A magyar keresztény politika nagy kísérlete IV.

Megjelent az Egyházfórum 2010/3. számában

AZ ÜLDÖZTETÉS, A FORRADALOM ÉS A MEGTORLÁS
(negyedik rész)

Ez a cikksorozat szorosan kapcsolódik az e szerzők idősebbikének e folyóiratban megjelent korábbi cikksorozatához (Szakolczai 2008−2009). Az ennek az újabb cikksorozatnak az e folyóirat múlt évi utolsó számában megjelent első részében: „A DNP országgyűlési képviselőcsoportja” (Szabó–Szakolczai 2009−2010., első rész) leírtuk az 1947. évi DNP képviselőcsoport egészen páratlan összetételét, és joggal állapítottuk meg, hogy, a Nemzeti Parasztpárt mellett, amely 1946−1948-ban néha súlyosan helyteleníthető szerepet vállalt, s nevét 1956-ban Petőfi Pártra változatta, ez volt minden idők legnépibb és egyben legintellektuálisabb magyar képviselőcsoportja. Az e folyóirat ez évi első számában megjelent második részben: „A DNP parlamenti szerepe” a képviselőcsoport 1947−1949. évi parlamenti szereplését írtuk le a párt 1949. évi önfeloszlatásáig, és ismét joggal állapítottuk meg, hogy a képviselőcsoport eleget tett kötelezettségeinek, megtette mindazt, ami akkor megtehető volt. Az ez évi második számban megjelent harmadik rész: „A DNP országos politikai szerepe a forradalom idején” a párt nem köztudott, de nagy jelentőségű 1956. évi országos szerepét ismerteti. Ez a negyedik rész: „Az üldöztetés, a forradalom és a bosszú” a feloszlatás utáni üldöztetést, a DNP egyes képviselőinek 1956. évi helyi szerepét, valamint a forradalom utáni bosszút írja le. Az ötödik rész: „Az úgynevezett »kádári konszolidáció« és a késői elismerés” a képviselőcsoport egyes tagjainak további és még súlyosabb üldöztetését, valamennyiük személyes sorsát és a rendszerváltást megélők egy részének adott késői elismerést mutatja be.

E negyedik rész szerkezetét már e rész címe megadja: először az 1949−1956. évi üldöztetéssel vagy, néhány szerencsés esetben ennek elmaradásával, ezután 1956-tal, egyes volt képviselők helyi szerepével, majd az ez utáni bosszúval foglalkozunk. Az ún. »kádári konszolidáció« idején történtek, annak a kornak más eseményei, valamint a képviselők személyes sorsa, az ötödik részre maradnak. Ez esetben sem végeztünk újabb levéltári kutatást, az adataik és életleírások megtalálhatók a parlamenti almanachokban (Marelyin Kiss József és Vida István 2005), (Vida István 1999), valamint Csicskó Mária és Szabó Róbert (1996) munkájában. Amint ez e cikksorozat második részében (Szabó–Szakolczai 2009−2010, második rész. 14-15., illetve 18. o.) leírtuk, a képviselőcsoportnak, a mandátumukról, egyházi feletteseik utasítására már a képviselőcsoport megalakulása előtt lemondott két papképviselővel és az 1948-ban behívott pótképviselőkkel együtt összesen 71 tagja volt, és róluk kell számot adnunk.

  

AZ 1949−56. ÉVI ÜLDÖZTETÉS 

E sorok íróitól mi sem áll távolabb, mint a bosszúnak és a leszámolásnak, vagy akár a múlt felhánytorgatásának szelleme. A történelem most is úgy hozta, mint már annyiszor, hogy egy országban kell élniük az egykori üldözőknek és az egykori üldözötteknek, gyermekeiknek és unokáiknak, és főként az unokák esetében az a szerencsés, ha már nincs is vagy legföljebb egészen halvány a különbség az egykori üldözők és az egykori üldözöttek utódai között, akik egymás mellett ülnek az iskolapadban. A DNP képviselőcsoport történetének mégis integráns része az 1949 utáni üldöztetés, ezt tárgyalnunk kell, mégpedig nemcsak azért, mert tárgyalása elhagyhatatlan, hanem azért is, mert fontos tanulságokkal is szolgál.

 

A KÜLFÖLDRE MENEKÜLŐK

Először azokról kell beszámolnunk, akik sikerrel kikerülték, vagy legalábbis megpróbálták kikerülni az üldöztetést, és a külföldre menekülést választották. 1948−49-ben tizenegyen voltak, akiknek ez sikerült, és ketten, akiknek nem.

A külföldre menekülés vagy ennek kísérlete már a párt feloszlásának bejelentése előtt megkezdődött. Elsőnek Kolbert János, akit 1948. február 24-én megfosztottak mandátumától, kísérelte meg családjával együtt a nyugati határ átlépését, de letartóztatták őket. Börtönbe került. Őt Varga László követte, aki Belső Gyula segítségével és feleségével együtt 1948. november 3-án menekült Ausztriába. Pócza Lajos családjával együtt 1949. január 13-án menekült ugyanide, és ugyanezekben a napokban – a pontos dátumot nem ismerjük – került sor Zoltán Pál határátlépésére. Barankovics és felesége 1949. február 2-i sikeres határátlépéséről már volt szó. A legnagyobb akcióra 1949. február 22-én került sor, amikor Mézes Miklós vezetésével Babóthy Ferenc, Eszterhás György, Kovács K. Zoltán és menyasszonya, Pethe Ferenc, valamint Villányi Miklós hagyta el együtt az országot. Ezt Kovács József 1949. március 12-i sikertelen távozási kísérlete és ezt követő bebörtönzése, valamint Belső Gyula 1949. március 15-i kalandos, de végül mégis sikeres távozása zárta le a kimenekülési kísérleteket. (Jugoszláviában letartóztatták, három hét múlva megszökött, és így jutott át Ausztriába.) Mézes Miklós két évvel később, fizetett embercsempésszel tudta kivitetni maga után feleségét és kisfiát, Eszterhás György felesége és két kislánya 1956-ban jutott ki Nyugatra, és egyesülhetett a család, és már itt is meg kell említenünk, hogy 1956-ban választotta az emigránssorsot, tizenkettedikként, Koczor János.

A Mézes Miklós által szervezett és vezetett csoport menekülésének körülményeit ő írja le (Mézes 1991). A többiek egy részéről e sorok íróinak idősebbike az ő elbeszélésük alapján a következőket közölheti. Varga László elmondta, hogy fizetett embercsempészek, magyarul tudó vendek vitték át őt és feleségét a határon, és a senki földjére érve mindenükből kifosztották őket, még jegygyűrűjüket is el akarták venni, de ezt már nem voltak hajlandók átadni. A határátlépés és a kifosztás izgalmait meghurcoltatás, menekülttáborból menekülttáborba való küldés követte, mert az osztrákok szabadulni akartak a magyar menekültektől, nyilvánvaló politikai okokból nem akarták növelni az ott élő magyarok számát. Varga László felesége, feltehetőleg e megpróbáltatások hatására, öngyilkos lett. Eszterhás György feleségének, amint ezt nekem elmesélték, 1949 után idehaza még férje nevét is el kellett hagynia, mert következetesen Eszterházynénak nevezték és tekintették, és ennek megfelelően bántak vele. A körülményekből úgy látszik, hogy feleségének tagadnia kellett, hogy házasságukat fennállónak tekinti, és leánykori nevét kellett használnia azért, hogy megtarthassa szerény állását, és eltarthassa két kicsi gyerekét.

 

AZ AZONNAL LETARTÓZTATOTTAK

Először P. Kerkaival, aki nem volt a képviselőcsoport tagja, de szellemisége miatt nyilvánvalóan hozzájuk tartozott, valamint Matheovits Ferenccel kell foglalkoznunk, mert az ő sorsuk volt a legszörnyűbb. Korábban lett volna lehetőségük a menekülésre, mert tudjuk, hogy P. Kerkainak, 1948. évi római útjai alkalmával, a jezsuita generális fölajánlotta, hogy maradjon fontos beosztásban külföldön, ám ő ezt elutasította, mert vállalni akarta népe, az itthon maradó egyszerű magyarok sorsát. A külföldre menekülés lehetősége valamikor korábban Matheovits Ferenc számára is nyilván megvolt. Amint már ismételten leírtuk, P. Kerkait négy nappal Mindszenty elítélése után tartóztatták le, Matheovitsot pedig 12 nappal a Mindszenty- per lezárása után, 1949. január 16-án vették rendőrhatósági őrizetbe, amikor már mandátumáról való lemondása miatt nem volt országgyűlési képviselő.  

