi András: Fejedelmi élet Krisztus nyomában és a szegények szolgálatában. 8-11.

Pásztor János: A reformzsinat – református szemmel. 12-15.

Török Csaba: Posztmodern és kereszténység. I. 16-18.

Jakab Attila: Több méltányosságot! Gondolatok a Sobrino-ügy kapcsán. 19-20.

Pál-Lukács Zsófia: Melankólia és keresztény művészet. Hans Holbein: Halott Krisztus.

21-23.

Iskolák célkeresztben. 24-28.

Tények és tudósítások. (Olvasói levél.) 28.

Hírek a nagyvilágból. 29-30.

Jakab Attila: Hankovszky Béla: A Miatyánk egzegézise. 31.

Kovács Ábrahám: Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban. A magyar református liberális teológia. 31-32.

Bálint Bánk: Molnár Miklós: Tollal az evangélium szolgálatában. Küzdelem az élettel. – Küzdelem a halállal. 33.

Radnóti Róbert: Kock, Manfred (szerk.): Az egyház a 21. században. A sokszínű jövő. 34.

Radnóti Róbert: Hézser Gábor (szerk.): Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35, 36.

2007/3.

XVI. Benedek pápa: Hit, értelem és egyetem – emlékek és reflexiók. 3-8.

Németh Pál: Megfontolások XVI. Benedek pápa regensburgi beszéde kapcsán. 9-11.

Szent-Iványi Ilona: Az iszlámmal való párbeszéd lehetőségei. 12-16.

Török Csaba: Posztmodern és kereszténység. II. 17-21.

Béky Gellért: Kigomolyog. 22.

Bubik, Michael: Méltányos részesedés. Hozzájárulás egy másfajta globalizáció létrejöttéhez. 23-24.

Jakab Attila (összeáll.): Hírek a nagyvilágból. 25.

Wildmann János: Három a püspöki igazság. 26-28.

Jakab Attila: Szádja Gáon: Hittételek és vélemények könyve. 29.

Gőzsy Zoltán: Radó Bálint: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája. 30-31.

Fellner Ákos: Hilberath, Bernd Jochen: Karl Rahner. Az ember – Isten titkához rendelt lény. 31-32.

Radnóti Róbert: Barth, Karl: Ötven imádság. 32.

Bolyki János: Theißen, Gerd: A Jézus-mozgalom. Az értékek forradalmának társadalomtörténete. 33-34.

/Egyházfórum könyvek./ 35, 36.

2007/4.

Jakab Attila: Vallás és politika. A magyar helyzet amerikai tükörben. 3-7.

Wildmann János: Magyar politikai kereszténység. 8-11.

Romantika és realizmus között: a szabadság fájdalmas útja. Interjú Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal. 12-14.

Mihályi Gilbert: Milyen az emberkép, embereszme? Ez a politika sarkalatos kérdése. 15-16.

Béky Gellért: Haza, nép, nemzet, nemzeti: magyar. 17-18.

Béky Gellért: Haza a „magasban”? (Illyés) 18.

Török Csaba: Posztmodern és kereszténység. (Harmadik rész.) 19-22.

Szirtes András: Evangéliumi házasságetika egy posztmodern korban. 23-28.

Himfy József: Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) halálára. 29-30.

A pécsi ügy. Válogatás az Egyházfórum honlapján közzétett hozzászólásokból. 31-32.

Jakab Attila: Lénárd Ödön – Tímár Ágnes – Szabó Gyula – Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők. 33.

Balogh Judit: Knight, George A. F: Az Ószövetség keresztyén teológiája. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35, 36.

2007/5.

Szécsi József: Philón teológiája. 3-7.

Török Csaba: Az ókeresztény kor zsidószemlélete. Szövetség és szakadás. 8-16.

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana. 1. rész. 17-20.

Csikós Csaba: Jézus Krisztus velünk való léte. 21-25.

Böjte Csaba: Munkádnak igazi bére te magad vagy! 26-27.

Matavovszky Tiborné: Magunkból kikelve… Álruhás panaszaink. 28-29.

Jakab Attila (összeáll.): Hírek a nagyvilágból. 30-31.

Németh Pál: Döbrössy Lajos: „Krisztusért járván követségben”. Hét év a minárék tövében. 32-33.

