30 éve vonta meg az Egyház Hans Küng tanítási engedélyét

Megjelent az Egyházfórum 2010/2. számában

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

2009. december 18-án volt a 30. évfordulója annak, hogy II. János Pál pápasága alatt dr. Hans Küng professzortól a katolikus egyház megreformálására vonatkozó javaslatai miatt megvonták a „missio canonica” egyházi tanítási engedélyt. Küng 1970-ben megjelent „Tévedhetetlen? Kérdés a pápai tanítóhivatalhoz” című könyvében a II. Vatikáni zsinat (1962-1965), valamint a születésszabályozásról 1968. július 25-én kiadott „Humanae Vitae” pápai enciklika alkalmából tette fel a pápai tanítóhivatal csalatkozhatatlanságára vonatkozó kérdést. Hans Küng ezzel korunkban egyedülálló módon elevenítette fel, és tartja azóta is elevenen az igazság kérdését a kereszténységen belül.

A világszerte megbecsült svájci teológus, akit XXIII. János pápa nevezett ki a II. Vatikáni zsinat hivatalos tanácsadójává, a későbbi egyházi kirekesztése ellenére is döntő jelentőségű munkával járult hozzá az ökumenikus teológiához. Karl Barth svájci református teológusról szóló „Megigazulás” című doktori értekezését, amelyet 1957-ben fejezett be, annak idején dicsérte Joseph Ratzinger, akivel Küng 1968-ig Tübingenben együtt oktatott. Küng meghatározó módon járult hozzá ahhoz is, hogy 1999-ben létrejöjjön a katolikus-lutheránus megegyezés az megigazulás tanáról. 1990-ben indított „Világetosz-tervezete” (www.weltethos.org) döntő befolyással volt a vallások közötti, a világ jelenlegi állapotában egyre szükségesebb párbeszédre. Küng 2009. október 6-án az ENSZ előtt kihirdette a „Nyilatkozat a globális gazdasági etikáról” című dokumentumot.

Tanítási engedélyének megvonása után Küng nem vonta vissza a vitatott, 1870-ből való csalatkozhatatlansági dogmára vonatkozó, teológiailag megalapozott kijelentéseit, így mutatva meg, hogy nem engedelmesség, hanem ellenállás szükséges, ha a római felfuvalkodottsággal kell dacolni. 1979-ben Küng megkapott egy, a teológiai fakultáson kívül létrehozott ökumenikus teológia tanszéket, amelyet 1997-ig vezetett.

1968-ban más teológusokkal együtt fogalmazta meg „A teológia szabadságáért” című nyilatkozatot, amelyet végül szerte a világon 1360 katolikus teológus – köztük Joseph Ratzinger, a mostani XVI. Benedek pápa – aláírt. 1989-ben Küng is aláírta a „Kölni Nyilatkozatot”, amely nyitott katolikusságért és a pápai tekintély túlzott kiterjesztése ellen foglalt állást.

Hans Küng az 1995-ben megtartott egyházi népszavazás (KirchenVolksBegehren, KVB) egyik szellemi atyja is, amelyből a „Mi vagyunk az egyház” egyházi mozgalom is származik. A „Vitatott igazság” című visszaemlékezéseinek második kötete történeti és rendszeres indoklását is adja a „Mi vagyunk az egyház” törekvéseinek, amelyek a II. Vatikáni zsinat óta határozottan körvonalazódnak, és amelyekért Küng már az 1960-as és 1970-s évek folyamán síkraszállt. Hans Küng alapvető műveiben (Az egyház, 1967; Ki a keresztény? 1974; Létezik-e Isten? 1978) nem csak elszórt reformgondolatokat tárt a nyilvánosság elé, hanem a biblia és a rendszer szempontjából is alapos indoklással látta el azokat.

Az egyház vezetése, valamint az egyház népe között sokasodó konfliktus azt mutatja, hogy még mindig aktuálisak Küng kérdései a pápasággal kapcsolatban. A kötelező cölibátus, a nők pappá szentelése, valamint az úrvacsora kérdése minden Rómából érkező tiltás ellenére továbbra is vita tárgyát képezi.

A XVI. Benedek pápa – az egykori Ratzinger professzor – volt kollégájával, Hans Künggel 2005 szeptemberében történt találkozás alkalmával az egyházon belüli reformok témáját eleve kizárták a napirendből. Hans Küng azonban e beszélgetést követően is változatlanul hitet tesz a számára fontos reformtörekvések mellett, mert – miként életrajza második kötetében fogalmaz – „nem a zsinat, hanem a zsinat elárulása vitte válságba az egyházat.”

„A római katolikus egyház megújításában tanúsított állhatatossága, valamint az ökumenéért és a világvallások közötti párbeszédért való munkálkodása egyszerre bátorítás, ihlet és ösztönzés számunkra”, nyilatkozta mélységes hálával a „Mi vagyunk az egyház” nevű egyházi népmozgalom Hans Küng 80. születésnapja alkalmából 2008. március 19-én.

Hans Küng a „Mi vagyunk az egyház” kezdeményezésére 2010-ben a 2. Ökumenikus Egyházi Napok alkalmával Münchenben többek között Jörg Zinkkel együtt folytat majd dialógust az ökumenikus spiritualitásról.

„Mi vagyunk az egyház”
Nemzetközi Mozgalom
(Fordította: Himfy József )