P. Kerkai Jenő sorsát már leírtuk, (Szakolczai 2008−2009, harmadik rész: 11-12. és az ott megadott irodalom). Kiegészítésként csak annyit, hogy a Nagy Imre első kormánya alatti enyhülés idején sem szabadult, hanem csak 1956. október 23. után. Matheovits Ferencet l949 áprilisában Gróh Józseffel és Kisházi Mihállyal együtt a demokratikus államrend és köztársaság megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének fel­tételezett bűntette miatt bíróság elé állították. Gróh József esztergomi volt, közel állt a hercegprímáshoz, és képviselője volt a Slachta Margit vezette Keresztény Női Tábornak; ennek a pernek tehát a rendszer logikája szerint többszörösen is megvolt az értelme. Matheovitsot e konstruált per elsőrendű vádlottjaként 1949 szep­temberében jogerősen 12 év fegyházra és vagyoná­nak elkobzására ítélték, Vácott, a budapesti Gyűjtőfogházban és Mária­nosztrán raboskodott. Ügyét 1956-ban újra­vizsgálták, és a hátralevő büntetést az eljárás során elkövetett törvénysértések miatt elengedték. 1956. szeptember 4-én szabadult.

A leginkább figyelemreméltó azonban nem is az, ami ekkor megtörtént, hanem ami nem történt meg. P. Kerkai letartóztatása még csak nem is a politika, hanem az egyházpolitika körébe tartozik. Róla nyilván nem lehetett feltételezni, hogy elfogadja azt a szerepet, amelyet a hatalom előírt a számára: szépen csöndben megtartja a szertartásokat, kiszolgáltatja a szentségeket, ezután bezárkózik, és még a hívekkel való véletlenszerű találkozást is kerüli. Letartóztatása tehát beillett a rendszer logikájába. Matheovits a DNP képviselőinek egyik legradikálisabbja volt, az, hogy nem maradhatott szabadlábon, ugyancsak beleillett a rendszer logikájába; és az, hogy Gróh Józseffel együtt ítélték el, ugyancsak. Ami igazán meglepő, az az, hogy ezt a két letartóztatást és elítéltést akkor nem követte több, nem követte még a DNP többi radikálisának letartóztatása sem. Logikus lett volna ugyanis, hogy Kerkai letartóztatását kövesse legközelebbi munkatársaié, Farkas Györgyé és Ugrin Józsefé, Matheovitsét a pécsi jogászoké, Abay Nemes Oszkáré és Keleti Péter Istváné, akik közül az utóbbi később vádlottársa lett (l. az ez utáni számban közlendő ötödik részt), és hogy ne hagyják szabadlábon Fehér Ferencet. Azt jelentette volna ez, hogy Rákosiék ezt az ügyet a párt feloszlatásának kimondásával, Barankovics távozásával és a többiek passzivitásba vonulásával lezártnak tekintették, és nem kezdeményeztek volna más lépést, nem tiltva ugyan meg a többiek elleni eljárást, de nem adva rá egyértelmű utasítást? Sohasem fogjuk megtudni a teljes igazságot, de az események alátámasztják ezt az értelmezést.

Itt nyilatkoznunk kell a felső pártvezetés, Barankovics és társai szerepéről. Ha elfogadjuk Nagy Töhötöm „hidegvérű angolszászainak” azt az ítéletét, hogy „egy parancsnoknak az az elsődleges kötelessége, hogy megőrizze embereit”, (Szakolczai 2008-2009, 4. rész: 16), nem pedig az, hogy hősi halottakat és mártírokat gyártson, amennyiben ez elkerülhető, akkor Barankovics és társai jól oldották meg feladatukat, legalábbis a párt önfeloszlatásáig eltelt és azt közvetlenül követő időben történtek szerint. Kitartottak a végsőkig, közvetlenül a Mindszenty-per kezdetéig, a már teljesen reménytelen helyzetben is megkísérelve a végkifejlet elhárítását, és, legalábbis az ezt követő idő első szakaszában, megőrizték embereiket. Nem terheli őket felelősség sem P. Kerkai, sem pedig Matheovits sorsáért, sem pedig a sikertelen határátlépési kísérletekért és ennek következményeiért.

A többiek sorsát, hogy áttekinthetőbbé tegyük, csoportokra bontva mutatjuk be, de ez a csoportosítás részben önkényes, többen több helyre is sorolhatók lennének.   

 

A BEBÖRTÖNZÖTTEK

A bebörtönzöttek sorát a határátlépést sikertelenül megkísérlőkkel kell kezdenünk, és a többiekkel időrendben foglalkozunk, ezt az eljárást követve az ez utáni csoportokban is.

Kolbert János gazdálkodó, mandátumától való megfosztása, 1948. február 24. után kísérelte meg családjával együtt, a határátlépést, de letartóztatták őket. Feleségét rendőri felügyelet alá helyezték. Őt maradandó fejsérüléseket okozva összeverték, és Buda-Délre, majd Kistarcsára, vé­gül Recskre internálták. A recski táborból Dobi Istvánnak írt egy memorandumot, ettől nyilván a velük szembeni bánásmód enyhítését remélte, de ennek az lett az eredménye, hogy izgatás vádjával 5 év börtönre ítélték, és Má­rianosztrára szállították. 1954. június 16-án, a fel­lebbezési tárgyaláson fejsérülése miatti egyre rosszabb egészségi állapota miatt börtönbüntetését biztonsági őri­zetre változtatták, és így élt a forradalomig.

Kovács József tisztviselő, 1949. március 12-én Sopronnál kísérelte meg az ország elhagyását, de az ÁVH letartóztatta. A Budapesti Népbíróság 1949. május 20-­án hazaárulás címén 12 és fél évre ítélte. A másodfokú ítéletben büntetését 10 és fél évre mérsékelték. A Markó utcai fogházban, a Gyűjtőfogházban és Márianosztrán raboskodott, majd szénbányában, KÖMI-munkatáborban dolgoztatták. 1954-ben Várpalotáról szabadult. Ezután a forradalomig mint segédmunkás dolgozott.

P. Károlyi Bernát ferences szerzetest 1949. november 28-án tartóztatták le. A Gyűjtőfogház rabkórházában érte a halál, és a hírek szerint a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában temették el. Holttestét mindmáig nem találták meg. Bebörtönzésének oka nyilván ugyanaz volt, mint P. Kerkaié, nem lehetett feltételezni róla, hogy beéri azzal a szereppel, amit a Rákosi-kor a papságnak engedélyezett, ráadásul komoly nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezett, ami akkor szintén elítélendő volt.

Id. Tóth László gazdálkodót 1950 júniusában a közellátás veszélyeztetése címén letartóztatták. Megverték, két hónapig a győri börtönben tartották fogva, de nem ítélték el, majd kiengedését követően másfél évig rendőri felügyelet alatt állt.

Vitéz Nagy Lajosnak, aki tekintélyes paraszti családból származott, 1939-ben mezőgazdász diplomát szerzett, és ezt követően a FUTURÁ-nál dolgozott. 1945-ben az FKgP országgyűlési képviselője lett, és 1947-ben a Magyar Parasztszövetség utolsó elnöke volt. 1949 májusa után elkobozták a fővárosban található ingóságait, és kitiltották Budapestről. 1950. július 5. és augusztus 18. között „mezőgazdasági szabotázs” vádjával bebörtönözték, de nem ítélték el. Állami beszolgáltatás elmulasztása címén apja 100 holdas birtokát és tanyáját lefoglalták. Ettől kezdve a forradalomig alkalmi munkákból élt.