Wildmann János: Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. 33-34.

2006-ban az Egyházfórum Alapítvány… 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35, 36.

2007/6.

Jokesch, Alfred: Kiárasztottam rátok Lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal. 3-9.

Wildmann János: Megújuló egyház? 10-13.

Bács Béla János: Karácsony, a szeretetlenség ünnepe. 13.

Béky Gellért: A „szív” embere (1 Pét 3, 4) 14-19.

Kamarás István: Karácsonyi társasutazás. 20-21.

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana. 2. rész. 22-28.

Jakab Attila: Norman, Edward: Isten hajléka. A templomépítészet stílusai és története. 29.

Jakab Attila: Tworuschka, Monika és Udo: A vallások világa. Történetük – Tanaik – Jelenük.

29-30.

Radnóti Róbert: Goldhill, Simon: A Jeruzsálemi Templom. A zsidók, keresztények és muszlimok szent helyének története. 30-31.

Radnóti Róbert: Türks, Paul: Néri Szent Fülöp az öröm prófétája. 31-32.

Galsi Árpád: Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével e világban. János apostol leveleinek magyarázata. 32-33.

Wolf Judit: Winter, Jim: Depresszió: menekülési terv. Keresztyén válasz a depresszióra.

33-34.

Radnóti Róbert: Szabó András: „Téged Isten dicsérünk”. Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35, 36.

2008/1-2.

Harmati Béla: „Hiszem az egy, szent, egyetemes-keresztény és apostoli egyházat”. Tizenegy év teológiai párbeszédének eredménye (1995-2006). 3-12.

Ódor Balázs: Külsőség vagy küldetés? Egyházunk külkapcsolatai. 13-17.

Reuss András: Egyházak a szociális igazságosságért. Lehetőségek, kérdések, tanulságok.

18-23.

Gömböcz Elvira: Jegyzetek az Egyházak Világtanácsa AGAPE dokumentumáról. 24-26.

Jakab Attila: Tudomány és spiritualitás. A pannonhalmi Bencés Kiadó könyvkínálata. 27-32.

XVI. Benedek pápa: A keresztény politika alapelvei. 33-34.

Gagyi Katinka: A kommunizmus egyházellenességének romániai példái. 35-38.

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana. 3. rész. 39-48.

Csikós Csaba: Meditáció a „Jónás könyve” ürügyén. – Babits Mihály emlékének. – (első rész) 49-52.

Wildmann János: A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam. 53-55.

Iskola – gyerekek nélkül. Sajtóközlemény. 56.

Jakab Attila (összeáll.): Hírek a nagyvilágból. 57-58.

Jakab Attila: Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. 59.

Pálfi Zoltán: Bertram, Stephen: Élet az ókori Mezopotámiában. 59-61.

Török Csaba: Finze-Michaelsen, Holger: Miatyánk – felfedezések az Úrtól tanult imádságban. 61-62.

Radnóti Róbert: Barth, Karl: Szemvillanások. Elgondolkodtató szövegek. 62-63.

Radnóti Róbert: Ravasz László: Krisztussal a viharban. Igehirdetések. 63.

Radnóti Róbert: Horváth Erzsébet (szerk.): Megújulás, visszarendeződés. Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az 1956-1957-es esztendők történetének kutatásához. 64.

Radnóti Róbert: Puskely Mária: Árpád-házi Szent Erzsébet. 64-65.

Radnóti Róbert: Potthoff, Norbert: A szcientológia labirintusában. 65.

Olvasói levelek. 66.

/Egyházfórum könyvek./ 68.

2008/3.

Andrásfalvy Bertalan: Egyház és közösségek a történelmi Magyarországon. 3-10.

Pál-Lukács Zsófia: A hit paradoxona. 11-13.

Szent-Iványi Ilona: Vallások és ideológiák közötti párbeszéd. Egy színpadon a 168-as fenegyerek és az európai reform-muzulmán vezér. 14-15.

Szécsi József: A vallásközi párbeszéd televíziós megjelenítésének biztonságpolitikai kockázatai. 16-18.

Csikós Csaba: Meditáció a „Jónás könyve” ürügyén. – Babits Mihály emlékének. – (második rész) 19-26.