Horváth Ferencet, aki vendéglős, hentes és gazdálkodó volt, és mint pótképviselő lett képviselő, 1951-ben feljelentési köte­lezettség elmulasztása címén, falujában, Csáfordon letartóztatták, majd a következő évben államel­lenes bűncselekmények miatt 5 év börtönre ítélték. A Fő utcában, Márianosztrán, majd Oroszlányban tartották fogva. 1954-ben kiszabadult, a felesége jogán megmaradt föl­dön gazdálkodott.

Barkóczy Józsefet, gazdálkodót, községi bírót és egyházközségi elnököt, majd ugyancsak az FKgP országgyűlési képviselőjét, először falujában, Tengődön, rendőri megfigyelés alá helyezték, majd 1952. október 10-én letartóztatták, és a rendőrségen megverték. Öt nap múlva, a beszolgáltatási kötelezettség elmulasztása és izgatás címén a Tabi Járásbíróság elítélte. Másodfokon a Kaposvári Megyei Bíróság izgatás vádja miatt 6 évi börtönbüntetésre ítélte. Oroszlányban és Márianosztrán raboskodott, 1956 májusában feltételesen szabadlábra helyezték. Időközben családja bekényszerült a helyi termelőszövetkezetbe, ő is ott dolgozott a forradalomig.

Tasler Lajos gazdálkodót, korábbi községi bírót, akit 1945-ben az FKgP listáján pótképviselővé választottak, de nem került be a parlamentbe, 1952. július 24-én le­tartóztatták, a zalaegerszegi börtönbe zárták, majd a várpalotai internálótáborba vitték, ahol egy évig őrizték. Szabadlábra helyezése után is, hogy elkerülje az otthoni zaklatásokat, az erőmű raktárosa maradt.

Fehér Ferencet, kőművest, aki 1949 májusa után ismét kőművesként próbált megélni, 1951-ben zalaegerszegi házukból Kispá­liba lakoltatták ki. 1954 márciusában vették őrizetbe. Budapesten „szervezkedés és fegyverrejtegetés” vádjával 6 év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték.

Zomborszky Jánost, aki 150 holdon gazdálkodott, 1952­-ben a tanyájáról is kiköltöztették, városi rokonai­nál kapott szállást, majd Debrecenbe ment, és kőművesek mellett helyezkedett el. 1953. március 11-én letar­tóztatták, a nyíregyházi ÁVH épületében vizsgálati fogságba helyezték. Őrizetben tartása alatt feleségével közös tulajdonban lévő 120 hold földjüket elhagyott területnek minősítve állami tulajdon­ná nyilvánították. 1954. február 19-én a Fővá­rosi Bíróság hírhedt Jónás-tanácsa a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés feljelentésének elmulasztása és mezőgazdasági in­gatlan tiltott forgalma címén 2 év és 6 hónapi sza­badságvesztésre ítélte. 1954. december 2-án Márianosztráról engedték haza. Ezután néhány hónapig Sárospatakon volt segédmunkás, majd, 1955-ben, egy nyíregyházi állat­tenyésztő szakcsoportnál helyezkedett el.

Bátor Imre, aki földművescsaládból származott, könyvelő volt, de gazdálkodott is. Valójában ő irányította a várpalotai tsz munkáját, noha formálisan csak könyvelő volt. 1953 júniusában – amikor a jobb gazdák sorra kiléptek – őt vonták felelősségre a szövetkezet felbomlásáért. Végül két évig tartó jogi huzavona után 1955. január 29-én letartóztatták, két hétig Várpalotán és Veszprémben őrizték. A gazdasági bűncselekmények vádja alól az 1955. március 10-én tartott tárgyaláson felmentették, de ügyészi fellebbezés folytán a második tárgyaláson tanács elleni izgatás címén 8 hónapi börtönbüntetésre ítélték. Fellebbezésére a Legfelsőbb Bíróság 1956. január 24-én a büntetését felére mérsékelte, és ezt Veszprémben töltötte le.

Az itt leírtak, összességükben, megerősítik azt, hogy a hatalomnak semmiféle elgondolása és konzekvensen követett központi utasítása sem volt a volt DNP képviselők problémájának kezelésére. Az, hogy az illegális határátlépést sikertelenül megkísérelők börtönbe kerültek, az akkori viszonyok között természetes volt, és hogy a ferences rendtartomány egyik legtekintélyesebb és legaktívabb tagja nem maradhatott szabadlábon, érhető volt. Elvben érhető lenne, hogy Nagy Lajost és Barkóczy Józsefet, volt kisgazda képviselőket, bebörtönözték, de miért tették ezt az egyikkel 1950-ben és a másikkal 1952-ben. Továbbá: miért nem tették meg ugyanezt a többi itthon maradt volt kisgazdapárti képviselővel, Bodnár János Antallal – akit ugyan egzisztenciálisan tönkretettek, amint ezt azonnal látni fogjuk, de mégsem börtönözték be −, Hajdú Kálmánnal, valamennyiük közül a legtekintélyesebbel, Kováts Ferenccel, valamint Pécsi Józseffel? Miért került sor feltűnően későn Fehér Ferenc letartóztatására, és miért került börtönbe a teljesen jelentéktelen politikai szerepet betöltő id. Tóth László, Horváth Ferenc és Tasler Lajos? Elsősorban az utolsónak letartóztatott két volt képviselő, Zomborszky János és Bátor Imre már „a birtokos parasztság mint osztály likvidálásának” elemeként kapta meg börtönbüntetését, de ennek az oknak valószínűleg szerepe volt a többiek nagy részének bebörtönzésében is.

 

AZ INTERNÁLTAK ÉS KITELEPÍTETETTEK

A bebörtönzésnél nem volt sokkal kevésbé rossz az internálás és kitelepítés, ez a sors négyüknek jutott.

Iszak Kálmánt, aki hivatásos katona, tizedes, majd vasutas, pályamunkás, váltókezelő és állomáskezelő volt, 1948. július 9-én meg­fosztották mandátumától, azzal vádolva, hogy a Magyar Élet Pártja szervezőtitkára volt. 1949. január 31-én, munka­helyén felmondással nyugdíjazták, majd letartóztatták, Szombathelyen 10 napig őrizetben tartották, de nem indítottak ellene bírósági eljárást. A kényszerlakhelynek kijelölt Vas vármegyei Vásárosmiskén kellett élnie.

Balogh Andrást, aki KALOT-vezető és törpebirtokos volt, 1949 májusában felszólították, hogy lépjen be az MDP-be. Amikor ezt visszautasította, internálással fenyegették, de ezt akkor még nem tették meg. 1951 végéig favágóként dolgozott Somogyszob-Kaszópusztán, december 19-én marhavagonban a Hajdú-Bihar megyei Tedejpusztára szállították már korábban oda internált családja után. Távollétük alatt házát, földjüket és egyéb értékeiket kártérítés nélkül elvették. Táborukat 1953. október 17-én feloszlatták. Előbb a budapest-hárosi Falemezműveknél kapott munkát, de elbocsátották, amikor kiderült politikai múltja. Ezután Bicskén szőlőmunkás volt, majd 1954 tavaszától két esztendőn át a Bakonyban fakitermelést és mészégetést vállalt.

Pörneczi József, aki apjától, az eredetileg átlagos birtokkal rendelkező dunántúli földművestől 500 holdas birtokot örökölt, 1948. július 7-én lemondott mandátumáról, mert a MÉP-ben és a Hivatásszervezetben betöltött funkciója ürügyén összeférhetetlenségi ügyet kezdeményeztek ellene. 1950-ben internálták, majd arra hivatkozva, hogy magatartása a közrend és a közbiztonság szempontjából káros, évekre elszakították családjától, és Salgótarjánban, Tatabányán, illetve Sztálinvárosban kényszerült dolgozni. Az internálótáborok feloszlatása után hazatért, és apósa birtokán gazdálkodott. 1954-ben elhelyezkedett a Marcalvölgyi Állami Gazdaságban, szaktudását elismerve itt állt alkalmazásban korán, 1956. szeptember 3-án bekövetkezett haláláig

Hajdú Kálmánt, aki gazdálkodó és 1945-től az FKgP nemzetgyűlési képviselője volt, egy időre Nagyfán internálták, de ezelőtt és ezután megmaradt földjén gazdálkodhatott.

 

 

AZ EGZISZTENCIÁLISAN TÖNKRETETTEK

Célszerű az ezután következő részekben tárgyaltak sorsát az e cikksorozat első részérnek (Szabó-Szakolczai 2009−10, első rész) csoportosítása szerint áttekinteni.

Farkas György dr., a KALOT, majd a Hivatásszervezet Agrártagozatának főtitkára, 1947 és 1949 között az Országgyűlés jegyzője, 1949-től 1953-ig szülőfalujában, Gödöllőn mezőgazdasági napszámos, illetve levélhordó, 1954-től a forradalomig pedig sertésgondozó volt.

Bodnár János Antalt, módos paraszti családból származó kántortanítót majd iskolaigazgatót, az FKgP Zemplén megyei szervezőjét, a Magyar Parasztszövetség Zemplén megyei elnökét és az FKgP 1945. évi nemzetgyűlési képviselőjét 1949-ben, mandátuma lejártával fegyelmi úton eltávolították tanítói állásából. 1949-től 1957-ig a mezőzombori katolikus egyházközség kántora, és mellékállásban fizikai munkás a Betonútépítő Vállalatnál, a Magyar Államvasutak Hídépítő Vállalatnál, illetve a helybeli téesznél.

Radó Gyula, ügyvéd, praxisát nem tudta folytatni. 1949 májusa után az ÁVH megfigyelés alá he­lyezte, társa­dalmilag is megbélyegezték, számtalan atrocitás érte. 1953 februárjában városi házát lefoglalták, csa­ládjával együtt a szekszárdi szőlőhegyen lévő komfort nélküli prés­házba telepítették. Kilakoltatásuk 1956 októberé­ben véget ért, saját házuk megüresedett szoba-konyhájába költözhettek be.

Rózsavölgyi Lászlót, ugyancsak ügyvédet, 1950-ben kizárták a nyíregyházi Ügyvédi Kamarából. Képzettségének megfelelő munkát nem kapott, még fizikai munkát is csak lakhelyváltoztatással tudott szerezni. Gyulán lett tejporgyári segédmunkás, majd sertés­hizlaldában állatgondozó, és végül a vízügyi igaz­gatóság festő-mázoló részlegéhez került.

Székely Imre Kálmán, ugyancsak ügyvéd, ugyancsak nem tudta folytatni praxisát. Felesége 1953-ban kiváltotta az iparengedélyt, sálszövő kisiparos lett, és a család elsősorban ebből élt.

Csépe Jenőt, magyar-történelem szakos tanárt, aki több helyütt, utoljára Miskolcon, polgári iskolákban tanított, 1949. július 15-én állásából felfüggesztették, fegyelmi vizsgálat alá helyezték, múltja és nézetei miatt a nevelői munka­ folytatására alkalmatlannak minősítették.  Helyzetét nem rendezték, sem nem foglalkoztatták, sem nem nyugdíjazták, nem kapott sem fizetést, sem nyugdíjat.

Mészáros Ödönt, matematika-fizika szakos tanárt és a kaposvári polgári leányiskola igazgatóját felfüggesztették állá­sából, majd bűnvádi eljárást indítottak ellene. Az 1950-es évek első felében többször letar­tóztatták, de egészségi állapota miatt mindig szabadon engedték. Az eljárást sohasem zárták le. Nyugdíjasnak minősült, de nyugdíjat nem kapott, családja támogatta.

Szabó Ferenc postatisztviselőt, pótképviselőt mandátumának lejárta után ”jobboldali magatartása” miatt elbocsátották munkahelyéről, a zalaegerszegi postától. 1950-ben a fővárosban helyezkedett el, a 72. számú posta tisztviselője volt. Hamarosan hazatért Zalaegerszegre, és gyantamunkás lett. 1952-ben családjával a Zalaegerszeg melletti Pipahegyre telepítették ki. A forradalomig kisiparosoknál, könyvelőként dolgozott.

Gábriel Jánost, kocsifényező-mestert és pótképviselőt 1949-ben, mandátumának az országgyűlés feloszlatása miatti megszűnését követően felszólították, hogy lépjen be az MDP-be. Amikor ezt elutasította, főbérleti lakásától megfosztották, iparának gyakorlását megakadályozták, felesége varrodáját is bezárták. 1952-ben tudott elhelyezkedni a Kaposvári Vaskombinátban, ahol a festőrészleg vezetésével bízták meg.

Szabados Pál szabó-, illetve szűcsmestert 1948. július 7-én megfosztották mandátumától, mert az EMSZO, illetve a Hivatásszervezet tisztségviselője volt. Laká­suk felét kiigényel­ték. Műhelye a magánkereskedőket és a kisipa­rosokat megfojtó rendelkezések következtében nem kapott munkát, hatalmas adó- és SZTK-hát­ralékkal vádolták. Szigetszentmártonba költözött, és ott, 1956-ig, egy hor­gásztanyán dolgozott.

 

A TELJESEN VISSZAVONULÓK

Az üldöztetéstől való menekülés legegyszerűbb módja a teljes visszavonulás és, lehetőség szerint, a más helyre költözés volt. Ez, többek esetében, sikerült.

Tóth László, ügyvéd ellen 1950-ben ügyvédi kamarai vizsgálatokat indítottak. Ezért 1953 nyarán hivatását feladva nyugdíjba ment, és teljes visszavonultságban élt haláláig. Ezután nem zaklatták.                       

Nagy László, Veszprém főjegyzője majd polgármestere mandátumának lejárta után minden tisztségéről, gazdasági érdekeltségéről és funkciójáról lemondott, és 1951-ben feleségével Balatonlellére költözött. Nem zaklatták.

Rónaszéki Lajos uradalmi tisztviselőt, számtartót majd szövetkezeti igazgatót 1950-ben osztályidegennek nyilvánították, és ezután képzettségének megfelelő vezető beosztáshoz nem juthatott. Haláláig háztáji gazdasága jövedelméből élt, de ekkor már nem zaklatták.

Farkas Dénest földbirtokost azok után, ami őt érte, talán furcsa ide sorolni, de ez nem teljesen alaptalan. Az Országgyűlés 1949-ben történt feloszlatása után nemcsak földjétől, hanem utolsó házingatlanától is meg­fosztották, és kitelepítették faluja, Söjtör szélére, ahol súlyosan mél­tatlan körülmények között, de a falu lakóinak segítségével és támogatásával élt felesége haláláig. Ez a helyzet nyilván tarthatatlan volt, izgatás címén letartóztatták, és kétévi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Ekkor Budapestre költözött a lányához, és itt már nem zaklatták.

Bús Imrét, aki kiskunhalasi gazda volt, tekintélyes paraszti ősökkel, a törvényhozás feloszlatása után rendőri felügyelet alá helyezték. 1951-ben a növekvő beadási terhek miatt földjét felajánlotta az államnak, ezután felesége tanári fizetésből s megmaradt 1200 négyszögöl kertjük jövedelméből éltek. Ekkor már nem zaklatták.

Pusztai Sándor földtulajdonnal is bíró építőmester volt Orosházán, több középület építésében vett részt. Családi örökségként kapott földje miatt kuláklistára helyezték. A hatósági kellemetlenkedések, a sorozatos házkutatások miatt feladta iparát, Miskolcra költözött, a diósgyőri vasgyárban lett építésvezető, és itt már őt sem zaklatták.

 

AZ ÉRTELMISÉGI FOGLALKOZÁST FOLYTATNI TUDÓK

A képzett vagy különösképpen a magasan képzett emberek teljes félreállítása a legnagyobb ostobaság, amit a hatalom megtehet, és a teljes félreállítást ez a hatalom is nagyrészt elkerülte.

Bálint Sándor egyetemi tanár 1948–1949-ben a bölcsészettudományi kar prodékánja volt. 1951-ben eltiltották a tanítástól, és áthelyezték a szegedi egyetemi könyvtárba, ahol tudományos kutatóként dolgozhatott.

Eckhardt Sándort, egyetemi tanárt, akadémikust a Magyar Tudományos Akadémia 1949. évi átszervezésekor megfosztották tagságától, (tanácsadó taggá minősítették vissza), de a francia nyelv- és irodalomtörténet egyetemi tanára maradt, és a francia-magyar szótár szerkesztője lett, tehát folytatni tudta tudományos munkáját.