Wolf Judit: Egyházközségi élet Kaliforniában. 27.

Jakab Attila: Katyn. – Az elhazudott/elhallgatott igazság tanulsága. 28-29.

Jakab Attila (összeáll.): Hírek a nagyvilágból. 30-31.

Jakab Attila: Gordon, Cyrus H. – Rendsburg, Garry A: A Biblia és az ókori Közel-Kelet. 32.

Radnóti Róbert: Kamarás István: Jézus-projektum (kutatási jelentés). 33.

Török Csaba: Ratzinger, Joseph/XVI. Benedek pápa: Bevezetés a keresztény hit világába. Előadások a keresztény hitvilágról. Új bevezető tanulmánnyal. 34.

Meghívó. /A CSI Nyílt Napja/ 2008. szept. 27. 2008/3. 35.

Az Egyházfórum Hitemről című sorozatának vendége Dr Papp Lajos… 2008/3. 35.

/Egyházfórum könyvek./ 36.

2008/4.

Balogh Judit: Happy birthday? 3-19.

Csikós Csaba: Meditáció a „Jónás Könyve” ürügyén. – Babits Mihály emlékének. – (harmadik, befejező rész) 20-25.

Köbel Szilvia: Üldözés és együttműködés. – Egy könyv margójára. – 26-29.

Jakab Attila (összeáll.): Hírek a nagyvilágból. 30-31.

Jakab Attila: Mártonffy Marcell – Petrás Éva (szerk.): Szétosztott teljesség. (A hetvenöt éves Boór János köszöntése.) 32-33.

Radnóti Róbert: Hetesi Zsolt – Teres Ágoston (szerk.): Tudomány és vallás. A fejlődéselmélet és a földön kívüli élet kérdései. (Manréza Szimpózium, Dobogókő, 2006. szeptember 22-24.) 33.

Olvasói levelek. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35-36.

2008/5.

Szakolczai György: A nagy vita a magyar keresztény politikáról. – A helyzet kialakulása. – (első rész) 3-13.

Borchert, Wolfgang: A három sötét királyok. 14.

Wildmann János: Nemzeti és etnikai kisebbségek megítélése a magyar társadalomban. 15-20.

Kamarás István: Szélrózsa a szomszéd rétjén – Religiográfia személyes felhangokkal és elkalandozásokkal. 21-30.

Jakab Attila (összeáll.): Hírek a nagyvilágból. 31-32.

2007-ben az Egyházfórum Alapítvány… 32.

Jakab Attila: Varga Gabriella: Itthon és otthon. – Vencser László 60 éve. (Beszélgetés) 33-34.

/Egyházfórum könyvek./ 35-36.

2008/6.

Szakolczai György: A nagy vita a magyar keresztény politikáról. – A nagy összeütközés. – (második rész) 3-12.

Boulad, Henri: Iszlám, kereszténység és a nyugati világ. 13-17.

Wolf, Christof: A vallásosság hanyatlása Európában. Elemzések a felekezethez tartozás és az egyházi kötődés változásairól.18-24.

Sürgető aggodalommal. Állásfoglalás. – Válasz Rómából. – Megjegyzések a „Plébánosi Kezdeményezés” iratához. – Visszatértek Rómából a Plébánosi Kezdeményezés képviselői. 25-30.

Dr. Végvári Tibor – Ki volt Ő nekünk? 31-32.

Simon Deng volt rabszolga Magyarországon. 32.

Török Csaba: Ratzinger, Joseph/ XVI Benedek pápa: Bevezetés a keresztény hit világába. Előadások a keresztény hitvilágról. Új bevezető tanulmánnyal. 33-34.

Jakab Attila: Duquesne, Jacques: Jézus. 34.

„Vallások és egyházak az egyesült Európában”. 35-36.

2009/1.

Szakolczai György: A nagy vita a magyar keresztény politikáról. – Kísérlet a tragédia elhárítására és a végkifejlet. – (harmadik rész) 3-14.

Kamarás István- Németh István Péter: Panel-passió. 15-19.

Dornbach Alajos: Gondolatok a jog, az erkölcs, illetve a valláserkölcs kérdéseiről. 20-27.

Székely Tibor: A nagy kirúgás. Ötven éve történt. 28-30.