Mihelics Vid újságíró, szerkesztő, esszéista, mandátumának elvesztése után a katolikus újságírás területére húzódott vissza, és döntő szerepe volt ennek fenntartásában. 1949 májusától haláláig az Új Ember belső munkatársa, majd főmun­katársa, és végül 1963-tól felelős szerkesztője volt.

Rónay György költő, szerkesztő, esszéista 1950-től helyettes tanárként francia nyelvet és irodalmat tanított a budapesti piarista gimnázium­ban. Még vers­fordításai sem jelenhettek meg, meséket dolgozott át magyar nyelvre a Móra Kiadó felkérésére. 1956 szeptemberében kapta vissza írószövetségi tagsá­gát.

Keresztes Sándort, több katolikus szociális mozgalom, elsősorban a Hivatásszervezet főfoglalkozású munkatársát 1948. július 7-én megfosztották mandátumától. Családját háziipari tevékenységként foly­tatott harisnyakötésből tartotta el. 1950-ben sikerült elhelyezkednie az Új Em­bernél. Először pénzbesze­dőként, majd fűtőként dolgozott, végül az előfizetők nyilvántartását vezette. 1953-ban Czapik Gyula egri érsek felkérésére megszervezte a Solidaritas Háziipari Szövetkeze­tet, amely számos volt szerzetesnek adott megél­hetési lehetőséget. Egy békepappá lett budafoki lelkész feljelentése folytán 1953-tól rendőri felügyelet alatt állt.

Papp Béla tanító, a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye KALOT-titkára, a hajdúdorogi népfőiskola vezetője, több sikertelen próbálkozás után az 1950-es évek elején az Állami Biztosító alkalmazottja lett.

Kováts László erdőgazdasági mérnök, 1946. január 20-tól az FKgP nemzetgyűlési, majd 1947-től a DNP országgyűlési képviselője 1949 májusától az apósa után maradt 96 kat. holdas birtokon gazdálkodott. 1950 januárjában „a közellátást veszélyeztető bűntett” miatt a Balassagyarmati Járási Bíróság hat hónapos szabadságvesztésre ítélte. Míg börtönbüntetését töltötte, a családját kilakoltatták, majd kitelepítették, birtokát elkobozták. Szabadulása után, 1951-ben Visegrádra költözött. Fizikai munkát vállalt a Váci Magasépítő Vállalatnál, majd a Pilisi Állami Erdőgazdaság esztergomi kirendeltségén alkalmazták adminisztrátorként, később erdőgazdasági mérnökként.

Bartha Béla római katolikus lelkész, miután kiutasították Csehszlovákiából, Hollóházán, majd Sárospatakon volt plébános. 1949-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium eltiltotta az iskolai hitoktatás folytatásától. Püspöke 1955-ben a legeldugottabb plébániára, Fáj községbe helyezte.  

Abay Nemes Oszkár ügyvéd volt az egyetlen, aki – nyilván el akarva kerülni Matheovits Ferenc sorsát – 1949 után is folytatta a politikai tevékenységet. 1949. március 10-én hírül adta csatlakozását a Független Magyar Demokrata Párthoz (FMDP), Balogh István pártjához. Még az országgyűlési képviselőjelöltséget is elfogadta, de – nyilván szándékosan – a lista olyan helyén jelölték, hogy csak pótképviselővé választására kerülhetett sor. Tagja lett viszont, 1950-től, a Baranya Megyei Tanácsnak. Ügyvédi praxisát folytathatta.

Keleti Péter István, ügyvéd, pécsi ingatlanait 1951-ben államosították, de az ügyvédi praxist folytathatta. 

Berkes János, tanító, 1949 áprilisáig a falujában taníthatott, de ekkor őt Nyírádra, később Ukkra, feleségét pedig Egeraracsára helyezték. A Nagy Imre-féle új szakasz idején újra bekapcsolódott a helyi közéletbe, 1954-től a forradalomig, majd azután is a Hazafias Népfront ukki titkára volt.

Búzási Sándor 1951 és 1955 között a veszprémvarsányi téglagyárban előbb adminisztrátor volt, majd gyárvezető lett. Később a Budai Tégla- és Cementipari Vállalathoz került, és a későbbiekben még magasabb pozícióba emelkedett.

Keszler Aladár vegyész, vállalkozó még apjától örökölt vállala­tát 1952 júniusában államosí­tották, de szakértelme és találmányai miatt állásában maradhatott. A kuláklistára helyezést szőlőbirtoka és a rajta fekvő ingatlan állami célra történő fel­ajánlásával tudta elkerülni.

Bakó Mátyás agronómus, pótképviselő elutasította az MDP-be való belépést, de segédagronómus, majd főagronómus, később üzemegység-vezető lehetett.

 

A PARASZTI FOGLALKOZÁST FOLYTATNI TUDÓK

Viszonylag sokan képesek voltak arra, hogy fenntartsák a forradalomig az önálló paraszti foglalkozást.

Ugrin József, a KALOT főtitkára, az után, hogy 1948. július 7-én megfosztották mandátumától, először Hunya községbe költözött, és ottani kilenc hold saját földjén próbálta megvalósítani a maga Kert-Magyarországát. Kezdeményezései a falu tanácsi veze­tőinek ellenállásába ütköztek, végül arra kény­szerült, hogy földjét felajánlja az államnak. Ezután Endrődre költöztek, és ott a megmaradt csalá­di gazdaság jövedelméből, valamint mezőgazdasá­gi alkalmi munkákkal, rizsöntözéssel, faiskolai munkával tartotta el családját.

Bodor György KALOT-vezető mandátumának lejárta után is a mezőgazdaságból élt.

Gáspár Mihályt, ugyancsak KALOT-vezetőt 1950-ben családjával együtt kuláklistára tették, 18 holdas birtokát táblásították, távolabb fekvő és rosszabb minőségű csereföldet kapott helyette, azon gazdálkodott a forradalomig.

Tuba István ugyancsak KALOT-vezető, magángazdaságának fenntartását úgy próbálták megakadályozni, hogy fakitermelői munkára kötelezték, majd Sztálinvárosba irányították. Végül sikerült visszatérnie szülőfalujába, és vezette a családi gazdaságot.

Kováts Ferenc, aki paraszti érdekképviseleti vezető, kisgazdapárti programmal már az Ideiglenes Nemzetgyűlés majd a Nemzetgyűlés tagja is volt, az 1960-as évek elejéig tudta fenntartani önálló gazdaságát. 

Bocskay István törpebirtokos, aki a földosztáskor kapta három hold földjét, 1961-ig feleségével önállóan tudott gazdálkodni, noha érték zaklatások.

Kántor József földműves, ugyancsak folytatni tudta az önál­ló gazdálkodást. 1952-ben letartóztatták, de kihallgatása után szabadlábra helyezték.

Pusztai Ferenc elismert kertgazda, folytatni tudta Gödöllőn szakmai munkáját.

Vörös Lajos gazdálkodó, noha zaklatták, fenn tudta tartani saját gazdaságát. A Nagy Imre kezdeményezte népfrontmozgalom országos kiépülésekor felkérték a közreműködésre, beválasztották a Hazafias Népfront Vas megyei bizottságába, vala­mint az elnökségbe.

 

A BIRTOKOS PARASZSÁG LIKVIDÁLÁSÁNAK ÁLDOZATAI

Míg a képviselők egy része fenn tudta tartani önálló paraszti egzisztenciáját a forradalomig, másoknak ez nem sikerült. A bebörtönzötteket már tárgyaltuk, és közöttük nagy a parasztok aránya. Ezért többek, így Tóth László, Nagy Lajos, Horváth Ferenc, Barkóczy József, Tasler Lajos, Zomborszky János és Bátor Imre esetében a bebörtönzés egyik vagy akár fő oka paraszti származásuk vagy mivoltuk lehetett. Ezt alátámasztja az, ami ekkor a be nem börtönzött parasztok nagy részével történt.

Pécsi József gazdálkodó, kisgazda programmal az 1945. évi Nemzetgyűlés tagja, 1949 után a megmaradt 25 holdas birtokán próbált gazdálkodni. Kulákká nyilvánították, földjét 1951-ben betagosították, a sorozatos zaklatások miatt megrendült az egészsége, és 1952-ben meghalt.