Radnóti Róbert: Welker, Michael: Teremtés és valóság. 30.

Radnóti Róbert: Palánkay Gauss Tibor: A szeretet mélységei. 31.

Pál-Lukács Zsófia: Craemer-Ruegenberg, Ingrid: Nagy Szent Albert. 31-32.

Radnóti Róbert: Jenkyns, Richard: A Westminster-apátság. 32.

Balogh Judit: Albertz, Rainer: Illés. Isten tüzes harcosa. 33.

Radnóti Róbert: Molnár Tamás: Keresztény humanizmus. A szekuláris államnak és ideológiájának a kritikája. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35.

1. Europasymposion 2009: Lebensfragen. 8-10. Mai 2009. 36.

2009/2.

Szakolczai György: A nagy vita a magyar keresztény politikáról. – A tanulságok és a következtetések. – (negyedik rész) 3-17.

Szirtes András: Ancilla theologiae. – Bultmann és Heidegger. – (Első rész) 18-22.

Laikusok Kezdeményezése. Memorandum. 23-24.

Bárdos-Féltoronyi Miklós: A történelmi egyházak felelősségéről. 25-30.

Székely Tibor: Ötven éve történt. (második rész) A Központi Szeminárium benépesítése az Állambiztonsági Szolgálatok jelentései tükrében. 31-34.

/Egyházfórum könyvek./ 35.

Meghívó KönyvESték sorozatunk 9. beszélgetésére… 36.

2009/3.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Knoll, Reinhold: Ahogy a kapitalizmust tanuljuk – avagy mi marad egy kereskedői talentumból… 4-9.

Erdős Zoltán: A kapitalista gazdaság vallási és etikai vonatkozásai. 10-14.

Zulehner, Paul M: Ne féljetek! Már ég! 15-16.

Szirtes András: Ancilla theologiae. – Bultmann és Heidegger. – (Második rész.) 17-20.

Vigh Szabolcs: Családtervezés és egyházi normák. 21-22.

Székely Tibor: Ötven éve történt. (Harmadik rész.) Kispapok a csonka szemináriumban és a szétszóratásban. 23-28.

Szécsi József: A keresztény-zsidó párbeszédről. 29-31.

Jakab Attila: Béraud, Céline: Le métier de prêtre [= A papi mesterség]. 32.

Török Csaba: Dabelstein, Rolf: A Szentlélek. Az élet teremtője. 33.

Wolf Judit: Lőrincz Gabriella: Világokon át. Barangolás a metafizika birodalmában. 3. 33-34.

Korányi András: Máté-Tóth András: Egyház a pokol kapujában. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35-36.

2009/4.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Kolář, Petr: A történelmi fordulat időközi mérlege. 4.

Sklenka Imre: Az igazságosság kérdése. 5.

Mataušić, Mirko: Az egyház Horvátországban a fordulat után. 6-7.

Gailius, Antanas: Lassú ébredés. 8.

Tiefensee, Eberhard: Visszatekintés és kitekintés. 8-10.

Simmel, Lisa: „És mi jelen voltunk.” 10.

Kaspar, Peter Paul: A kereszténység Romániában. Interjú Vencser Lászlóval. 11.

A szolidaritás hangja. Szent Egyed közösség: Nyilatkozat. – Lankó József: Ismerjük a cigányokat? – Szent Egyed Közösség: Könyörögjünk! 12-14.

Gagyi Katinka: Márton Áron – a legnagyobb szálka a romániai kommunista diktatúra szemében. 15-23.

Csaba László: Vita a magyar keresztény politikáról. 24.

Vörös Imre: Hozzászólás Szakolczai György cikksorozatához. 24-25.

Török Csaba: A holokausztról – másképp. 26.

„A katonai fegyelem fenntartása érdekében…” A Belaja Cerkov-i gyermekmészárlás. – Tábori lelkészek és a Wehrmacht katonái. 27-29.

Wildmann János (összeáll.): Hírek a nagyvilágból. 30.

Jakab Attila: Somorjai Ádám: Ami az emlékiratokból kimaradt. VI. Pál és Mindszenty József. 1971-1975. 31-32.

Jakab Attila: Kuby, Gabriele: A nemek forradalma. A gender forradalma. – A nevelés államosítása. 33-34.