Domonkos János gazdálkodó 1949 áprilisa után folytatni próbálta korábbi foglalkozását, de adóhátraléka fejében lefoglalták ingóságait, kuláklistára tették, fegyverrejtegetés címén házkutatást tartottak nála, végül birtokát 1952-ben államosították, bekény­szerítették a tsz-be, sertéstelepen állatgondozó lett. 

Harnóczy Kálmán érettségizett gazdálkodó, pótképviselő városi házát lefoglalták, földjét betagosították. Rokonoknál telepedett meg családjával, alkalmi munkákból élt, felesben kukoricát termesztett egy hold bérelt földterületen.         

Csontos Tamás, érettségizett gazdálkodó, pótképviselő, az ötvenes évek elején kuláklistára került, és kártalanítás nélkül megfosz­tották földjétől. Ezután, 1959 már­ciusáig, mezőgazdasági napszámos munkából tar­totta el családját.

Koczor János gazdálkodó, pótképviselő 1949-ben folytatni próbálta az egyéni gazdálkodást, de 1951-ben kisajátították birtokát a tsz számára. Tiltakozása miatt letartóztatták, és eljárást kezdeményeztek ellene. Két hónapig Csurgón, majd Pécsett tartották fogva, végül Kaposvárról, családi kapcsolat révén, bírósági tárgyalás megtartása nélkül szabadon bocsátották, de rendőri felügyelet alá helyezték. A pécsi TEFU gépkocsivezetője lett.

 

A TANULSÁGOK ÉS A KÖVETKEZTETÉSEK

Összefoglalásként is csak azt írhatjuk le, amit már ismételten leírtunk. A jelek szerint a Rákosi-kornak nem volt kialakult koncepciója és ennek alapján az alacsonyabb pártszerveknek és a végrehajtó hatalomnak egyértelműen kiadott utasítása arról, hogy mit tegyenek a DNP volt képviselőivel. Számos esetben kideríthetetlen rejtély, hogy miért tartóztatták le azokat, akiket letartóztattak, miért ítélték el őket, és miért ítélték el őket annyira, amennyire elítélték. Minden jel arra utal, hogy mindez a helyi pártvezetők és a helyi tanácsi-államhatalmi szervek vezetőinek önkényétől függött. Ezt az is megerősíti, hogy aki teljesen visszavonult, sőt elköltözött, minél messzebbre szülőföldjétől, új életet kezdhetett, és még sikeressé is válhatott az akkor adott szerény keretek között.

Az itt leírtakból azonban az következik, hogy a Rákosi-rendszernek gazdaságilag meg kellett buknia, és a gazdasági bukásból eredő tömegnyomor szükségképpen vezetett a forradalomhoz. Kezdjük a kisiparosokon. Ha Szabados Pál, ez a nyilvánvalóan ügyes és tehetséges, mozgássérült és ezért ülő foglalkozásra kényszerült szűcsmester nem tarthatta fenn iparát, mert ezt a politika nem engedte meg neki, és el kellett mennie Szigetszentmiklósra halőrnek, akkor ennek a rendszernek meg kellett buknia. Ha Gábriel János, az ugyancsak nyilvánvalóan ügyes és tehetséges kocsifényező-mester és szabóságot fenntartó, ugyancsak nyilvánvalóan ügyes és tehetséges felesége nem tarthatta fenn iparát, elvették még a lakásukat is, felesége rokonai adtak nekik átmeneti szállást, majd albérletbe költöztek, akkor ennek a rendszernek meg kellett buknia.

Ez még inkább igaz a parasztok, a mezőgazdászok esetében. Ha Bús Imre, tekintélyes gazda, presbiter, a városi képviselőtestület tagja, akinek ősei tekintélyes gazdák voltak generációkra visszamenően, aki hadifogságból hazajövet megjárta Szibériát, Mongóliát, Kínát és Japánt, akit néhány társával együtt Bajorországba küldtek ki tanulmányútra, akinek cikkei jelentek meg az OMGE (Országos Magyar Gazdasági Egyesület) Köztelek című lapjában, és akire rábízták, noha nem volt felsőfokú mezőgazdasági képzettsége, a református egyházra szállt 160 holdas birtok kezelését, csak úgy tudta megváltani személyes szabadságát és nyugalmát, hogy felajánlotta földjét az államnak, és felesége tanárnői fizetéséből, valamint abból éltek meg, hogy megtermelték kertjükben, ami a saját fogyasztásukra kellett, akkor ennek a rendszernek meg kellett buknia. Ez azonban csak egy példa. Ezt folytathatjuk például Zomborszky Jánossal. Ő először szülei 150 holdján, majd saját 70 holdján, majd saját maga és felesége 120 holdján gazdálkodott, a lehető legsikeresebben, tenyészállataival díjakat nyert. Tagja volt a városi képviselőtestületnek és a megyei törvényhatósági bizottságnak, és vezetője több érdekképviseleti testületnek Ezek után birtokukat mint „elhagyott területet” állami tulajdonnak nyilvánították, és a hírhedt Jónás-tanáccsal 2 év és hat hónap börtönre ítéltették el. Itt nem csak Szabados Pál, Gábriel János és felesége, Bús Imre és Zomborszky Pál ment tönkre, hanem az ország, előkészítve és elkerülhetetlenné téve a forradalmat.

Ha lehet, még ennél is szörnyűbb a paraszti polgárosodásnak az a megtörése, amit ez a rendszer végbevitt. Míg az előző bekezdésben konkrét eseteket soroltunk fel, itt mindazokra az életrajzokra hivatkozunk, amelyeket e cikksorozat első és második részében, és röviden itt is ismertettünk. Mindvégig gyerekeiket taníttató parasztokat és kisiparosokat, valamint paraszti és kisiparosi származású értelmiségieket, továbbá tanult, iskolát járt, számos esetben érettségizett parasztokat láttunk, vagy iskolát alig járt, de mégis művelt, az ország dolgával foglalkozó parasztokat. Olyan parasztokat és iparosokat, akik egyházközségi elnökök, presbiterek, bírók, városi tanácstagok és megyei törvényhatósági tagok, a paraszti érdekvédelmi szervezetek vezetői és nemzetgyűlési vagy országgyűlési képviselők voltak, sokan közülük, az FKgP színeiben, még DNP tagságuk és az 1947-es választások előtt. A Rákosi-rendszer nemcsak gazdaságilag tette tönkre az országot, hanem megtörte a harmincas években megindult és lendületet vett paraszti polgárosodást és felemelkedést, sajnos, azt kell látnunk, hogy talán mindörökre. Ez a felemelkedő paraszti osztály, a nemzet egészének fontos támasza, már nem lesz helyreállítható soha többé vagy csak nagyon nehezen, és a nemzet mai súlyos bajainak is ez az egyik legfőbb oka.

 

A FORRADALOM ÉS A MEGTORLÁS

A továbbiakban megkülönböztetjük – amint ezt a Kádár-rendszer is tette –, és külön tárgyaljuk az országos politikai rendezési kísérletekben, a helyi politikai eseményekben és a szervezetek helyreállításának kísérleteiben részt vettek személyét, szerepét és sorsát.

 

AZ ORSZÁGOS POLITIKAI RENDEZÉSI KÍSÉRLETEK

Az országos politikai rendezési kísérletek fő szereplői Mihelics Vid, Keresztes Sándor és Székely Imre Kálmán, a párt nevében eljárók voltak, valamint rajtuk kívül Karcsay Sándor, a közvetítő. Az ő szerepük és sorsuk csak további levéltári kutatással tisztázható, és ezért itt velük csak az országos események kisebb súlyú szereplőivel együtt foglalkozhatunk. 

Mihelics Vid lapszerkesztő, 1956-ban részt vett a DNP újjászervezésében. A forradalom alatt az is­mét elinduló Hazánk felelős szerkesztője lett. A Bibó Istvánhoz köthető memorandumakció kere­tében fogalmazott kibontakozási javaslat egyik aláírója. Ezért is 1957­-ben három hónapig vizsgálati fogságban volt.

Keresztes Sándor dr., a Hivatásszervezet volt főfoglalkozású munkatársa, 1950-től az Új Em­ber pénzbesze­dője, majd fűtője volt. 1956 októberében részt vett a Demokrata Néppárt új­jászervezésében. Ő is aláírta a Bibó István fogalmazta kibontakozási javaslatot. Emiatt letartóztatták, és 1957 júliusától 1957 októberéig internálták.

Székely Imre Kálmán dr., ügyvéd, sorsáról annyit tudunk, hogy – nyilván e rendezési kísérletben való részvétele miatt – 1957 márciusában letartóztatták, de egy héttel később szabadlábra helyezték, bíróság elé nem állították.                                    

Farkas György dr., a katolikus szociális mozgalmak vezető, hivatásos szervezője, 1956-ban beteg volt, de részt vett a párt elindításával kapcsolatos megbeszéléseken, szerepet azonban nem vállalt. Ezért zaklatás tudtunkkal nem érte, de erről levéltári kutatást még senki sem végzett.

Matheovits Ferenc dr., járásbíró, 1956. november 2-án felutazott a fővárosba, részt vett a DNP szervezésében, de az újjáalakításban nem volt jelentősebb szerepe. Ismerte a Bibó-féle rendezési javaslatokat. 1957 júliusában in­ternálták, tizenhárom hónapig Kistarcsán, illetve Tökölön őrizték. Későbbi sorsával a következő részben foglalkozunk.

Papp Béla tanító, a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye KALOT-titkára, a hajdúdorogi népfőiskola volt vezetője megjelent a DNP 1956. október 30-i újjáalakuló ülésén, de szerepet nem vállalt. Emiatti zaklatásáról nem tudunk.

Farkas Dénes földbirtokos, mint a DNP akkor Budapesten jelenlévő képviselőinek legidősebbje, 1956. november 1-jén a Kossuth Rádióban, amint erről részletesen beszámoltunk a harmadik részben, felhívta volt képviselőtársait a párt újjáalakítására. Bár személyéhez más cselekményt nem köthettek, 1957-ben internálták, majd 1956-­os börtönbüntetéséből is le kellett töltenie három hónapot Márianosztrán.

Keszler Aladár vegyész, vállalkozó, pótképviselő 1956 októberében a fővárosban volt, részt vett a DNP újjászervezésének kísérletében, és egyik aláírója volt a Nagy Imre miniszterelnöknek írt levélnek, amelyben bejelentették a párt működésének újraindítását. 1956. november 4. után azonnal hazatért Tapolcára, de 1957 júniusában letartóz­tatták, Kistarcsára, majd Tökölre internálták. 1957. december 5-én szabadult, de még évekig rendőri megfigyelés alatt állt.

 

A HELYI FORRADALMI ESEMÉNYEK

A Kádár-rendszer általában azokkal szemben lépett fel nagyon keményen, akiknek bármi részük volt a forradalom idején létrehozott szervezetekben, még akkor is, ha ez a szerep a békítés és az indulatok lecsendesítése volt.

Bodor György KALOT-vezetőt 1956. október végén közfelkiáltással választották meg faluja forradalmi tanácsának elnökévé. 1956. december 8-án letartóztatták, három hétig Békéscsabán raboskodott. Az év utolsó napján engedték haza, de három nap múlva újból érte mentek. Családja és rokonai elbújtatták, és egészen az 1963. évi amnesztiáig Érden, Bánkúton és a saját házában rejtegették. 

Hajdú Kálmánt, aki gazdálkodó és 1945-tól az FKgP színeiben nemzetgyűlési képviselő volt, 1956. októberében falujában, Egerfarmoson a helyi forradalmi bizottság tagja lett, és hozzákezdett a Demokrata Néppárt újjászervezéséhez. 1956. novemberében Debrecenben megverték, Tökölre és Kistarcsára internálták. Kiszabadulása után egy évig rendőri felügyelet alatt ált.

Barkóczy József gazdálkodót, községi bírót és egyházközségi elnököt, majd az FKgP nemzetgyűlési képviselőjét a Rákosi-rendszer idején izgatás vádjával 6 évi börtönbüntetésre ítélték, és 1956 májusában helyezték feltételesen szabadlábra. A forradalom idején beválasztották a Tengődi Nemzeti Bizottságba. 1957. május 13-án karhatalmisták letartóztatták, Kánya községbe hurcolták, összeverték, bordája is eltört.  Tizenhárom hónapon keresztül Kistarcsán és Tökölön tartották internálva, 1958. október 20-án engedték haza. Az elszenvedett megpróbáltatások után agyvérzést kapott, és 1961-ben meghalt.

Kováts Ferenc, aki paraszti érdekképviseleti vezető, kisgazdapárti programmal már az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd a Nemzetgyűlés tagja is volt, tagja lett a Zala Megyei Forradalmi Bizottságnak, és 1956. november 1-jén az újjáalakult DNP tagsága újra megyei elnökké választotta. 1956. november 4. után néhány hétig őrizetben tartották, de nem indítottak ellene bírósági eljárást.

Kováts László 1956. október 23-án a Független Kisgazdapárt képviseletében tagja lett az aznap megalakult Visegrádi Nemzeti Bizottságnak, és mint küldött részt vett a Szentendrei Járási Nemzeti Bizottság első összejövetelén, ahol elnökké választották. 1957-ben a Szentendrei Járási Bíróság izgatás vádjával húsz hónapos börtönbüntetésre ítélte, és pénzbírsággal sújtotta. Nyolc hónapot töltött le Baracskán és Mátyáspusztán.

Rózsavölgyi László dr.-t, ügyvédet, 1956 októberében akkori munkahelyén, a gyulai vízügyi igazgatóságon, ahol a festőrészlegen dolgozott, a munkásta­nács elnökének választották. 1957. február 28-án letartóztatták, elsőfokon június 18-án a Gyulai Megyei Bíróság, másodfokon október 14-én a Legfelsőbb Bíróság tárgyalta az ügyét. A népi de­mokratikus államrend elleni folytatólagosan elkö­vetett izgatás bűntettével vádolták, 2 év börtönbüntetés­re, részleges vagyonelkobzásra és állampolgári jogainak korlátozására ítélték. 1959. február 28-án szabadult Márianosztráról.

Berkes János tanító az indulatokat próbálta mérsékelni lakóhelyén, később mégis ellenforradalmi vádakkal illették, de bírósági eljárást nem kezdeményeztek ellene. 1956. november 1-jén a Zala megyében is újjászerveződő DNP ideiglenes vezető testületébe választották társelnöknek. A vele szembeni kíméletnek talán az lehetett az oka, hogy az első Nagy Imre-kormány idejében újra bekapcsolódott a helyi közéletbe, és 1954-től 1963-ig a Hazafias Népfront ukki titkára volt.

Bocskay István törpebirtokos, aki a földosztáskor kapta három hold földjét, 1956-ban nem vállalt politikai szerepet. A forradalom leverése után mégis elhurcolták, megverték, rendőri felügyelet alá helyezték, de bírósági eljárást nem indítottak ellene.

Kántor József gazdálkodó, az egyházközségi képviselőtestület elnöke 1956-ban megpróbálta távol tartani magát az eseményektől. Tekinté­lyének és higgadt fellépésének is köszönhető, hogy falujukban, Kajdacson, nem történt különösebb rendbontás. 1957 áprilisában mégis letartóztatták, Pakson több napon át kihallgatták. Nem állí­tották bíróság elé, de bűnügyi nyilvántartás­ba vették, és rendőri felügyelet alá helyezték.

Szabados Pál szabó-, illetve szűcsmester akkori lakóhelyén, Szigetszentmártonban, környezete nyomására részt vállalt a rend fenntar­tásában. A forradalom után beidézték a rendőr­ségre, semmit sem tudtak rábizonyítani, mun­kahelyét azonban elveszítette.

Id. Tóth László gazdálkodó, egyházközségi elnök nem vállalt szerepet a forradalom gyömörei eseményeiben. 1957 februárjában mégis letartóztatták, bántalmazták, és Győrben 2 hónapra internálták, majd fél évre rendőri felügyelet alá helyezték.