Radnóti Róbert: Lőrincz Zoltán: Jézus példázatai a magyar festészetben. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35-36.

2009/5-6.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Hegedűs Antal: A délalföldi katolikus zsinatok. 4-12.

Jakab Attila: Millennium – ürüm az örömben. 1000 éves a gyulafehérvári (erdélyi) érsekség. 13-16.

Orosz Gábor Viktor: Az egyházak helye a társadalomban. 17-19.

Wildmann János: Vegyes mérleg. Egyházak Magyarországon. 20-25.

Szabó Róbert – Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – A DNP országgyűlési képviselőcsoportja. /Első rész.) 26-40.

Egyházak Világtanácsa: Nyilatkozat a környezeti igazságosságról és az ökológiai adósságról. 41-44.

Vigh Szabolcs: Harmadik út „Hitvallók és ügynökök” között. Egy „szürke egér” lavírozása a kommunista diktatúrában. 45-50.

Deák Dániel: Reményünk nincs válságban. 51-61.

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Kamarás István: Vallásosság, habitus, ízlés. – Kutatási jelentés. 62.

Török Csaba: Fazakas Sándor (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. 63-64.

Jakab Attila: Tabajdi Gábor – Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990. 64-66.

2008-ban az Egyházfórum Alapítvány… 67.

Felhívás. 67.

/Egyházfórum könyvek./ 68.

2010/1.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Béres Tamás: A teremtett világ megőrzésének etikája. 4-7.

Kodácsy-Simon Eszter: Technikai társadalmunk spirituális helyzete. Szempontok a környezetvédelem kérdéséhez Paul Tillich írásai alapján. 8-13.

Szabó Róbert – Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – A DMP parlamenti szerepe – (második rész). 14-22.

Balogh Judit: Miért nem megy a hajó? 23-28.

Mit ígérnek a pártok? 29-32.

Erdős Zoltán: Varga Szabolcs: Irem kertje. Pécs története a hódoltság korában. (1526-1686) 33-34.

Menschen ohne Gedächtnis. 35.

A Raoul Wallenberg egyesület mozgalmat indít a kirekesztés ellen. 35.

/Egyházfórum és EÖKIK könyvek./ 36.

2010/2.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Küng, Hans: Történelmi bizalomvesztés. Nyílt levél a világ püspökeihez. 4-7.

30 éve vonta meg az Egyház Hans Küng tanítási engedélyét. Sajtóközlemény. 7.

Bécsi kiáltvány az egyházi jog alapvető megújításáért. 8-10.

Kopetzky, Georg: Világiak apostolkodásának helyzete Közép-Kelet-Európában. 10-11.

Ternyák Csaba egri érsek közleménye.12.

Wildmann János: Válasz Ternyák Csaba egri érsek közleményére. 12-13.

Frigyes István: Értetek és sokakért – értetek és mindenkiért. 14-15.

Szabó Róbert – Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. A DNP országos politikai szerepe a forradalom idején. – (harmadik rész). 16-27.

Jakab Attila: Rózsa Huba: Őstörténet. A világ keletkezése és az emberiség eredete a Biblia szerint. 28-29.

Radnóti Róbert: Luciani, Albino [I. János Pál pápa]: Levelek neves személyiségeknek. 29-30.

Radnóti Róbert: Nigg, Walter: Van Gogh, Vincent. Napba vetett pillantás. Életrajzi esszé huszonhat képmelléklettel. 30-31.

Jakab Attila: Marruchi, Giulia – Belcari, Riccardo: Az ókereszténységtől a román korig.31.

Gedeon Magdolna: Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A római birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. 32.

Török Csaba: Lohse, Timm. H.: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban.

2010/2. 32-33.

Olvasói levél. 34.

/Egyházfórum könyv./ 35.

/EÖKIK és Typotex könyvek/ 36.

2010/3.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Kamarás István: Ipiapi atya posztulációja. 4-9.

P. Gábor Mózes: A filozófia, a teológia és a szaktudományok történelmi viszonyáról. 10-12.

„Szeretet nélkül semmi sem igaz”. Interjú Richard Rohr amerikai ferencessel. 13-14.

Vologyihin, Dimitrij Mihajlovics: A vallási élet és a keresztény kezdeményező erő megújulása Oroszországban. 15-18.