Gábriel János kocsifényező-mestert és pótképviselőt, 1956. október 25-én a vállalati munkástanács, két nappal később a Somogy Megyei Forradalmi Bizottság tagjává választották. 1956. október 29-én a megyei forradalmi intézőbizottság elnöke lett. 1956. november 4-én a szovjet katonai hatóságok letartóztatták, Ungvárra szállították. Egy hét múlva a Belügyminisztérium őrizetében került haza. A Legfőbb Ügyészség bűncselekmény hiányában 1957. január 18-án szabadlábra helyezte, de március 4-én közbiztonsági őrizetbe került, Kistarcsán és Tökölön raboskodott. A katonai ügyészség 1957 őszén „bűnszövetkezetben elkövetett lopással” vádolta, de a Kaposvári Megyei Bíróság 1958. január 9-én már szervezkedés bűntet-tében találta bűnösnek, és két és fél évre ítélte el. Másodfokon a Legfelsőbb Bíróság 1958. március 21-én fél évvel csökkentve büntetését, két évre ítélte. 1958. június 11-én feltételesen szabadult a váci börtönből, de december 11-ig rendőri felügyelet alatt állt.

Horváth Ferenc, aki vendéglős, hentes és gazdálkodó volt, és mint pótképviselő lett képviselő, a zalaszentgróti járási nemzeti bizottság elnöke lett, és ezért a megyei forradalmi bizottságba is bekerült. Amikor a De­mokrata Néppárt megyei szervezete 1956. november 1-jén újjáalakult, a párt ideiglenes megyei és városi vezetőségének társelnöke lett. 1957 tavaszán letartóz­tatták, a Zala Megyei Bíróság 1957. szeptember 14-én a népi demokratikus államrend meg­döntésére irányuló mozgalom vezetése miatt ­ítélte el. 1958. május 28-án a Legfelsőbb Bíróság másodfokon büntetését 12 évre emelte. Vácott, Kaposvárott, Márianosztrán raboskodott, 1963-­ban egyéni kegyelemmel szabadult Zalaegerszeg­ről.

 

A SZERVEZETEK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK KÍSÉRLETE

A Kádár-rendszer viszonylag elnéző volt azokkal szemben, akik csupán a proletárdiktatúra előtti szervezetek helyreállításának megkísérlésére törekedtek.

Mészáros Ödön tanárt, iskolaigazgatót 1956 ok­tóberében felkérték a DNP győri szervezetének vezetésére, de ezt betegségére hivatkozva elhárította. 1957. december 30-án mint a győri értelmiségi per ötödrendű vádlottját a népi demokratikus államrend megdönté­sére irányuló szervezkedés előkészítésével vádol­ták. 1958. január 17-én egy év börtönre ítélték, amelynek végrehajtását három esztendőre felfüggesztették.

Szabó Ferenc dr. postatisztviselő, pótképviselő 1956. november 1-jén a DNP újjászervezésekor a párt ideiglenes megyei és városi vezetőségének a titkára lett. Ezt követő zaklatásáról nem tudunk. 

Bús Imre 1956-ban részt vett a Független Kisgazdapárt helyi szervezetének újjáalakuló ülésén, de vezető szerepet nem vállalt. Az 1960-as évek elején mégis zaklatták, mert személye még mindig az egyéni gazdálkodást testesítette meg.

Zomborszky János, aki korábban 150 holdon gazdálkodott, 1956 októberében részt vett az FKgP nyíregyházi újjászervezését előkészítő tanácskozáson, tekintélyével a szélsőségek megfékezésére törekedett. A forradalom leverése után többször kihallgatták.

Koczor János gazdálkodó, pótképviselő 1956 októberében barátaival elkezdte a KALOT újjászervezését. 1956. november 30-án Ausztriába menekült.

       

TANULSÁGOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Az események és sorsok leírása itt megszakad, és a tanulságok és következtetések összefoglalására inkább majd a Kádár-kor egészének értékelése során, az ötödik részben kerülhet sor. Az a kevés, amit most leírhatunk, a következő. Az országos politikai ügyek rendezési kísérletében való részvételéért senkit sem ért nagyobb retorzió, de meg kell ismételnünk, hogy ez az ügy nincs feltárva, fontossága miatt alapos további kutatást igényel. Nem látszik alaptalanak az a feltevés, hogy a Bibó István által kezdeményezett kísérletekért azért ítélték el csak őt és közvetlen munkatársait, a vele együttműködő szociáldemokratákat és kereszténydemokratákat pedig megkímélték, mert a szociáldemokraták és kereszténydemokraták politikai okok miatti üldözése nagyobb nemzetközi feltűnést és visszhangot váltott volna ki, mint a Petőfi párthoz tartozóké. E pártnak nagyobb nemzetközi kapcsolatai nem voltak, és ezt a pártot a nemzetközi sajtó és nemzetközi közvélemény nem tudta megfelelőképpen értékelni, a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták hovatartozása viszont világos és vitathatatlan volt.

Az ugyanakkor egyértelmű, hogy mindazok, akik részt vettek a helyi forradalmi eseményekben, az indulatok mérséklésére törekedtek, a DNP helyi politikai szereplésének szelleme tehát megfelelt az országosnak. Az ezért kiosztott büntetések ezért súlyosan méltánytalanok. Nemcsak méltánytalanok, hanem nagy részükben érthetetlenül, sőt ordítóan aránytalanok. Elég itt a két legszélsőségesebb esetre utalni. Kováts Ferencet, aki a Zala Megyei Forradalmi Bizottság tagja lett, és akit a DNP újjáalakult Zala megyei szervezetének elnökévé választottak, néhány heti őrizet után szabadon engedték. Ugyanakkor a nála sokkal kisebb politikai súlyú Horváth Ferenc, aki a zalaszentgróti járási nemzeti bizottság elnöke lett, így került be a megyei forradalmi bizottságba, és lett emellett a DNP ideiglenes megyei és városi vezetőségének társelnöke, 12 évet kapott. Azok viszont, akik csak a szervezetek helyreállítására törekedtek, csak mérsékelt büntetést kaptak, vagy nem is került sor elítélésükre. Mindez azonban csak a Kádár-rendszer kezdete, igazi ítélet csak a rendszer egészéről alkotható.

 

SZABÓ RÓBERT – SZAKOLCZAI GYÖRGY

 

 

IRODALOM 

Csicskó Mária – Szabó Róbert (1996): A Demokrata Néppárt képviselői. In: Kovács – Rosdy (1996) 119-188. o.

Kovács K. Zoltán és Rosdy Pál (szerk.) (1996): Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon (1944-1949). Barankovics István Alapítvány, Budapest, 1996, 221 o.

Marelyin Kiss József és Vida István (főszerk.) (2005): Az 1947. évi szeptember 16-ra Budapestre összehívott Országgyűlés almanachja. 1947. szeptember 16. – 1949. április 12. Budapest, 747 o.

Mézes Miklós (1991): A kalászba szökkenő vetés. A szerző kiadása, Budapest, 264 o.

Szabó Róbert és Szakolczai György (2009-2010): A magyar keresztény politika nagy évei. A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (első rész). Egyházfórum, XXIV. (X. új) évf. 5-6. szám. (2009) 26-40. o.. A DNP parlamenti szerepe (második rész). Uo., XXV. (XI. új) évf., 1. szám (2010), előkészületben. A DNP országos politikai szerepe a forradalom idején. Uo., XXV. (XI. új) évf., 2. szám (2010), 16-27. o.

Szakolczai György (2008-2009): A nagy vita a magyar keresztény politikáról. A helyzet kialakulása (első rész). Egyházfórum, XXIII. (X. új) évf. 5. szám. (2008) 3-13. o. A nagy összeütközés (második rész). Uo., XXIII. (X. új) évf. 6. szám. (2008) 3-12. o. Kísérlet a tragédia elhárítására és a végkifejlet (harmadik rész). Uo., XXIV. (XI. új) évf. 1. szám. (2009) 3-14. o. A tanulságok és a következtetések (negyedik rész). Uo., XXIV. (XI. új) évf. 2. szám. (2009) 3-17. o..

Vida István (főszerk.) (1999): Az 1945. évi november 29-re Budapestre összehívott Nemzetgyűlés almanachja. 1945. november 29. – 1947. július 25. Multiszolg BT., Vác, 887 o.