Bódi Emese: Melanchton, a humanista reformátor. 19-21.

Szabó Róbert – Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – Az üldöztetés, a forradalom és a megtorlás – (negyedik rész) 22-31.

Török Csaba: Kókai Nagy Viktor (szerk.): Morfondír. 32.

Olvasói levelek. 33-34.

/Egyházfórum könyv./ 35.

/Typotex és Egyházfórum könyvek./ 36.

2010/4-5.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Papp Ferenc: Jahve vagy Jehova? A tetragrammaton értelmezési lehetőségei katolikus és jehovista szempontból. 4-10.

P. Gábor Mózes: Jézus evangéliuma mint kiút a történelemből. 11-13.

Sulyok Gábor: Vallási komplexus az újszövetség hajnalán. 14-17.

Benyik György: A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei. Beszélgetés dr. Joachim Gnilkával. 18-24.

Benyik György: A 22. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. 25.

Máté-Tóth András: Bulányi provokatív öröksége. 26-30.

2009-ben az Egyházfórum Alapítvány… 30.

Wildmann János (szerk.): „Ami itt folyik, az egy hatalmi pozícióba való visszahelyezkedés.” Beszélgetés Bulányi Györggyel. 31-35.

Szabó Róbert – Szakolczaí György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – A kádári konszolidáció, a képviselők sorsa és a késői csekély elismerés – (ötödik rész) 36-46.

Szécsi József: „Megtagadok minden közösséget a földi bálvány-istenekkel és a sátán hitvallásával: a gyűlölettel”. Slachta Margit a szlovák zsidókért. 47-53.

Felmentették a Pécsi Egyházmegye gazdasági igazgatóját. Sajtóközlemény. – A Pécsi Egyházmegye vezetésének válasza. Sajtóközlemény. – Sorozatos Bűncselekmények? Részletek a feljelentésből. – Egy katolikus pap levele. 54-58.

Búcsú Frigyesy Ferenc Győzőtől. 59.

Jakab Attila: Abbé Pierre: Testvériség. 60.

Jakab Attila: Busch, Eberhard: Református. Egy felekezet arculata. 60-61.

Jakab Attila: Walker, Peter: Jézus nyomdokain. Szentföldi útikalauz. 61-62.

Jakab Attila: White, Michael: Giordano Bruno, az eretnek. 62-63.

Radnóti Róbert: Szabadon, örömmel, szeretettel. Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta. 63.

Radnóti Róbert: Standaert, Benoit: megbocsátás és kiengesztelődés. A pannonhalmi bencés közösség lelkigyakorlata. 63-64.

Ferencz Árpád: Orosz Gábor: „Idegen méltóság.” 64-66.

Lukács Tiborné: Nyolc boldogság pedagógusoknak. 66.

/Egyházfórum könyvek./ 67-68.

2010/6.

Wildmann János: Számunk elé. 3.

Weber, Doris: Részvét nélküli gyerekek. Miért nem ismernek sem bűnt, sem megbánást? 4-8.

Jakab Attila: A magyar erkölcsi válság, és ami mögötte van. 9-14.

Wildmann János: „Ezeket az ügyeket nekünk sem szabad véka alá rejteni”.

Beszélgetés Y-nal. 14-15.

Papp Ferenc: Irányváltó intézkedések a Vatikánban? 16-18.

Kamarás István: Hajléktalan-Betlehemes. Gregácz Gyula hajléktalan emlékére. 19-23.

Kamarás István: Tomka Miklós (1941-2010). 24.

Lénárt András: Spanyol-magyar katolicizmus a filmvásznon. 25-26.

Jakab Attila: Fekete Károly: A Barmeni teológiai nyilatkozat. Vezérfonál a dokumentum tanulmányozásához. 27-28.

Baán Izsák: Sheldrake, Philip: A spiritualitás rövid története. 28-29.

Simon Róbertné Pesthy Mónika: Fodor György: Jövővárás az Ószövetségben. 29-31.

Petrás Éva: Teszelszky, Kees: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás.31-34.

Varga Péter Pius: Nyáry Péter – Sarkady Kamilla (szerk.): Bibliodráma. 34.

/Egyházfórum könyvek./ 35-36.